Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­tie­tuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lehto Group
Kuukausi
Lehto Groupin yrityssaneeraus hyväksyttiin – yhtiöllä on velkoja noin 50 miljoonaa euroa

Lehto Groupin yri­tys­sa­nee­raus hy­väk­syt­tiin – yh­tiöl­lä on velkoja noin 50 mil­joo­naa euroa

19.02.2024 15:30 12
Tilaajille
Tytäryhtiöiden konkurssien kutistama kempeleläinen Lehto Group hakeutuu yrityssaneeraukseen

Ty­tär­yh­tiöi­den kon­kurs­sien ku­tis­ta­ma kem­pe­le­läi­nen Lehto Group ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen

15.02.2024 14:47 25
Lehdon oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – Miten käy nyt, kun tilayhtiö meni konkurssiin?

Lehdon oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – Miten käy nyt, kun ti­la­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 22:00 2
Tilaajille
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää – Oulunsalon työmaalla katselmus perjantaina

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää­ – Ou­lun­sa­lon työ­maal­la kat­sel­mus per­jan­tai­na

08.02.2024 15:37 30
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin – Sivakan kerrostalotyömaa viivästyy Oulunsalossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin – ­Si­va­kan ker­ros­ta­lo­työ­maa vii­väs­tyy Ou­lun­sa­los­sa

08.02.2024 10:36 21
Tilaajille
Liuta kempeleläisen Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta kem­pe­le­läi­sen Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 09:32 72
Vanhemmat
Vantaan Sanomat: Lehto Tilat joutuu maksamaan Vantaalle puoli miljoonaa korvauksia kauppakeskuksen myöhästymisestä

Vantaan Sa­no­mat: Lehto Tilat joutuu mak­sa­maan Van­taal­le puoli mil­joo­naa kor­vauk­sia kaup­pa­kes­kuk­sen myö­häs­ty­mi­ses­tä

21.01.2024 11:24 15
KL: Lehto Groupin osak­keil­la riit­tä­nyt yhä ostajia pörs­sis­sä – Mukana Oulussa tu­ki­koh­taan­sa pi­tä­vän lii­ke­mies­ryh­män jäseniä

KL: Lehto Groupin osak­keil­la riit­tä­nyt yhä ostajia pörs­sis­sä – Mukana Oulussa tu­ki­koh­taan­sa pitävän lii­ke­mies­ryh­män jäseniä

12.01.2024 10:35 9
Oulunsalossa kerrostalotyömaan nosturi käy, vaikka Lehto Groupin näkymät ovat sumuiset

Ou­lun­sa­los­sa ker­ros­ta­lo­työ­maan nosturi käy, vaikka Lehto Groupin näkymät ovat su­mui­set

19.12.2023 17:24 16
Tilaajille
Analyytikko kempeleläisestä Lehto Groupista: Konkurssi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta

Ana­lyy­tik­ko kem­pe­le­läi­ses­tä Lehto Grou­pis­ta: Kon­kurs­si näyttää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä vaih­to­eh­dol­ta

19.12.2023 12:11 29
Tilaajille
Kempeleläinen Lehto pahoissa talousvaikeuksissa – tytäryhtiöiden myynti karahti kiville

Kem­pe­le­läi­nen Lehto pa­hois­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – ty­tär­yh­tiöi­den myynti karahti kiville

19.12.2023 10:30 16
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto aloittaa muutosneuvottelut

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

16.11.2023 22:11 15
Tilaajille
Lehto Group myy tytäryhtiönsä, kauppa koskee koko liiketoimintaa: "Välttämätöntä Lehto-konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi"

Lehto Group myy ty­tä­ryh­tiön­sä, kauppa koskee koko lii­ke­toi­min­taa: "Vält­tä­mä­tön­tä Leh­to-kon­ser­nin toi­min­nan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si"

24.10.2023 19:53 43
Kempeleläinen rakennusyhtiö Lehto joutui Helsingin pörssin tarkkailulistalle – kurssi lähti jyrkkään laskuun

Kem­pe­le­läi­nen ra­ken­nus­yh­tiö Lehto joutui Hel­sin­gin pörssin tark­kai­lu­lis­tal­le – kurssi lähti jyrk­kään laskuun

04.09.2023 18:39 27
Pyhäntäläisen Jukkatalon konkurssi on vain yksi monista rakennusalalla – tulevaisuus näyttää rakentamisessa synkältä, sanoo ekonomisti

Py­hän­tä­läi­sen Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si on vain yksi monista ra­ken­nus­alal­la – tu­le­vai­suus näyttää ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­käl­tä, sanoo eko­no­mis­ti

28.08.2023 21:10 27
Tilaajille
Myllytullissa asutaan kerrostalossa, jonka julkisivu on kesken – Viereen tulossa ollut talo jäi aloittamatta, koska asunnot eivät mene kaupaksi

Myl­ly­tul­lis­sa asutaan ker­ros­ta­los­sa, jonka jul­ki­si­vu on kesken – Viereen tulossa ollut talo jäi aloit­ta­mat­ta, koska asunnot eivät mene kau­pak­si

09.06.2023 18:00 47
Tilaajille
Rakennusliike Lehto myy osuutensa Jyväskylän Hippos-hankkeesta

Ra­ken­nus­lii­ke Lehto myy osuu­ten­sa Jy­väs­ky­län Hip­pos-hank­kees­ta

24.04.2023 17:52 3
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

08.03.2023 18:00 59
Tilaajille
Lehto Group antoi tulosvaroituksen – rakennusyhtiön liiketappio on ennakoitua suurempi

Lehto Group antoi tu­los­va­roi­tuk­sen – ra­ken­nus­yh­tiön lii­ke­tap­pio on en­na­koi­tua suu­rem­pi

30.01.2023 16:00 20
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

08.11.2022 11:00 7
Tilaajille