Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Polttoaineen hinta
Tutkimus: Lähes puolet suomalaisista on valmiita vähentämään liikkumistaan polttoaineiden hintojen takia

Tut­ki­mus: Lähes puolet suo­ma­lai­sis­ta on val­mii­ta vä­hen­tä­mään liik­ku­mis­taan polt­to­ai­nei­den hin­to­jen takia

27.04.2022 06:00 35
Pohjoisessa ajetaan tuhansia kilometrejä harrastuksen perässä – Kolme perhettä kertoo, miksi he jaksavat istua autossa ja raaskivat maksaa yhä kalliimpia bensalaskuja

Poh­joi­ses­sa ajetaan tu­han­sia ki­lo­met­re­jä har­ras­tuk­sen perässä – Kolme per­het­tä kertoo, miksi he jak­sa­vat istua autossa ja raas­ki­vat maksaa yhä kal­liim­pia ben­sa­las­ku­ja

18.04.2022 11:06 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kus­tan­nus­ten nousu hal­vaan­nut­taa yh­teis­kun­taa – vain 10 pro­sent­tia ta­va­ra­lii­ken­tees­tä kulkee muutoin kuin ku­mi­pyö­ril­lä

09.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Logistiikka-alalle myönnetty 75 miljoonan tuki on hyvä alku, sanoo Oulussa vieraileva SKAL:n toimitusjohtaja – kuljetusyrittäjät ovat seisottaneet autojaan, sillä ajaminen ei kannata

Lo­gis­tiik­ka-alal­le myön­net­ty 75 mil­joo­nan tuki on hyvä alku, sanoo Oulussa vie­rai­le­va SKAL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja – kul­je­tus­yrit­tä­jät ovat sei­sot­ta­neet au­to­jaan, sillä aja­mi­nen ei kannata

01.04.2022 19:20 4
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: hallituksen on kompensoitava polttoaineen hinnannousua – "Lapissa vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

30.03.2022 14:33 1
Tilaajille
Jakeluvelvoitteen poistoon, ammattidieseliin ja biotalouteen vauhtia
Kolumni

Ja­ke­lu­vel­voit­teen pois­toon, am­mat­ti­die­se­liin ja bio­ta­lou­teen vauhtia

29.03.2022 16:00 4
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Aittakumpu: Hallituksen päätettävä dieselin jakeluvelvoitteen väliaikaisesta poistamisesta

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: Hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä die­se­lin ja­ke­lu­vel­voit­teen vä­li­ai­kai­ses­ta pois­ta­mi­ses­ta

21.03.2022 14:10 17
Tilaajille
Marin pitää polttoaineiden hintatilannetta vakavana – pääministeri näkee tarvetta lisätoimille

Marin pitää polt­to­ai­nei­den hin­ta­ti­lan­net­ta va­ka­va­na – pää­mi­nis­te­ri näkee tar­vet­ta li­sä­toi­mil­le

21.03.2022 10:43 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten yri­tys­ten ahdinko saadaan py­säh­ty­mään?

17.03.2022 04:30 5
Tilaajille
"Se olisi hälyttävä tilanne", kauhistelee Pudasjärven tekninen johtaja Janne Karhu pitkittynyttä hintojen nousua

"Se olisi hä­lyt­tä­vä ti­lan­ne", kau­his­te­lee Pu­das­jär­ven tek­ni­nen johtaja Janne Karhu pit­kit­ty­nyt­tä hin­to­jen nousua

16.03.2022 06:00 7
Tilaajille
Bensarahat monella jo tiukassa - Kemiläinen Sami Mäkipörhölä ajaa kallista työmatkaa Ouluun, lue myös miten polttoaineen hinta muodostuu ja mitä alueen kansanedustajat pohtivat

Ben­sa­ra­hat monella jo tiu­kas­sa - Ke­mi­läi­nen Sami Mä­ki­pör­hö­lä ajaa kal­lis­ta työ­mat­kaa Ouluun, lue myös miten polt­to­ai­neen hinta muo­dos­tuu ja mitä alueen kan­san­edus­ta­jat poh­ti­vat

16.03.2022 11:08 43
Tilaajille
Polttoainetta ei saa hamstrata kotiin mielin määrin: autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa bensaa ja 200 litraa dieseliä

Polt­to­ai­net­ta ei saa hamst­ra­ta kotiin mielin määrin: au­to­tal­lis­sa saa säi­lyt­tää enin­tään 60 litraa bensaa ja 200 litraa die­se­liä

10.03.2022 17:45 9
Tilaajille
Näin hallitus vastaa energian hintojen nousuun: Työmatkavähennyksen enimmäismäärä nousee 8 400 euroon, kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin

Näin hal­li­tus vastaa ener­gian hin­to­jen nou­suun: Työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä nousee 8 400 euroon, ki­lo­met­ri­koh­tai­nen vä­hen­nys 30 sent­tiin

18.02.2022 11:45 62
Helpotukset energian hintakurimukseen yhä auki – hallitus neuvotteli maanantaina, pöydällä useita vaihtoehtoja

Hel­po­tuk­set ener­gian hin­ta­ku­ri­muk­seen yhä auki – hal­li­tus neu­vot­te­li maa­nan­tai­na, pöy­däl­lä useita vaih­to­eh­to­ja

14.02.2022 22:48 22
Jyrkästi nousevat polttoainekustannukset aiheuttavat päänvaivaa – Pohjolan Matka nostaa reittiensä hintoja, taksiala pahoissa vaikeuksissa

Jyr­käs­ti nou­se­vat polt­to­ai­ne­kus­tan­nuk­set ai­heut­ta­vat pään­vai­vaa – Poh­jo­lan Matka nostaa reit­tien­sä hin­to­ja, tak­si­ala pa­hois­sa vai­keuk­sis­sa

09.02.2022 06:00 53
Tilaajille
Kallis polttoaine on erityisesti pohjoisessa aito ongelma, jonka korjaamista ei voi loputtomasti viivyttää
Pääkirjoitus

Kallis polt­to­ai­ne on eri­tyi­ses­ti poh­joi­ses­sa aito on­gel­ma, jonka kor­jaa­mis­ta ei voi lo­put­to­mas­ti vii­vyt­tää

06.02.2022 20:00 83
Tilaajille
Poliisi aloitti Helsingin Mannerheimintielle pysäköityjen autojen hinaamisen – mielenosoittajat katkaisivat liikenteen Convoy-mielenosoituksen alettua

Poliisi aloitti Hel­sin­gin Man­ner­hei­min­tiel­le py­sä­köi­ty­jen autojen hi­naa­mi­sen – mie­len­osoit­ta­jat kat­kai­si­vat lii­ken­teen Con­voy-mie­le­no­soi­tuk­sen alettua

05.02.2022 00:02 1
Polttoaineiden hinta on pompannut huippulukemiin, eikä loppua välttämättä edes ole näkyvissä – "Tämä on aivan ainutlaatuinen hinnan kehitys"

Polt­to­ai­nei­den hinta on pom­pan­nut huip­pu­lu­ke­miin, eikä loppua vält­tä­mät­tä edes ole nä­ky­vis­sä – "Tämä on aivan ai­nut­laa­tui­nen hinnan ke­hi­tys"

04.02.2022 17:15 19
Tilaajille