Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen valmiustoimikunnan koronahuolena terveydenhuollon kantokyky – Myös valeuutiset ja "pohjoissuomalainen päivittäistavaraliike" saavat osansa

Poh­jois-Suo­men val­mius­toi­mi­kun­nan ko­ro­na­huo­le­na ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky – Myös va­le­uu­ti­set ja "poh­jois­suo­ma­lai­nen päi­vit­täis­ta­va­ra­lii­ke" saavat osansa

24.08.2021 15:33 10
Aluehallintovirasto varoittaa: Rokotevastaisessa kampanjoinnissa levitetty vääristeltyä Pohjois-Suomen avin virkamiehen sähköpostia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to va­roit­taa: Ro­ko­te­vas­tai­ses­sa kam­pan­join­nis­sa le­vi­tet­ty vää­ris­tel­tyä Poh­jois-Suo­men avin vir­ka­mie­hen säh­kö­pos­tia

18.08.2021 19:54 4
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
"Poimijat ovat jo Suomeen tullessaan voineet olla rankasti velkaantuneita" – luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten asemaa parantava lakiuudistus kitkee alalta vastuuttomat yritykset

"Poi­mi­jat ovat jo Suomeen tul­les­saan voineet olla ran­kas­ti vel­kaan­tu­nei­ta" – luon­non­tuot­tei­ta ke­rää­vien ul­ko­maa­lais­ten asemaa pa­ran­ta­va la­ki­uu­dis­tus kitkee alalta vas­tuut­to­mat yri­tyk­set

30.07.2021 06:00 6
Tilaajille
Oululainen kotihoidon työntekijä ihmettelee, miksi alan kuormittaviin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja: "Pitääkö odottaa, että sairauslomat lisääntyvät?"

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille
Vanhuksen omaisen mielestä hoitopaikoissa sattuneet vahingot eivät voi olla enää vain huonoa tuuria: ”Miksi omaiset eivät uskalla tuoda asioita esille, vai eikö heitä oteta tosissaan?"

Van­huk­sen omaisen mie­les­tä hoi­to­pai­kois­sa sat­tu­neet va­hin­got eivät voi olla enää vain huonoa tuuria: ”Miksi omaiset eivät uskalla tuoda asioita esille, vai eikö heitä oteta to­sis­saan?"

14.07.2021 06:00 33
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan koronamenettelyissä ei löydetty moitittavaa – "Jos meillä olisi rajattomasti resursseja, ei koko koronaa olisi"

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­me­net­te­lyis­sä ei löy­det­ty moi­tit­ta­vaa – "Jos meillä olisi ra­jat­to­mas­ti re­surs­se­ja, ei koko koronaa olisi"

06.07.2021 16:06 2
Tilaajille
Eläinsuojelutarkastukset paljastavat vakavia epäkohtia eläinten huolenpidossa - tarkastuskäynnille tulevaa oululaista valvontaeläinlääkäriä on yritetty heittää kännykällä ja kissan kopalla

Eläin­suo­je­lu­tar­kas­tuk­set pal­jas­ta­vat vakavia epä­koh­tia eläin­ten huo­len­pi­dos­sa - tar­kas­tus­käyn­nil­le tulevaa ou­lu­lais­ta val­von­ta­eläin­lää­kä­riä on yri­tet­ty heittää kän­ny­käl­lä ja kissan kopalla

06.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Aluehallintovirasto muistuttaa Pohjois-Pohjanmaan asukkaita koronaa ehkäisevien turvatoimien tärkeydestä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­ta koronaa eh­käi­se­vien tur­va­toi­mien tär­key­des­tä

21.05.2021 17:20 3
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: kaupoissa ja palveluasioinnissa pidettävä jatkossakin huoli turvaväleistä ja käytettävä maskeja, epidemia ei ole vielä ohi

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: kau­pois­sa ja pal­ve­lu­asioin­nis­sa pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin huoli tur­va­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vä mas­ke­ja, epi­de­mia ei ole vielä ohi

23.04.2021 12:48 21
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: jokainen maahantulija ohjattava jatkossakin koronatestaukseen Pohjois-Suomen rajanylityspaikoilla

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va jat­kos­sa­kin ko­ro­na­tes­tauk­seen Poh­jois-Suo­men ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

31.03.2021 10:09
Pohjois-Suomen koronatilanne saatu rauhoitettua muun muassa rajoituksia noudattamalla – "Se on sellainen luku, johon ei ole etelässä koskaan päästy"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne saatu rau­hoi­tet­tua muun muassa ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la – "Se on sel­lai­nen luku, johon ei ole ete­läs­sä koskaan päästy"

25.03.2021 18:01 32
Tilaajille
Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta: kansallista rokotejärjestystä ei pidä muuttaa

Poh­jois-Suo­men alueel­li­nen val­mius­toi­mi­kun­ta: kan­sal­lis­ta ro­ko­te­jär­jes­tys­tä ei pidä muuttaa

16.03.2021 14:46 3
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Jahotecin valituksen – oikeuden mukaan olennaisin ongelma on hajuhaitta eli toiminta ehkäisee viihtyisyyttä elinympäristössä

Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Ja­ho­te­cin va­li­tuk­sen – oi­keu­den mukaan olen­nai­sin ongelma on ha­ju­hait­ta eli toi­min­ta eh­käi­see viih­tyi­syyt­tä elin­ym­pä­ris­tös­sä

11.03.2021 10:27 1
Tilaajille
Huoli vakava ja aiheellinen – Oulun kaupunginsairaalan tilanne raskas kaikille osapuolille
Pääkirjoitus

Huoli vakava ja ai­heel­li­nen – Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tilanne raskas kai­kil­le osa­puo­lil­le

09.03.2021 20:00 15
Tilaajille
Aluehallintovirasto otti kaupunginsairaalan vakavan koronatilanteen valvontaansa – AVI selvittää onko sairaalassa toimittu lain vastaisesti tai moitittavalla tavalla

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to otti kau­pun­gin­sai­raa­lan vakavan ko­ro­na­ti­lan­teen val­von­taan­sa – AVI sel­vit­tää onko sai­raa­las­sa toi­mit­tu lain vas­tai­ses­ti tai moi­tit­ta­val­la tavalla

08.03.2021 18:29 28
Tilaajille
Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla – korkeintaan kuuden hengen yleisötilaisuudet sallittuja turvatoimia noudattaen

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kor­kein­taan kuuden hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det sal­lit­tu­ja tur­va­toi­mia nou­dat­taen

05.03.2021 15:16
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23 102
Avi ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kertovat keskiviikkona uusista suosituksista ja määräyksistä

Avi ja Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ker­to­vat kes­ki­viik­ko­na uusista suo­si­tuk­sis­ta ja mää­räyk­sis­tä

02.03.2021 16:10 8
Avi päätti Ojantakasen sijaishuoltoyksikön valvonnan – Yksikön johtaja: Lastensuojelu ei ole enää lastensuojelua

Avi päätti Ojan­ta­ka­sen si­jais­huol­to­yk­si­kön val­von­nan – Yksikön joh­ta­ja: Las­ten­suo­je­lu ei ole enää las­ten­suo­je­lua

01.03.2021 09:54 9
Tilaajille