Oulu Sinfonia
Viimeisin tunti
Oulu Sinfonia jatkaa musisointia rokotuksissa – "Ollaan itsekin oltu vähän ihmeissään positiivisen palautteen määrästä"

Oulu Sin­fo­nia jatkaa mu­si­soin­tia ro­ko­tuk­sis­sa – "Ollaan itsekin oltu vähän ih­meis­sään po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen mää­räs­tä"

11:51 15
Tilaajille
Vanhemmat
Näin soi Korona-valssi ensi kertaa kvintetillä

Näin soi Ko­ro­na-vals­si ensi kertaa kvin­te­til­lä

18.02.2021 19:22
Veikko Ahvenaisen uuden Korona-valssin jousikvintettisovitus sai kantaesityksensä Oulussa – katso videolta, kuinka elämänmyönteinen valssi soi

Veikko Ah­ve­nai­sen uuden Ko­ro­na-vals­sin jou­si­kvin­tet­ti­so­vi­tus sai kan­ta­esi­tyk­sen­sä Oulussa – katso vi­deol­ta, kuinka elä­män­myön­tei­nen valssi soi

18.02.2021 15:01 3
Tilaajille
Yhdysvaltalainen Sebastian Zinca hakeutui Suomeen arvostetun opetuksen perässä: "Kapellimestareiden koulutus Suomessa on ilmiömäistä"

Yh­dys­val­ta­lai­nen Se­bas­tian Zinca ha­keu­tui Suomeen ar­vos­te­tun ope­tuk­sen pe­räs­sä: "Ka­pel­li­mes­ta­rei­den kou­lu­tus Suo­mes­sa on il­miö­mäis­tä"

03.02.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulu Sinfonia tarjoaa Mozartia ja Haydnia torstai-illan ratoksi – sinfoniaorkesterin striimaus vaatii erikoisosaamista

Oulu Sin­fo­nia tarjoaa Mo­zar­tia ja Haydnia tors­tai-il­lan ratoksi – sin­fo­nia­or­kes­te­rin strii­maus vaatii eri­kois­osaa­mis­ta

20.01.2021 19:21
Tilaajille
Oulu Sinfonian entinen indententti Marjukka Lieppinen muutti Singaporeen koronapandemian keskellä – saarivaltion tiukasti valvottu karanteeni oli kaukana siitä, miten Suomessa toimitaan

Oulu Sin­fo­nian entinen in­den­tent­ti Mar­juk­ka Liep­pi­nen muutti Sin­ga­po­reen ko­ro­na­pan­de­mian kes­kel­lä – saa­ri­val­tion tiu­kas­ti val­vot­tu ka­ran­tee­ni oli kaukana siitä, miten Suo­mes­sa toi­mi­taan

17.01.2021 19:00 10
Tilaajille
Ismo Alanko ja Oulu Sinfonia äänittävät tällä viikolla yhdessä Alangon juhlalevyä

Ismo Alanko ja Oulu Sin­fo­nia ää­nit­tä­vät tällä vii­kol­la yhdessä Alangon juh­la­le­vyä

15.01.2021 11:08
Tilaajille
Korona-avustusten toisessa jaossa kulttuurille lähes 17 miljoonaa euroa – Oulun teatteri saa 150 000 euroa, Oulu Sinfonia 100 000 euroa ja Museo- ja tiedekeskus Luuppi 140 000 euroa

Ko­ro­na-avus­tus­ten toi­ses­sa jaossa kult­tuu­ril­le lähes 17 mil­joo­naa euroa – Oulun teat­te­ri saa 150 000 euroa, Oulu Sin­fo­nia 100 000 euroa ja Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi 140 000 euroa

14.12.2020 10:26 7
Tilaajille
Petrus Schroderus, Virpi Räisänen ja Rajaton-yhtyeen Aili Ikonen tähdittävät Oulu Sinfonian joulugaalaa, joka lähetetään aatonaattona verkossa

Petrus Schro­de­rus, Virpi Räi­sä­nen ja Ra­ja­ton-yh­tyeen Aili Ikonen täh­dit­tä­vät Oulu Sin­fo­nian jou­lu­gaa­laa, joka lä­he­te­tään aa­ton­aat­to­na ver­kos­sa

10.12.2020 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Oulu Sinfonian ilta päättyy onneen, iloon ja auringonpaisteeseen, lupaa kapellimestari Mihhail Gerts

Oulu Sin­fo­nian ilta päättyy onneen, iloon ja au­rin­gon­pais­tee­seen, lupaa ka­pel­li­mes­ta­ri Mihhail Gerts

18.11.2020 19:06
Tilaajille
Jean Sibelius on kolmipäiväisen Syysfestivaalin säveltäjänimi Oulussa – solistivieraina sopraano Helena Juntunen ja viulisti Tami Pohjola

Jean Si­be­lius on kol­mi­päi­väi­sen Syys­fes­ti­vaa­lin sä­vel­tä­jä­ni­mi Oulussa – so­lis­ti­vie­rai­na sop­raa­no Helena Jun­tu­nen ja viu­lis­ti Tami Pohjola

12.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulu Sinfonian vieraileva kapellimestari Anna Skryleva joutui koronatesteihin ja omaehtoiseen karanteeniin ennen työviikkoaan orkesterin kanssa

Oulu Sin­fo­nian vie­rai­le­va ka­pel­li­mes­ta­ri Anna Skry­le­va joutui ko­ro­na­tes­tei­hin ja oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ennen työ­viik­koaan or­kes­te­rin kanssa

24.10.2020 19:00
Tilaajille
Anna-Liisa Bezrodnyn mummi kasvatti Oulussa pari viulistisukupolvea

An­na-Lii­sa Bez­rod­nyn mummi kas­vat­ti Oulussa pari viu­lis­ti­su­ku­pol­vea

30.09.2020 18:00
Tilaajille
Koronan ulkomaisten ilmaantuvuuslukujen vain viikon mittainen puskuri aiheuttaa päänvaivaa muun muassa sinfoniaorkestereille

Koronan ul­ko­mais­ten il­maan­tu­vuus­lu­ku­jen vain viikon mit­tai­nen puskuri ai­heut­taa pään­vai­vaa muun muassa sin­fo­nia­or­kes­te­reil­le

15.09.2020 09:49
Lukijalta Mielipide Anu-Maarit Moilanen, Maija Kuusisto

Oulun kau­pun­gin li­pun­myyn­ti pal­ve­lee mo­ni­puo­li­ses­ti

27.08.2020 06:30
Tilaajille
John Storgårds tuuraa Oulu Sinfonian Youtube-konsertissa Jaakko Kuusistoa, joka sairastui vakavasti – "Periaatteellinen kunnia-asia"

John Storgårds tuuraa Oulu Sin­fo­nian You­tu­be-kon­ser­tis­sa Jaakko Kuu­sis­toa, joka sai­ras­tui va­ka­vas­ti – "Pe­riaat­teel­li­nen kun­nia-asia"

06.08.2020 07:00
Tilaajille
Syyskesän konserteissa turvallisuus on olennainen asia – Oulun kaupunki aikoo tarkentaa koronatiedotustaan

Syys­ke­sän kon­ser­teis­sa tur­val­li­suus on olen­nai­nen asia – Oulun kau­pun­ki aikoo tar­ken­taa ko­ro­na­tie­do­tus­taan

05.08.2020 11:07
Tilaajille
Arvio: Oulu Sinfonian nettikonsertit tuovat tervetullutta vaihtelua poikkeusoloihin ja muistuttavat elävän musiikin olemassaolosta

Arvio: Oulu Sin­fo­nian net­ti­kon­ser­tit tuovat ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua poik­keus­oloi­hin ja muis­tut­ta­vat elävän mu­sii­kin ole­mas­sa­olos­ta

11.06.2020 18:00
Tilaajille
Sinfonia- ja kamariorkesterit aloittavat tulevan syyskauden varovaisesti – tositoimiin pyritään viimeistään syyskuussa, jos koronatilanne sen sallii

Sin­fo­nia- ja ka­ma­ri­or­kes­te­rit aloit­ta­vat tulevan syys­kau­den va­ro­vai­ses­ti – to­si­toi­miin py­ri­tään vii­meis­tään syys­kuus­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii

29.05.2020 09:00
Tilaajille