Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

PVO-Vesivoima Oy
Pohjoisen jokialueilla halutaan kehittää vaelluskalojen oloja tutkimusten ja seurannan avulla – ”Uusissa hankkeissa yhteistyön tärkeys korostuu"
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Poh­joi­sen jo­ki­alueil­la ha­lu­taan ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen oloja tut­ki­mus­ten ja seu­ran­nan avulla – ”Uu­sis­sa hank­keis­sa yh­teis­työn tärkeys ko­ros­tuu"

22.11.2021 08:30
Suomen vesivoimalaitosten toimivuus on usean tahon yhteistyön tulos – PVO-Vesivoima työllistää paikallisia maanrakennusyrittäjiä patojen kunnossapidon ja ympäristönhoitotyön kautta
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Suomen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten toi­mi­vuus on usean tahon yh­teis­työn tulos – PVO-Ve­si­voi­ma työl­lis­tää pai­kal­li­sia maan­ra­ken­nus­yrit­tä­jiä patojen kun­nos­sa­pi­don ja ym­pä­ris­tön­hoi­to­työn kautta

30.08.2021 09:00
Miten vesivoimalaitokset auttavat tulvariskien hillitsemisessä?
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Miten ve­si­voi­ma­lai­tok­set aut­ta­vat tul­va­ris­kien hil­lit­se­mi­ses­sä?

25.05.2021 06:00
Vesivoimalla on suuri merkitys Suomen hiilineutraaliustavoitteessa – Ilman vesivoimaa omavaraisuus heikkenisi ja ilmastotavoite hidastuisi
Mainos pvo-vesivoima

Ve­si­voi­mal­la on suuri mer­ki­tys Suomen hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­sa – Ilman ve­si­voi­maa oma­va­rai­suus heik­ke­ni­si ja il­mas­to­ta­voi­te hi­das­tui­si

31.01.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kalat vael­ta­vat ja li­sään­ty­vät, kun padot eivät estä

18.12.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ vie vael­lus­ka­lo­jen kan­nal­ta par­haa­seen tu­lok­seen

18.08.2020 07:00 1
Tilaajille