Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Raja
Itäraja pysyy perustellusti kiinni, ja nyt on kiire varautua ongelmiin, joita Venäjä voi aiheuttaa rajalla myöhemmin keväällä
Pääkirjoitus

Itäraja pysyy pe­rus­tel­lus­ti kiinni, ja nyt on kiire va­rau­tua on­gel­miin, joita Venäjä voi ai­heut­taa rajalla myö­hem­min ke­vääl­lä

08.02.2024 17:00 28
Turvapaikanhakijoille tarvitaan järjestelykeskus – Oulun ukrainalaiset sotapakolaiset eivät saa joutua siitä kärsimään
Pääkirjoitus

Tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le tar­vi­taan jär­jes­te­ly­kes­kus – Oulun uk­rai­na­lai­set so­ta­pa­ko­lai­set eivät saa joutua siitä kär­si­mään

24.11.2023 16:50 49
Suomi sulkee neljä itärajan rajanylityspaikkaa: turvapaikanhakijoita vastaanotetaan vain Sallassa ja Vartiuksessa – "Vieraalla valtiolla osuutta tähän"

Suomi sulkee neljä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa: tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vas­taan­ote­taan vain Sal­las­sa ja Var­tiuk­ses­sa – "Vie­raal­la val­tiol­la osuutta tähän"

16.11.2023 16:31 41
Tilaajille
Rajavartiolaitos: Itärajalle kaakossa saapunut tänään yli 20 turvapaikanhakijaa, joiden asiakirjat eivät kunnossa

Ra­ja­var­tio­lai­tos: Itä­ra­jal­le kaa­kos­sa saa­pu­nut tänään yli 20 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, joiden asia­kir­jat eivät kun­nos­sa

13.11.2023 15:23 13
Raja: Kuusamossa ei tavanomaista enempää rajanylityksiä

Raja: Kuu­sa­mos­sa ei ta­van­omais­ta enempää ra­jan­yli­tyk­siä

29.09.2022 11:31
Tilaajille
Ivalon rajajääkärit taittavat 45 kilometrin vaativan valamarssin 30-kiloinen tiedustelijan rinkka selässä – ylikiiminkiläinen Valtter Kaski janosi tiedustelijan koulutuksesta riittävää haastetta

Ivalon ra­ja­jää­kä­rit tait­ta­vat 45 ki­lo­met­rin vaa­ti­van va­la­mars­sin 30-ki­loi­nen tie­dus­te­li­jan rinkka selässä – yli­kii­min­ki­läi­nen Valtter Kaski janosi tie­dus­te­li­jan kou­lu­tuk­ses­ta riit­tä­vää haas­tet­ta

12.08.2022 10:08 6
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto: Neljä ulkomaalaista liikkui luvatta rajavyöhykkeellä juhannusaattona – kaikille sakkoja

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Neljä ul­ko­maa­lais­ta liikkui luvatta ra­ja­vyö­hyk­keel­lä ju­han­nus­aat­to­na – kai­kil­le sakkoja

27.06.2022 09:43 1
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 16:34 1
Länsi-Pohjassa tehdään eniten koronatestejä Suomessa – vuoden alkupuoliskolla tehtiin reilut 60 000 testiä

Län­si-Poh­jas­sa tehdään eniten ko­ro­na­tes­te­jä Suo­mes­sa – vuoden al­ku­puo­lis­kol­la tehtiin reilut 60 000 testiä

15.07.2021 17:29
Tilaajille
Sisärajavalvonta päättyy, virka-apu alkaa – Rajavartijat jäävät Tornion kaupungin pyynnöstä terveysturvallisuuspisteen toiminnan tueksi

Si­sä­ra­ja­val­von­ta päät­tyy, vir­ka-apu alkaa – Ra­ja­var­ti­jat jäävät Tornion kau­pun­gin pyyn­nös­tä ter­veys­tur­val­li­suus­pis­teen toi­min­nan tueksi

12.07.2021 11:54 3
Tilaajille
Haavoittuneen karhun etsinnät Kuusamossa lopetettu tuloksettomina – Alueella liikkuvia ihmisiä pyydetään noudattamaan varovaisuutta

Haa­voit­tu­neen karhun et­sin­nät Kuu­sa­mos­sa lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na – Alueel­la liik­ku­via ihmisiä pyy­de­tään nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta

09.09.2020 10:00 3