Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Oulun seurakunnat
Oulun seurakunnat tarjoavat aterioita ja aamupaloja työttömille ja vähävaraisille viikon jokaisena arkipäivänä

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat ate­rioi­ta ja aa­mu­pa­lo­ja työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le viikon jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

20.09.2022 11:00 5
Haukiputaan kirkon alla olevat haudat säilyneet harvinaisen hyvin – kirkon hautamuseo avautuu yleisölle syyskuussa

Hau­ki­pu­taan kirkon alla olevat haudat säi­ly­neet har­vi­nai­sen hyvin – kirkon hau­ta­mu­seo avautuu ylei­söl­le syys­kuus­sa

08.09.2022 12:35 3
Oulun seurakuntavaalien videota syytetään puolueellisuudesta, ryhmät esillä epäsuhtaisesti: "En pidä neutraalina"

Oulun seu­ra­kun­ta­vaa­lien videota syy­te­tään puo­lueel­li­suu­des­ta, ryhmät esillä epä­suh­tai­ses­ti: "En pidä neut­raa­li­na"

01.09.2022 18:30 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
Ekaluokkalaisia siunataan koulutielle Oulun seurakunnissa – katso tilaisuudet tästä

Eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan kou­lu­tiel­le Oulun seu­ra­kun­nis­sa – katso ti­lai­suu­det tästä

27.07.2022 09:28 11
Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Oulun seudun rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

03.07.2022 06:00 28
Tilaajille
Kysyimme Karjasillan seurakunnan kirkkoherralta, miksi helatorstaita vietetään: "Helatorstai on ihmettelyn, kiitoksen ja palvonnan päivä"

Ky­syim­me Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ral­ta, miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään: "He­la­tors­tai on ih­met­te­lyn, kii­tok­sen ja pal­von­nan päivä"

26.05.2022 08:00 8
Tilaajille
Oulussa alkavilla Kirkkopäivillä muistetaan kirkkopäiväaatteen henkistä isää, Oulun tuomiorovastia ja piispaa J. A. Mannermaata, jonka juuret olivat syvällä kansankirkossa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Oulussa al­ka­vil­la Kirk­ko­päi­vil­lä muis­te­taan kirk­ko­päi­vä­aat­teen hen­kis­tä isää, Oulun tuo­mio­ro­vas­tia ja piispaa J. A. Man­ner­maa­ta, jonka juuret olivat syvällä kan­san­kir­kos­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

19.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Helatorstain perinteinen motoristikirkko avaa taas ajokauden – edes korona ei estänyt motoristeja kokoontumasta Ylikiimingin kirkolle

He­la­tors­tain pe­rin­tei­nen mo­to­ris­ti­kirk­ko avaa taas ajo­kau­den – edes korona ei estänyt mo­to­ris­te­ja ko­koon­tu­mas­ta Yli­kii­min­gin kir­kol­le

18.05.2022 13:53 4
Kirkkopäivät järjestetään toukokuussa Oulussa – lavalla huippuammattilaisia Pekka Haavistosta Markku Kanervaan

Kirk­ko­päi­vät jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa Oulussa – lavalla huip­pu­am­mat­ti­lai­sia Pekka Haa­vis­tos­ta Markku Ka­ner­vaan

10.05.2022 11:42 2
Oulun seurakunnat järjestää maksuttoman äänenkäyttökurssin – "Osallistumiseen ei vaadita lauluharrastusta, sillä äänenkäyttö on asia, joka koskettaa meistä jokaista"

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tää mak­sut­to­man ää­nen­käyt­tö­kurs­sin – "O­sal­lis­tu­mi­seen ei vaadita lau­lu­har­ras­tus­ta, sillä ää­nen­käyt­tö on asia, joka kos­ket­taa meistä jo­kais­ta"

04.05.2022 13:14
Oulun seurakuntayhtymä luovuttaa kerrostalon ja yksittäisiä asuntoja Ukrainan pakolaisten käyttöön

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä luo­vut­taa ker­ros­ta­lon ja yk­sit­täi­siä asun­to­ja Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten käyt­töön

01.04.2022 10:18 28
Tilaajille
Oulun seurakunnat käynnistää nuorille suunnatun maksuttoman lyhytterapian, tarkoitus vastata kasvaviin mielenterveyspalvelujen tarpeisiin

Oulun seu­ra­kun­nat käyn­nis­tää nuo­ril­le suun­na­tun mak­sut­to­man ly­hyt­te­ra­pian, tar­koi­tus vastata kas­va­viin mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pei­siin

31.03.2022 15:16 2
Kirkollisverotulot kasvoivat yllättävän paljon Oulun seurakuntayhtymässä viime vuonna  – yhtymäjohtaja:   miljoonien eurojen ylijäämä johtuu kolmesta asiasta

Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lot kas­voi­vat yl­lät­tä­vän paljon Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä viime vuonna – yh­ty­mä­joh­ta­ja: mil­joo­nien eurojen yli­jää­mä johtuu kol­mes­ta asiasta

29.03.2022 14:02 6
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoaa Ukrainan pakolaisten majoittamiseen viisi leirikeskustaan – tilat voidaan ottaa käyttöön nopeasti

Oulun seu­ra­kun­nat tarjoaa Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten ma­joit­ta­mi­seen viisi lei­ri­kes­kus­taan – tilat voidaan ottaa käyt­töön no­peas­ti

02.03.2022 15:38 10
Diakonityöntekijöiden tarinoissa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toivottomuutta – turvattominta on yksin asuvien elämä, sanoo oululaisdiakoni

Dia­ko­ni­työn­te­ki­jöi­den ta­ri­nois­sa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toi­vot­to­muut­ta – tur­vat­to­min­ta on yksin asuvien elämä, sanoo ou­lu­lais­dia­ko­ni

05.02.2022 08:00 1
Tilaajille
Heittäytyminen uuden edessä on palkinnut – Oulussa striimauksista on tullut toimiva osa kirjaston ja kirkon arkea

Heit­täy­ty­mi­nen uuden edessä on pal­kin­nut – Ou­lus­sa strii­mauk­sis­ta on tullut toimiva osa kir­jas­ton ja kirkon arkea

08.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat: Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin neljäsosa tilojen väkimäärästä – koronarajoitteet otettu vastaan pääosin hyvin

Oulun seu­ra­kun­nat: Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin nel­jäs­osa tilojen vä­ki­mää­räs­tä – ko­ro­na­ra­joit­teet otettu vastaan pääosin hyvin

22.12.2021 22:46 8
Tilaajille
Oulun seurakuntien joulutapahtumiin voi osallistua kirkoissa ja hautausmailla sekä verkon välityksellä – suosittuja jouluyön messuja kahdeksassa kirkossa

Oulun seu­ra­kun­tien jou­lu­ta­pah­tu­miin voi osal­lis­tua kir­kois­sa ja hau­taus­mail­la sekä verkon vä­li­tyk­sel­lä – ­suo­sit­tu­ja jou­lu­yön messuja kah­dek­sas­sa kir­kos­sa

17.12.2021 14:59
Oulun kaupunki järjestää perinteistä ohjelmaa itsenäisyyspäivänä – Madetojan salin kansalaisjuhlaan ennakkolipulla ja koronapassilla

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pe­rin­teis­tä oh­jel­maa it­se­näi­syys­päi­vä­nä – Ma­det­ojan salin kan­sa­lais­juh­laan en­nak­ko­li­pul­la ja ko­ronapas­sil­la

03.12.2021 11:51 5