Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Osallistuva budjetointi
Tyrnävä aikoo rakentaa ulkoliikuntapuiston osallistuvan budjetoinnin turvin

Tyrnävä aikoo ra­ken­taa ul­ko­lii­kun­ta­puis­ton osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin turvin

07.09.2022 17:38
Tilaajille
Oulun uudet kaupunkiniityt kasvoivat "kuin valkeat pilvet" – nyt syysniitto on tehty, ja projekti jatkuu kylvöllä

Oulun uudet kau­pun­ki­nii­tyt kas­voi­vat "kuin valkeat pilvet" – nyt syys­niit­to on tehty, ja pro­jek­ti jatkuu kyl­völ­lä

31.08.2022 19:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunki etsii kavereita ikäihmisille, idea lähtöisin osallistuvasta budjetoinnista

Oulun kau­pun­ki etsii ka­ve­rei­ta ikäih­mi­sil­le, idea läh­töi­sin osal­lis­tu­vas­ta bud­je­toin­nis­ta

10.06.2022 14:34 1
Oululaiset äänestivät miten 70 000 euroa käytetään: ulkoilukavereita ikäihmisille, koirankakkapussiautomaatteja, penkkejä ja istutuksia

Ou­lu­lai­set ää­nes­ti­vät miten 70 000 euroa käy­te­tään: ul­koi­lu­ka­ve­rei­ta ikäih­mi­sil­le, koi­ran­kak­ka­pus­siau­to­maat­te­ja, penk­ke­jä ja is­tu­tuk­sia

31.05.2022 18:52 24
Mihin Oulun tulisi käyttää 70 000 euroa? Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia voi äänestää vielä tämän viikon ajan

Mihin Oulun tulisi käyttää 70 000 euroa? Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin eh­do­tuk­sia voi ää­nes­tää vielä tämän viikon ajan

23.05.2022 14:48
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa 16.5. – aiempien äänestysten tulosta uudet nuotiopaikat ja kirjastoista lainattavat pelit

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys alkaa 16.5. – aiem­pien ää­nes­tys­ten tulosta uudet nuo­tio­pai­kat ja kir­jas­tois­ta lai­nat­ta­vat pelit

09.05.2022 14:58
Nyt voi ihan oikeasti vaikuttaa – oululaisten tahto näkyy muun muassa nuotiopaikkoina ja pelivälinevuokrauksina

Nyt voi ihan oi­keas­ti vai­kut­taa – ou­lu­lais­ten tahto näkyy muun muassa nuo­tio­paik­koi­na ja pe­li­vä­li­ne­vuok­rauk­si­na

09.03.2022 18:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki: Osallistuvaan budjetointiin tuli ennätysmäärä ideoita, määrä liki tuplaantui viime vuodesta

Oulun kau­pun­ki: Osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin tuli en­nä­tys­mää­rä ideoi­ta, määrä liki tup­laan­tui viime vuo­des­ta

16.02.2022 14:42 1
Oululaisten ehdottamat osallistuvan budjetoinnin kohteet on nyt toteutettu – uusia ideoita haetaan alkuvuodesta

Ou­lu­lais­ten eh­dot­ta­mat osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kohteet on nyt to­teu­tet­tu – uusia ideoita haetaan al­ku­vuo­des­ta

14.12.2021 21:26 1
Hiukkavaarassa ja Metsokankaalla päästään paistamaan makkaraa vielä tänä vuonna: osallistuvassa budjetoinnissa äänestettyjen  nuotiopaikkojen sijainnit on päätetty

Hiuk­ka­vaa­ras­sa ja Met­so­kan­kaal­la pääs­tään pais­ta­maan mak­ka­raa vielä tänä vuonna: osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa ää­nes­tet­ty­jen  nuo­tio­paik­ko­jen si­jain­nit on pää­tet­ty

07.10.2021 18:00 19
Oululaiset saivat päättää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa – nämä ehdotukset toteutetaan

Ou­lu­lai­set saivat päät­tää, mihin kau­pun­ki käyttää 50 000 euroa – nämä eh­do­tuk­set to­teu­te­taan

09.09.2021 18:52 38
Oulussa osallistuvaan budjetointiin osoitettu rahasumma voi kymmenkertaistua jo lähivuosina – "Se voi olla realismia jo tämän valtuustokauden aikana", arvioi kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

Oulussa osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin osoi­tet­tu ra­ha­sum­ma voi kym­men­ker­tais­tua jo lä­hi­vuo­si­na – "Se voi olla rea­lis­mia jo tämän val­tuus­to­kau­den ai­ka­na", arvioi kau­pun­gin yh­tei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Laukka

01.09.2021 06:12 2
Oulu järjestää nyt neljättä kertaa osallistuvan budjetin äänestyksen, mutta mistä on kyse? – "Ehdottaessa ei tarvitse olla edes valmista ideaa"

Oulu jär­jes­tää nyt nel­jät­tä kertaa osal­lis­tu­van bud­je­tin ää­nes­tyk­sen, mutta mistä on kyse? – "Eh­dot­taes­sa ei tar­vit­se olla edes val­mis­ta ideaa"

26.08.2021 06:00 5
Tilaajille

Kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan 35 000 euron mää­rä­ra­han ja­ka­mi­seen – eh­do­tuk­sis­ta voi kes­kus­tel­la verk­ko­pal­ve­lus­sa

09.09.2020 15:45