Oulun seutu
Kuukausi
Oulun kannattaa vielä pontevammin rummuttaa pyöräilijäystävällisyyttään – ja panostaa vastedeskin vahvasti pyörätieverkostoon
Pääkirjoitus

Oulun kan­nat­taa vielä pon­te­vam­min rum­mut­taa pyö­räi­li­jä­ys­tä­väl­li­syyt­tään – ja pa­nos­taa vast­edes­kin vah­vas­ti pyö­rä­tie­ver­kos­toon

19.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Lämpimät lokakuun päivät jatkuvat Oulun seudulla alkavalla viikolla, mutta sadettakin saadaan  pitkin viikkoa – "Erittäin lämmintä vuodenaikaan nähden"

Läm­pi­mät lo­ka­kuun päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la al­ka­val­la vii­kol­la, mutta sa­det­ta­kin saadaan pitkin viikkoa – "E­rit­täin läm­min­tä vuo­den­ai­kaan nähden"

04.10.2020 23:15 0
Nuorten ongelmat näyttävät lisääntyneen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun lastensuojelussa jokaisella sosiaalityöntekijällä on laskennallisesti vastuullaan jopa 53 lasta

Nuorten on­gel­mat näyt­tä­vät li­sään­ty­neen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun las­ten­suo­je­lus­sa jo­kai­sel­la so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on las­ken­nal­li­ses­ti vas­tuul­laan jopa 53 lasta

04.10.2020 07:00 5
Tilaajille
Sumussa tai hämärässäkin vaaditaan valot pyörään – Oulun poliisilaitoksen alueella odotettavissa tehovalvonta

Sumussa tai hä­mä­räs­sä­kin vaa­di­taan valot pyörään – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la odo­tet­ta­vis­sa te­ho­val­von­ta

28.09.2020 10:28 4
Tilaajille
Vanhemmat
Hotelleilta halutaan nyt elämyksiä ja persoonallisuutta – boutique-hotellit sekä minilomat kotikaupungissa ovat nouseva trendi

Ho­tel­leil­ta ha­lu­taan nyt elä­myk­siä ja per­soo­nal­li­suut­ta – bou­ti­que-ho­tel­lit sekä mi­ni­lo­mat ko­ti­kau­pun­gis­sa ovat nouseva trendi

25.09.2020 20:58 2
Tilaajille
Koronarajoitukset kurittavat liikematkustusta ja tapahtumien järjestämistä Oulussa – "Matkailukesän onnistumisesta voi kiittää kotimaisia ja norjalaisia lomailijoita"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ku­rit­ta­vat lii­ke­mat­kus­tus­ta ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä Oulussa – "Mat­kai­lu­ke­sän on­nis­tu­mi­ses­ta voi kiittää ko­ti­mai­sia ja nor­ja­lai­sia lo­mai­li­joi­ta"

05.09.2020 20:11 0
Tilaajille
Taideaarteet olivat jo häviämisen partaalla, kun retkikunta tuli niitä Oulun seudulle etsimään – Mikael Toppeliuksen kirkkomaalaukset pelastuivat viime hetkellä

Tai­de­aar­teet olivat jo hä­viä­mi­sen par­taal­la, kun ret­ki­kun­ta tuli niitä Oulun seu­dul­le et­si­mään – Mikael Top­pe­liuk­sen kirk­ko­maa­lauk­set pe­las­tui­vat viime het­kel­lä

05.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Tyrnävältä löytyi harvinaisia valkoisia mustikoita – "Joulu tuli ensimmäisenä mieleen, kun marjat näin"

Tyr­nä­väl­tä löytyi har­vi­nai­sia val­koi­sia mus­ti­koi­ta – "Joulu tuli en­sim­mäi­se­nä mie­leen, kun marjat näin"

14.08.2020 13:17 1
Tilaajille
Yöt ovat jo pimenneet– näin voit etsiä viisi planeettaa yötaivaalta Oulun seudulla

Yöt ovat jo pi­men­neet– näin voit etsiä viisi pla­neet­taa yö­tai­vaal­ta Oulun seu­dul­la

31.07.2020 13:23 0
Tilaajille
"Suot ovat punaisenaan hillan raakileita Oulun ympärillä" – lukija arvioi, että ensimmäiset lakat kypsyvät viikonloppuna

"Suot ovat pu­nai­se­naan hillan raa­ki­lei­ta Oulun ym­pä­ril­lä" – lukija arvioi, että en­sim­mäi­set lakat kyp­sy­vät vii­kon­lop­pu­na

09.07.2020 14:31 6
Tilaajille
Varhaisperunan kysyntä on ollut tänä vuonna tavanomaista suurempaa – pohjoisessa sesonki on vasta aluillaan

Var­hais­pe­ru­nan kysyntä on ollut tänä vuonna ta­van­omais­ta suu­rem­paa – poh­joi­ses­sa sesonki on vasta aluil­laan

07.07.2020 07:02 0
Tilaajille
Lukija kuvasi erikoisen luonnonilmiön Kiiminkijoella – Onko tämä sääskien itsemurhapallo?

Lukija kuvasi eri­koi­sen luon­non­il­miön Kii­min­ki­joel­la – Onko tämä sääs­kien it­se­mur­ha­pal­lo?

06.07.2020 15:50 0
Tilaajille
Lukija sai videolle näyttävän matarakiitäjän lennon Kellon Kiviniemessä – "Melkein joka toisessa Luontoillassa sitä luullaan kolibriksi"

Lukija sai vi­deol­le näyt­tä­vän ma­ta­ra­kii­tä­jän lennon Kellon Ki­vi­nie­mes­sä – "Mel­kein joka toi­ses­sa Luon­to­il­las­sa sitä luul­laan ko­lib­rik­si"

29.06.2020 10:25 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Mansikkapaikkoja silmien alla – koronaviruksen myönteinen vaikutus kotimaan- ja lähimatkailuun on toivottavasti pysyvä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Man­sik­ka­paik­ko­ja silmien alla – ko­ro­na­vi­ruk­sen myön­tei­nen vai­ku­tus ko­ti­maan- ja lä­hi­mat­kai­luun on toi­vot­ta­vas­ti pysyvä

12.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Rajoitusten purkaminen näkyy jo matkailuyritysten varauksissa ja toiminnan elpymisessä – "Kaikki matkailijat ja eurot ovat enemmän kuin tervetulleita Oulun seudulle"

Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen näkyy jo mat­kai­lu­yri­tys­ten va­rauk­sis­sa ja toi­min­nan el­py­mi­ses­sä – "Kaikki mat­kai­li­jat ja eurot ovat enemmän kuin ter­ve­tul­lei­ta Oulun seu­dul­le"

11.06.2020 19:00 3
Tilaajille