Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Neliö-Galleria
Kuvataidearvio: Katsele, kuuntele koivua ja kuusta – Päivi Pussilan maalaukset kutsuvat katsojaa pysähtymään

Ku­va­tai­dear­vio: Kat­se­le, kuun­te­le koivua ja kuusta – Päivi Pus­si­lan maa­lauk­set kut­su­vat kat­so­jaa py­säh­ty­mään

11.11.2023 14:20 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Taidegraafikko Lauri Rankan näyttelyssä on joukkoliikkeitä ja pyhimyksiä – eli teoksia 40 vuoden ajalta

Ku­va­tai­dear­vio: Tai­de­graa­fik­ko Lauri Rankan näyt­te­lys­sä on jouk­ko­liik­kei­tä ja py­hi­myk­siä – eli teoksia 40 vuoden ajalta

14.10.2023 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ennätyssaalis vaatii valehtelematta muutaman yllättävän käänteen, kalajutussa ainakin

Ku­va­tai­dear­vio: En­nä­tys­saa­lis vaatii va­leh­te­le­mat­ta muu­ta­man yl­lät­tä­vän kään­teen, ka­la­ju­tus­sa ainakin

16.09.2023 13:30 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kumisaapas- ja valmisruokahyllyjen välistä avautuu reitti kohti kosmista

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­mi­saa­pas- ja val­mis­ruo­ka­hyl­ly­jen välistä avautuu reitti kohti kos­mis­ta

16.09.2023 11:00
Tilaajille
Taide tutuksi kävelemällä – Galleriakävely elävöittää Oulun keskustaa ja saa aivonystyrät hyrräämään

Taide tutuksi kä­ve­le­mäl­lä – Gal­le­ria­kä­ve­ly elä­vöit­tää Oulun kes­kus­taa ja saa ai­vo­nys­ty­rät hyr­rää­mään

21.06.2023 06:05 2
Kuvataidearvio: Väri on fyysinen ilmaisuväline – taiteilija Kirsi Tervo tuntee materiaalinsa mahdollisuudet ja samalla koettelee sen rajoja uutta etsien

Ku­va­tai­dear­vio: Väri on fyy­si­nen il­mai­su­vä­li­ne – tai­tei­li­ja Kirsi Tervo tuntee ma­te­riaa­lin­sa mah­dol­li­suu­det ja samalla koet­te­lee sen rajoja uutta etsien

15.04.2023 13:40
Tilaajille
Kuvataidearvio: Katutaiteen kerrostumat kohtaavat tekniikoiltaan ja materiaaleiltaan monipuolisessa näyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Ka­tu­tai­teen ker­ros­tu­mat koh­taa­vat tek­nii­koil­taan ja ma­te­riaa­leil­taan mo­ni­puo­li­ses­sa näyt­te­lys­sä

18.03.2023 14:45
Tilaajille
Kuvataidearvio: Raitapaita puhaltaa ja voi oksentaakin välillä – Anssi Hanhelan näyttelyssä kulkee vahva omaelämäkerrallinen juonne

Ku­va­tai­dear­vio: Rai­ta­pai­ta pu­hal­taa ja voi ok­sen­taa­kin välillä – Anssi Han­he­lan näyt­te­lys­sä kulkee vahva oma­elä­mä­ker­ral­li­nen juonne

21.01.2023 14:15 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Paula Suomisen maalauksissa kuljetaan metsässä – katsoja huomaa pohtivansa luontoyhteyttä ja naiseuden teemoja

Ku­va­tai­dear­vio: Paula Suo­mi­sen maa­lauk­sis­sa kul­je­taan met­säs­sä – katsoja huomaa poh­ti­van­sa luon­to­yh­teyt­tä ja nai­seu­den teemoja

26.11.2022 14:25
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kita ammollaan huutavista hurjista ihmishahmoista seesteisten kasviaiheiden ääreen

Näyt­te­lyar­vio: Kita am­mol­laan huu­ta­vis­ta hur­jis­ta ih­mis­hah­mois­ta sees­teis­ten kas­vi­ai­hei­den ääreen

27.08.2022 13:20
Tilaajille
Arvio: Maalausliinoista tauluiksi ja vinyylilevyistä seinähyllyiksi – oululaistaiteilijat toteuttavat kekseliäitä muunnelmia roskasta

Arvio: Maa­laus­lii­nois­ta tau­luik­si ja vi­nyy­li­le­vyis­tä sei­nä­hyl­lyik­si – ou­lu­lais­tai­tei­li­jat to­teut­ta­vat kek­se­liäi­tä muun­nel­mia ros­kas­ta

13.08.2022 13:40
Tilaajille
Arvio: Sylvilaguksen teoksista löytyy aina jäniksiä, mutta niiden kautta kerrotaan hyvin inhimillisiä tarinoita

Arvio: Syl­vi­la­guk­sen teok­sis­ta löytyy aina jä­nik­siä, mutta niiden kautta ker­ro­taan hyvin in­hi­mil­li­siä ta­ri­noi­ta

13.08.2022 12:55
Tilaajille
Galleria Harmajan lopettaminen jätti ison aukon oululaiseen taidemaailmaan, ja nyt taiteilijat ja galleristit pohtivat, löytyykö alalle uutta toimijaa – "Ei galleristiksi noin vain ryhdytä"

Gal­le­ria Har­ma­jan lo­pet­ta­mi­nen jätti ison aukon ou­lu­lai­seen tai­de­maail­maan, ja nyt tai­tei­li­jat ja gal­le­ris­tit poh­ti­vat, löy­tyy­kö alalle uutta toi­mi­jaa – "Ei gal­le­ris­tik­si noin vain ryh­dy­tä"

23.07.2022 09:00
Tilaajille
Arvio: Kokemus ja kuva etsivät yhteyttä Tuomo Kangasmaan näyttelykokonaisuudessa – se on kuin visuaalinen essee, joka kääntää katseen moniin mielenkiintoisiin asioihin maailmassa

Arvio: Kokemus ja kuva etsivät yh­teyt­tä Tuomo Kan­gas­maan näyt­te­ly­ko­ko­nai­suu­des­sa – se on kuin vi­suaa­li­nen essee, joka kääntää katseen moniin mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin maail­mas­sa

11.06.2022 15:50
Tilaajille
Arvio: Kahden taiteilijan yhteisnäyttelyssä Neliö-Galleriassa nähdään kekseliästä ripustusta ja retkitunnelmiin vievä biletoppi

Arvio: Kahden tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä Ne­liö-Gal­le­rias­sa nähdään kek­se­liäs­tä ri­pus­tus­ta ja ret­ki­tun­nel­miin vievä bi­le­top­pi

07.05.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Taiteilija löytää hämmästyttävän monta erilaista polkua maastosta ja elämästä

Arvio: Tai­tei­li­ja löytää häm­mäs­tyt­tä­vän monta eri­lais­ta polkua maas­tos­ta ja elä­mäs­tä

09.04.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Metsäautot Suomussalmen maisemissa kertovat vivahteikkaasti maaseudun tyhjentymisestä

Arvio: Met­sä­au­tot Suo­mus­sal­men mai­se­mis­sa ker­to­vat vi­vah­teik­kaas­ti maa­seu­dun tyh­jen­ty­mi­ses­tä

05.02.2022 14:35
Tilaajille
Arvio: Oulun Neliö-Galleriassa esillä kolmiulotteisen ilmaisun taitajat – näyttelyn sisääntulo yllättää positiivisesti

Arvio: Oulun Ne­liö-Gal­le­rias­sa esillä kol­mi­ulot­tei­sen il­mai­sun tai­ta­jat – näyt­te­lyn si­sään­tu­lo yl­lät­tää po­si­tii­vi­ses­ti

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Tiina Törmäsen kuvissa vedenalainen ja maanpäällinen sulautuvat toisiinsa jännittäviksi rajatiloiksi

Arvio: Tiina Tör­mä­sen kuvissa ve­den­alai­nen ja maan­pääl­li­nen su­lau­tu­vat toi­siin­sa jän­nit­tä­vik­si ra­ja­ti­loik­si

18.12.2021 15:45
Tilaajille
Itseoppinut valokuvaaja Tiina Törmänen löysi uuden haasteen pohjoisen vesien pinnan alta – "Koskematon vedenalainen maailma yllättää outoudellaan"

It­se­op­pi­nut va­lo­ku­vaa­ja Tiina Tör­mä­nen löysi uuden haas­teen poh­joi­sen vesien pinnan alta – "Kos­ke­ma­ton ve­den­alai­nen maailma yl­lät­tää ou­tou­del­laan"

02.12.2021 09:30 1
Tilaajille