Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Oulun seurakunnat
Kirkkopäivät järjestetään toukokuussa Oulussa – lavalla huippuammattilaisia Pekka Haavistosta Markku Kanervaan

Kirk­ko­päi­vät jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa Oulussa – lavalla huip­pu­am­mat­ti­lai­sia Pekka Haa­vis­tos­ta Markku Ka­ner­vaan

10.05.2022 11:42 2
Oulun seurakunnat järjestää maksuttoman äänenkäyttökurssin – "Osallistumiseen ei vaadita lauluharrastusta, sillä äänenkäyttö on asia, joka koskettaa meistä jokaista"

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tää mak­sut­to­man ää­nen­käyt­tö­kurs­sin – "O­sal­lis­tu­mi­seen ei vaadita lau­lu­har­ras­tus­ta, sillä ää­nen­käyt­tö on asia, joka kos­ket­taa meistä jo­kais­ta"

04.05.2022 13:14
Oulun seurakuntayhtymä luovuttaa kerrostalon ja yksittäisiä asuntoja Ukrainan pakolaisten käyttöön

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä luo­vut­taa ker­ros­ta­lon ja yk­sit­täi­siä asun­to­ja Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten käyt­töön

01.04.2022 10:18 28
Tilaajille
Oulun seurakunnat käynnistää nuorille suunnatun maksuttoman lyhytterapian, tarkoitus vastata kasvaviin mielenterveyspalvelujen tarpeisiin

Oulun seu­ra­kun­nat käyn­nis­tää nuo­ril­le suun­na­tun mak­sut­to­man ly­hyt­te­ra­pian, tar­koi­tus vastata kas­va­viin mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pei­siin

31.03.2022 15:16 2
Kirkollisverotulot kasvoivat yllättävän paljon Oulun seurakuntayhtymässä viime vuonna  – yhtymäjohtaja:   miljoonien eurojen ylijäämä johtuu kolmesta asiasta

Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lot kas­voi­vat yl­lät­tä­vän paljon Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä viime vuonna – yh­ty­mä­joh­ta­ja: mil­joo­nien eurojen yli­jää­mä johtuu kol­mes­ta asiasta

29.03.2022 14:02 6
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoaa Ukrainan pakolaisten majoittamiseen viisi leirikeskustaan – tilat voidaan ottaa käyttöön nopeasti

Oulun seu­ra­kun­nat tarjoaa Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten ma­joit­ta­mi­seen viisi lei­ri­kes­kus­taan – tilat voidaan ottaa käyt­töön no­peas­ti

02.03.2022 15:38 10
Diakonityöntekijöiden tarinoissa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toivottomuutta – turvattominta on yksin asuvien elämä, sanoo oululaisdiakoni

Dia­ko­ni­työn­te­ki­jöi­den ta­ri­nois­sa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toi­vot­to­muut­ta – tur­vat­to­min­ta on yksin asuvien elämä, sanoo ou­lu­lais­dia­ko­ni

05.02.2022 08:00 1
Tilaajille
Heittäytyminen uuden edessä on palkinnut – Oulussa striimauksista on tullut toimiva osa kirjaston ja kirkon arkea

Heit­täy­ty­mi­nen uuden edessä on pal­kin­nut – Ou­lus­sa strii­mauk­sis­ta on tullut toimiva osa kir­jas­ton ja kirkon arkea

08.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat: Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin neljäsosa tilojen väkimäärästä – koronarajoitteet otettu vastaan pääosin hyvin

Oulun seu­ra­kun­nat: Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin nel­jäs­osa tilojen vä­ki­mää­räs­tä – ko­ro­na­ra­joit­teet otettu vastaan pääosin hyvin

22.12.2021 22:46 8
Tilaajille
Oulun seurakuntien joulutapahtumiin voi osallistua kirkoissa ja hautausmailla sekä verkon välityksellä – suosittuja jouluyön messuja kahdeksassa kirkossa

Oulun seu­ra­kun­tien jou­lu­ta­pah­tu­miin voi osal­lis­tua kir­kois­sa ja hau­taus­mail­la sekä verkon vä­li­tyk­sel­lä – ­suo­sit­tu­ja jou­lu­yön messuja kah­dek­sas­sa kir­kos­sa

17.12.2021 14:59
Oulun kaupunki järjestää perinteistä ohjelmaa itsenäisyyspäivänä – Madetojan salin kansalaisjuhlaan ennakkolipulla ja koronapassilla

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pe­rin­teis­tä oh­jel­maa it­se­näi­syys­päi­vä­nä – Ma­det­ojan salin kan­sa­lais­juh­laan en­nak­ko­li­pul­la ja ko­ronapas­sil­la

03.12.2021 11:51 5
Seimiä voi ihastella jälleen Oulun seurakuntien kirkoissa, kappeleissa ja seurakuntakeskuksissa

Seimiä voi ihas­tel­la jälleen Oulun seu­ra­kun­tien kir­kois­sa, kap­pe­leis­sa ja seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sis­sa

30.11.2021 10:54
Oulun seurakunnat: Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa ja konserteissa otetaan käyttöön koronapassi

Oulun seu­ra­kun­nat: Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suuk­sis­sa ja kon­ser­teis­sa otetaan käyt­töön ko­ronapas­si

22.11.2021 12:03 21
Oulun seurakuntien Kirkkomusiikkiviikko ottaa varaslähdön Anna Magdalena Bachin tarinalla – teosta tähdittää mezzosopraano Virpi Räisänen

Oulun seu­ra­kun­tien Kirk­ko­mu­siik­ki­viik­ko ottaa va­ras­läh­dön Anna Mag­da­le­na Bachin ta­ri­nal­la – teosta täh­dit­tää mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen

29.10.2021 09:28
Marjaana Lassi näkee tärkeänä kulkea perheiden rinnalla: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kasvatuksen ammattilaiset toimimme tässä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla Taivaan Isän käsinä ja jalkoina"

Mar­jaa­na Lassi näkee tär­keä­nä kulkea per­hei­den rin­nal­la: "On tarpeen pohtia, miten me kirkon kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­set toi­mim­me tässä ajassa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla Taivaan Isän käsinä ja jal­koi­na"

08.10.2021 08:45
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat aloit­taa ikään­ty­vien ker­ho­toi­min­nan syk­syl­lä – Elä­män­vii­sau­den ker­hos­sa kes­kus­tel­laan vaih­tu­vien tee­mo­jen mukaan

24.08.2021 11:38
Oulun seurakuntien korona-avustusta haki lähes 400 kotitaloutta – hakemusten suuri määrä yllätti, eikä kaikille halukkaille riittänyt avustusta

Oulun seu­ra­kun­tien ko­ro­na-avus­tus­ta haki lähes 400 ko­ti­ta­lout­ta – ha­ke­mus­ten suuri määrä yl­lät­ti, eikä kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­tä­nyt avus­tus­ta

29.06.2021 12:02 5
Oulun tuomiokirkko ja Haukiputaan kirkko tiekirkkoina tänä kesänä

Oulun tuo­mio­kirk­ko ja Hau­ki­pu­taan kirkko tie­kirk­koi­na tänä kesänä

08.06.2021 15:20
Häämusiikkikonsertti kajahtaa Oulujoen kirkossa helatorstaina, paikan päälle pääsee kokoontumisrajoitusten puitteissa

Hää­mu­siik­ki­kon­sert­ti ka­jah­taa Ou­lu­joen kir­kos­sa he­la­tors­tai­na, paikan päälle pääsee ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten puit­teis­sa

03.05.2021 13:47
Kirkon penkit tyhjenivät, mutta verkko vetää kävijöitä: Karjasillan kirkkoon mahtuu vain 600, verkon striimejä seuraavat jopa tuhannet

Kirkon penkit tyh­je­ni­vät, mutta verkko vetää kä­vi­jöi­tä: Kar­ja­sil­lan kirk­koon mahtuu vain 600, verkon strii­me­jä seu­raa­vat jopa tu­han­net

03.04.2021 08:00
Tilaajille