Oulun seurakunnat

Hää­mu­siik­ki­kon­sert­ti ka­jah­taa Ou­lu­joen kir­kos­sa he­la­tors­tai­na, paikan päälle pääsee ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten puit­teis­sa

03.05.2021 13:47

Kirkon penkit tyh­je­ni­vät, mutta verkko vetää kä­vi­jöi­tä: Kar­ja­sil­lan kirk­koon mahtuu vain 600, verkon strii­me­jä seu­raa­vat jopa tu­han­net

03.04.2021 08:00
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­tien tu­le­vai­suu­den val­mis­te­li­ja – kap­pa­lai­nen Petteri Tuulos on vie­mäs­sä kirkon toi­min­taa hal­li­tus­ti kohti di­gi­ai­kaa

30.03.2021 11:00
Tilaajille

Yli­opis­to­pas­to­ri toimii koko yli­opis­ton väen tukena ilossa ja surussa – Ari Savuoja kertoo nuorten ai­kuis­ten on­gel­mien alkavan näkyä her­käs­ti it­se­näis­ty­mi­sen vai­hees­sa

28.02.2021 06:00
Tilaajille

Hilla Jur­ve­lin ja Auli Kipinä koh­taa­vat työs­sään ih­mi­siä, jotka ovat ko­ke­neet suu­rim­man mah­dol­li­sen me­ne­tyk­sen, ja tie­tä­vät, ettei toi­pu­mis­ta voi ho­put­taa: "Su­rul­la ei ole mää­räai­kaa"

30.01.2021 17:00
Tilaajille

Oulussa aletaan jär­jes­tää maail­mal­la suo­sit­tu­ja ku­vaus­kä­ve­lyi­tä

27.01.2021 09:37 3

Oulun seu­ra­kun­tien vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat joulun aikana – "Vir­tuaa­li­lä­he­tyk­set avaavat uusia mah­dol­li­suuk­sia"

18.01.2021 09:00

Lap­sen­sa me­net­tä­neil­le alkaa uusi su­ru­ryh­mä Oulun seu­ra­kun­nis­sa – il­moit­tau­tu­mi­nen avautuu jou­lu­kuun lopussa

21.12.2020 12:02

Van­hen­tu­nut lain­sää­dän­tö on pa­kot­ta­nut kirk­ko­val­tuus­ton ko­koon­tu­maan tiuk­ko­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana

10.12.2020 16:14
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män talous heik­ke­nee – korona näkyy ve­ro­tu­lois­sa vii­veel­lä

08.12.2020 21:05
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat sääs­tö­kuu­ril­le – ta­voit­tee­na 2,3 mil­joo­nan euron säästöt vuoteen 2026 men­nes­sä

18.11.2020 13:47

Pää­see­kö py­häin­päi­vä­nä kirk­koon? – "Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set kyllä pi­de­tään", yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton Niilo Pesonen kom­men­toi kau­pun­gin uusia ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

29.10.2020 07:45 5
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiin ei esitetä ko­ro­tus­ta, ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­seen haetaan muita keinoja

15.10.2020 21:07 1
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä on va­rau­dut­tu epi­de­mian pa­he­ne­mi­seen, mutta jou­lu­lau­lut ka­jah­ta­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

15.10.2020 20:33
Tilaajille

Antti Ala­vii­ta­la on va­paa­eh­toi­nen vii­mei­sen matkan saat­ta­ja – kau­pun­ki­seu­ra­kun­nis­sa hau­ta­jais­vie­raat vä­he­ne­vät ja ikään­ty­vät

06.09.2020 07:00
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä etsii uudelle lei­ri­kes­kuk­sel­leen nimeä ni­mi­kil­pai­lul­la

28.08.2020 09:09 1

Oulun evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­set seu­ra­kun­nat siu­naa­vat eka­luok­ka­lai­sia kou­lu­tiel­le ensi vii­kon­vaih­tees­sa

03.08.2020 17:13

Rip­pi­lei­ri­ko­ke­mus muuttui koronan vuoksi lähes ko­ko­nai­sel­la ikä­luo­kal­la – "Vähän kyllä har­mit­ti, että tämä osui juuri meidän koh­dal­le"

02.08.2020 06:00
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät matalan kyn­nyk­sen kas­te­het­kiä syys­kuus­sa – huo­leh­ti­vat käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä ja kak­ku­kah­veis­ta

27.07.2020 10:37

Ou­lu­lais­pa­pin kuu­lu­mi­nen anar­kis­ti­jär­jes­töön he­rät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta – esimies ei voi lan­get­taa seu­raa­muk­sia aat­teel­li­suu­des­ta, koska se olisi ih­mis­oi­keuk­sien vas­tais­ta

11.06.2020 08:37 11
Tilaajille