Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Finlandia-palkinto
Lasten ja nuorten Finlandian vei Magdalena Hain Sarvijumala – Se kertoo surusta, syyllisyydestä ja surusta irti päästämisestä

Lasten ja nuorten Fin­lan­dian vei Mag­da­le­na Hain Sar­vi­ju­ma­la – Se kertoo su­rus­ta, syyl­li­syy­des­tä ja surusta irti pääs­tä­mi­ses­tä

29.11.2023 19:35 5
Tilaajille
Vaietun sukusalaisuuden selvittäminen toi Antti Järvelle Tieto-Finlandian

Vaietun su­ku­sa­lai­suu­den sel­vit­tä­mi­nen toi Antti Jär­vel­le Tie­to-Fin­lan­dian

29.11.2023 19:20
Tilaajille
Kommentti: Edesmenneen kirjailijan Finlandia-ehdokkuus on harvinaisuus, mutta se on odotettu kunnianosoitus Miki Liukkoselle

Kom­ment­ti: Edes­men­neen kir­jai­li­jan Fin­lan­dia-eh­dok­kuus on har­vi­nai­suus, mutta se on odo­tet­tu kun­nian­osoi­tus Miki Liuk­ko­sel­le

09.11.2023 12:59
Tilaajille
Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden joukossa esikoisteos Elolliset sekä Miki Liukkosen postuumisti julkaistu romaani

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­den jou­kos­sa esi­kois­teos Elol­li­set sekä Miki Liuk­ko­sen pos­tuu­mis­ti jul­kais­tu romaani

09.11.2023 11:39 1
Lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokasteoksissa käsitellään muun muassa jalkapallomaailmaa, näkymättömyyttä ja elämäntyylien monimuotoisuutta

Lasten- ja nuorten kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­do­kas­teok­sis­sa kä­si­tel­lään muun muassa jal­ka­pal­lo­maail­maa, nä­ky­mät­tö­myyt­tä ja elä­män­tyy­lien mo­ni­muo­toi­suut­ta

08.11.2023 12:17
Selvitimme, millä perusteella kustantamot valitsevat Finlandia-palkinnosta kisaavat kirjat

Sel­vi­tim­me, millä pe­rus­teel­la kus­tan­ta­mot va­lit­se­vat Fin­lan­dia-pal­kin­nos­ta ki­saa­vat kirjat

07.11.2023 18:03 1
Tilaajille
Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina muiden muassa Ukrainassa sotineen suomalaisen tarina sekä Neuvosto-Karjalaan loikanneiden tragedia

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­na muiden muassa Uk­rai­nas­sa so­ti­neen suo­ma­lai­sen tarina sekä Neu­vos­to-Kar­ja­laan loi­kan­nei­den tra­ge­dia

07.11.2023 11:31 3
Koulujen levottomuus kertoo siitä, että aikuiset eivät ole kantaneet vastuutaan
Kolumni

Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

03.12.2022 16:00 70
Tilaajille
Kaunokirjallisuuden Finlandiasta kilpailevat esikoiskirjailija, Finlandia-konkari ja kirjailija, jonka romaania odotettiin 20 vuotta

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dias­ta kil­pai­le­vat esi­kois­kir­jai­li­ja, Fin­lan­dia-kon­ka­ri ja kir­jai­li­ja, jonka ro­maa­nia odo­tet­tiin 20 vuotta

10.11.2022 16:55
Tilaajille
Kalevan Sanna Keskinen luki lähes 200 kirjaa valitessaan Finlandia-ehdokkaita – pandemian kaiut näkyvät kaunokirjallisuudessa brutaaleina väkivallan kuvauksina

Kalevan Sanna Kes­ki­nen luki lähes 200 kirjaa va­li­tes­saan Fin­lan­dia-eh­dok­kai­ta – pan­de­mian kaiut näkyvät kau­no­kir­jal­li­suu­des­sa bru­taa­lei­na vä­ki­val­lan ku­vauk­si­na

10.11.2022 11:20 2
Tilaajille

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­toa ta­voit­te­lee kuusi ro­maa­nia – kolme eh­do­kas­teos­ta kä­sit­te­lee ihmisen ai­heut­ta­maa tuhoa

10.11.2022 11:02
Finlandia-palkittu kirjailija saapuu pohjoiseen – Anni Kytömäki aloittaa neljännen romaaninsa puhtaalta pöydältä

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja saapuu poh­joi­seen – Anni Ky­tö­mä­ki aloit­taa nel­jän­nen ro­maa­nin­sa puh­taal­ta pöy­däl­tä

15.08.2022 17:00
Tilaajille
Äänikirjat houkuttavat nyt yhä vahvemmin lukijoita, ja sitä kehitystä lienee mahdotonta kääntää
Pääkirjoitus

Ää­ni­kir­jat hou­kut­ta­vat nyt yhä vah­vem­min lu­ki­joi­ta, ja sitä ke­hi­tys­tä lienee mah­do­ton­ta kääntää

02.12.2021 20:00 5
Tilaajille
Fiktio on aina omakohtaista, sanoo toisen Finlandiansa voittanut Jukka Viikilä – Taivaallinen vastaanotto on kirja kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta

Fiktio on aina oma­koh­tais­ta, sanoo toisen Fin­lan­dian­sa voit­ta­nut Jukka Viikilä – Tai­vaal­li­nen vas­taan­ot­to on kirja kir­jal­li­suu­des­ta ja kir­joit­ta­mi­ses­ta

01.12.2021 20:28 1
Tilaajille
Rahan tarve teki Eeva Joenpellosta kirjailijan

Rahan tarve teki Eeva Joen­pel­los­ta kir­jai­li­jan

21.10.2021 09:45
Tilaajille
Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, elegantti ja surumielinen kertomus yksinäisen kirjailijan viimeisen teoksen syntyvaiheista

Arvio: Hanna Haurun uutuus on herkkä, ele­gant­ti ja su­ru­mie­li­nen ker­to­mus yk­si­näi­sen kir­jai­li­jan vii­mei­sen teoksen syn­ty­vai­heis­ta

11.04.2021 17:00 1
Tilaajille
Radio Popov kertoo yksinäisten lasten omasta radiokanavasta – Kirjailija Anja Portinin mukaan jokainen lapsi tarvitsisi elämäänsä mahdollisuuden tulla kuulluksi

Radio Popov kertoo yk­si­näis­ten lasten omasta ra­dio­ka­na­vas­ta – Kir­jai­li­ja Anja Por­ti­nin mukaan jo­kai­nen lapsi tar­vit­si­si elä­mään­sä mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si

25.11.2020 20:00
Finlandia-voittaja vie aikamatkalle jälleenrakennusajan Suomeen – Hierojan, metsänhoitajan ja traumatisoituneen sotilaan lisäksi päähenkilönä on jokihelmisimpukka

Fin­lan­dia-voit­ta­ja vie ai­ka­mat­kal­le jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomeen – Hie­ro­jan, met­sän­hoi­ta­jan ja trau­ma­ti­soi­tu­neen so­ti­laan lisäksi pää­hen­ki­lö­nä on jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

25.11.2020 20:00 3
Tutkimus tanssikiellosta paljasti yhteiskunnan moraalikoodiston ja toi tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon

Tut­ki­mus tans­si­kiel­los­ta pal­jas­ti yh­teis­kun­nan mo­raa­li­koo­dis­ton ja toi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­non

25.11.2020 20:00 3
Finlandia-palkitut tulevat nyt kotisohvalle, kun lukemisen suurimpaan juhlaan voi osallistua suoran tv-lähetyksen kautta

Fin­lan­dia-pal­ki­tut tulevat nyt ko­ti­soh­val­le, kun lu­ke­mi­sen suu­rim­paan juhlaan voi osal­lis­tua suoran tv-lä­he­tyk­sen kautta

25.11.2020 07:00 1