Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun seurakunnat
Koskelan seurakuntakodissa voi kokeilla hiljaisuutta yhdessä toisten kanssa

Kos­ke­lan seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa voi ko­keil­la hil­jai­suut­ta yhdessä toisten kanssa

26.09.2023 17:00
Yksi heistä on Karjasillan seuraava kirkkoherra – Kysyimme ehdokkailta, mitä syntiä he tekivät viimeksi ja 8 muuta kysymystä

Yksi heistä on Kar­ja­sil­lan seu­raa­va kirk­ko­her­ra – Ky­syim­me eh­dok­kail­ta, mitä syntiä he tekivät vii­mek­si ja 8 muuta ky­sy­mys­tä

19.09.2023 18:00 24
Tilaajille
Yli-Iin uusi hirsirakenteinen seurakuntatalo valmistuu entisen paikalle kirkon pihapiiriin reilun vuoden kuluttua

Yli-Iin uusi hir­si­ra­ken­tei­nen seu­ra­kun­ta­ta­lo val­mis­tuu entisen pai­kal­le kirkon pi­ha­pii­riin reilun vuoden ku­lut­tua

06.07.2023 22:20 5
Tilaajille
Kaatuneiden muistopäivä näkyy Oulun kirkoissa

Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä näkyy Oulun kir­kois­sa

10.05.2023 15:32

Oulun seu­ra­kun­tien ensi syksyn päi­vä­ker­hoi­hin voi nyt il­moit­tau­tua

17.04.2023 11:04
Oulun seurakunnat mukana Earth Hour -tempauksessa – tuomiokirkossa ja Hiukkavaarassa kokoonnutaan kynttilän valossa

Oulun seu­ra­kun­nat mukana Earth Hour -tem­pauk­ses­sa – tuo­mio­kir­kos­sa ja Hiuk­ka­vaa­ras­sa ko­koon­nu­taan kynt­ti­län valossa

20.03.2023 17:46 4
Intiön kappelin peruskorjaus alkaa todennäköisesti tämän vuoden lopulla – krematorioon tehdään tilat toiselle uunille

Intiön kap­pe­lin pe­rus­kor­jaus alkaa to­den­nä­köi­ses­ti tämän vuoden lopulla – kre­ma­to­rioon tehdään tilat toi­sel­le uunille

23.02.2023 21:52
Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen hakee kenttäpiispaksi

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­joh­ta­ja Pekka Asi­kai­nen hakee kent­tä­piis­pak­si

13.01.2023 09:57 1
Oululainen kanttori Lauri-Kalle Kallunki ei kyllästy joululauluihin – "Toivomme aina, että ihmiset laulaisivat yhdessä, ja kun se sitten joulun aikaan toteutuu, se on parasta, mitä tässä työssä voi odottaa"

Ou­lu­lai­nen kant­to­ri Lau­ri-Kal­le Kal­lun­ki ei kyl­läs­ty jou­lu­lau­lui­hin – "Toi­vom­me aina, että ihmiset lau­lai­si­vat yh­des­sä, ja kun se sitten joulun aikaan to­teu­tuu, se on pa­ras­ta, mitä tässä työssä voi odot­taa"

23.12.2022 06:06 3
Oulussa pääsee jouluyönä kaikkiaan kahdeksaan kirkkoon: "Jouluyön messu kerää kirkkoon poikkeuksellisen paljon esimerkiksi nuoria aikuisia"

Oulussa pääsee jou­lu­yö­nä kaik­kiaan kah­dek­saan kirk­koon: "Jou­luyön messu kerää kirk­koon poik­keuk­sel­li­sen paljon esi­mer­kik­si nuoria ai­kui­sia"

15.12.2022 12:38 5
Joululauluihin liittyy vahvoja tunteita, ja Kauneimpien joululaulujen valintaraati on oppinut sen kantapään kautta – kolmen kestosuosikin poisjäänti nostatti "hirveän polemiikin"

Jou­lu­lau­lui­hin liittyy vahvoja tun­tei­ta, ja Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen va­lin­ta­raa­ti on oppinut sen kan­ta­pään kautta – kolmen kes­to­suo­si­kin pois­jään­ti nos­tat­ti "hir­veän po­le­mii­kin"

26.11.2022 15:00 11
Tilaajille
Oulun seurakunnat järjestävät lähes yhdeksänkymmentä Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa – katso lista Oulun laulutapahtumista

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät lähes yh­dek­sän­kym­men­tä Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ta­pah­tu­maa – katso lista Oulun lau­lu­ta­pah­tu­mis­ta

17.11.2022 09:01 2
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaina – Oulussa ääniä annettu kolmena ensimmäisenä päivänä edellisvaaleja vähemmän

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu vielä lauan­tai­na – Oulussa ääniä annettu kolmena en­sim­mäi­se­nä päivänä edel­lis­vaa­le­ja vä­hem­män

11.11.2022 19:28 2
Myötätunto on mahtava voima, jota voi osoittaa useilla tavoilla – ”Vie kukkia, vaikka et niitä arvostaisikaan”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Myö­tä­tun­to on mahtava voima, jota voi osoit­taa useilla ta­voil­la – ”Vie kukkia, vaikka et niitä ar­vos­tai­si­kaan”

08.11.2022 06:00
Gospel veti nuoret mukaan – Kari Haapalan hyvät yhteydet auttoivat sysäämään 40 toimintavuottaan juhlivan Oulugospelin yhä jatkuvaan liikkeeseen

Gospel veti nuoret mukaan – Kari Haa­pa­lan hyvät yh­tey­det aut­toi­vat sy­sää­mään 40 toi­min­ta­vuot­taan juh­li­van Ou­lu­gos­pe­lin yhä jat­ku­vaan liik­kee­seen

03.11.2022 07:30
Tilaajille
Yksinäisyys on surun seuralainen – sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

25.10.2022 06:00
Oulun seurakunnat tarjoavat aterioita ja aamupaloja työttömille ja vähävaraisille viikon jokaisena arkipäivänä

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat ate­rioi­ta ja aa­mu­pa­lo­ja työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le viikon jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

20.09.2022 11:00 5
Haukiputaan kirkon alla olevat haudat säilyneet harvinaisen hyvin – kirkon hautamuseo avautuu yleisölle syyskuussa

Hau­ki­pu­taan kirkon alla olevat haudat säi­ly­neet har­vi­nai­sen hyvin – kirkon hau­ta­mu­seo avautuu ylei­söl­le syys­kuus­sa

08.09.2022 12:35 4
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille