Jari Aarnio
Kurakylpy Aarnio-sotkussa sysäsi kokeneen huumepoliisin kirjailijaksi – Kalevi Puontilla olisi Aarniolle yksi kysymys

Ku­ra­kyl­py Aar­nio-sot­kus­sa sysäsi ko­ke­neen huu­me­po­lii­sin kir­jai­li­jak­si – Kalevi Puon­til­la olisi Aar­niol­le yksi kysymys

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhasta palkkamurhasta syytteessä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vilhunen yhtäkkiä muistaa 17 vuoden takaiset asiat – Ex-jengipomo Vilhusen puolustus: Syyte johtuu kostosta

Van­has­ta palk­ka­mur­has­ta syyt­tees­sä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vil­hu­nen yht­äk­kiä muistaa 17 vuoden ta­kai­set asiat – Ex-jen­gi­po­mo Vil­hu­sen puo­lus­tus: Syyte johtuu kos­tos­ta

08.06.2020 14:24 0
Jari Aarnion ja ex-jengipomo Keijo Vilhusen murhasyytteiden käsittely käynnistyi käräjillä – Molemmat saapuivat paikalle oikeuteen, kyseessä vuosikausia vanha palkkamurhatapaus

Jari Aarnion ja ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen mur­ha­syyt­tei­den kä­sit­te­ly käyn­nis­tyi kä­rä­jil­lä – Mo­lem­mat saa­pui­vat pai­kal­le oi­keu­teen, ky­sees­sä vuo­si­kau­sia vanha palk­ka­mur­ha­ta­paus

08.06.2020 09:54 0
Jari Aarnio jälleen oikeuden eteen – tiesikö hän ammattirikollisen tulossa olleesta palkkamurhasta?

Jari Aarnio jälleen oi­keu­den eteen – tiesikö hän am­mat­ti­ri­kol­li­sen tulossa ol­lees­ta palk­ka­mur­has­ta?

08.06.2020 06:00 0
Rikosylikonstaapelia vastaan syyte – epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Jari Aarnion hyväksi

Ri­kos­yli­kons­taa­pe­lia vastaan syyte – epäil­lään vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta Jari Aarnion hyväksi

04.12.2019 11:06 3
Jari Aarnion huume- ja virkarikosjutun 10 vuoden tuomio jää lainvoimaiseksi – vyyhden rippeitä käsitellään vielä

Jari Aarnion huume- ja vir­ka­ri­kos­ju­tun 10 vuoden tuomio jää lain­voi­mai­sek­si – vyyhden rip­pei­tä kä­si­tel­lään vielä

04.12.2019 09:20 1
Jari Aarnion mittava rikoshistoria: 22 rikosta ja Suomen rikoshistorian kallein oikeudenkäynti – nyt Aarniota epäillään velallisen epärehellisyydestä

Jari Aarnion mittava ri­kos­his­to­ria: 22 rikosta ja Suomen ri­kos­his­to­rian kallein oi­keu­den­käyn­ti – nyt Aar­nio­ta epäil­lään ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

23.10.2019 20:16 14
Vuosaaren palkkamurha siirtyy syyteharkintaan – henkirikoksesta epäillään Jari Aarniota

Vuo­saa­ren palk­ka­mur­ha siirtyy syy­te­har­kin­taan – hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lään Jari Aar­nio­ta

30.09.2019 10:14 12
Jari Aarnio yrittää korkeimpaan oikeuteen tynnyrijutussa – hovioikeus piti 10 vuoden tuomion voimassa

Jari Aarnio yrittää kor­keim­paan oi­keu­teen tyn­ny­ri­ju­tus­sa – ho­vi­oi­keus piti 10 vuoden tuomion voi­mas­sa

26.08.2019 21:33 2
Aarnion asianajaja Leppiniemi: "Aarnio ilmoittautuu itse vankilaan", tuomio oli pettymys – Poliisi on ehtinyt etsintäkuuluttaa Aarnion

Aarnion asian­aja­ja Lep­pi­nie­mi: "Aarnio il­moit­tau­tuu itse van­ki­laan", tuomio oli pet­ty­mys – Poliisi on ehtinyt et­sin­tä­kuu­lut­taa Aarnion

27.06.2019 15:17 2
Aarnion istuttavaksi jää 10 vuoden tuomiosta noin 3 vuotta – Tuomio tuli hovioikeudessa 18 rikoksesta, osa syytteistä hylättiin

Aarnion is­tut­ta­vak­si jää 10 vuoden tuo­mios­ta noin 3 vuotta – Tuomio tuli ho­vi­oi­keu­des­sa 18 ri­kok­ses­ta, osa syyt­teis­tä hy­lät­tiin

27.06.2019 14:38 11
Syyttäjä uskoo Aarnion tuomion palauttavan luottamusta poliisin – "Tästä nähdään, kuinka tärkeää valvonta on etenkin salaisessa tiedonhankinnassa"

Syyt­tä­jä uskoo Aarnion tuomion pa­laut­ta­van luot­ta­mus­ta po­lii­sin – "Tästä näh­dään, kuinka tärkeää val­von­ta on etenkin sa­lai­ses­sa tie­don­han­kin­nas­sa"

27.06.2019 11:33 12
Hovioikeus on tuominnut Jari Aarnion 10 vuodeksi vankilaan huumetynnyreiden järjestelystä – määrättiin vangittavaksi heti

Ho­vi­oi­keus on tuo­min­nut Jari Aarnion 10 vuo­dek­si van­ki­laan huu­me­tyn­ny­rei­den jär­jes­te­lys­tä – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si heti

27.06.2019 09:36 30
Jari Aarniota epäillään murhasta Vuosaaren palkkamurhan yhteydessä – Asianajaja: "Aarnio katsoo, että häntä vastaan on sommiteltu tällainen perusteeton rikosepäily"

Jari Aar­nio­ta epäil­lään mur­has­ta Vuo­saa­ren palk­ka­mur­han yh­tey­des­sä – Asia­na­ja­ja: "Aarnio katsoo, että häntä vastaan on som­mi­tel­tu täl­lai­nen pe­rus­tee­ton ri­ko­se­päi­ly"

17.04.2019 10:13 1
Aarnio yritti saada tietoa miljoonaperijän kaappauksesta rikollispomo Keijo Vilhuselta — Vilhusta kutsuttiin poliisin keskuudessa nimellä "Äijä"

Aarnio yritti saada tietoa mil­joo­na­pe­ri­jän kaap­pauk­ses­ta ri­kol­lis­po­mo Keijo Vil­hu­sel­ta — Vil­hus­ta kut­sut­tiin po­lii­sin kes­kuu­des­sa nimellä "Äijä"

17.01.2019 11:53 7
Ex-huumepoliisin päällikön Jari Aarnion huumesyytteiden ratkaisua saa yhä odottaa: Hovioikeuden päätös tulossa aikaisintaan toukokuussa

Ex-huu­me­po­lii­sin pääl­li­kön Jari Aarnion huu­me­syyt­tei­den rat­kai­sua saa yhä odot­taa: Ho­vi­oi­keu­den päätös tulossa ai­kai­sin­taan tou­ko­kuus­sa

02.01.2019 15:18 0
Ex-ministeri Päivi Räsänen: Tutkintapyyntö poliisijohdosta muotoiltiin yhdessä yössä — KRP:n päällikkö pelkäsi huumerikollisten ottavan vallan

Ex-mi­nis­te­ri Päivi Rä­sä­nen: Tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­si­joh­dos­ta muo­toil­tiin yhdessä yössä — KRP:n pääl­lik­kö pelkäsi huu­me­ri­kol­lis­ten ottavan vallan

26.11.2018 11:56 6
Jari Aarnio vetosi oikeudessa tietolähdeohjeiden sekamelskaan: "Epäselvyyttä on ollut lähes kaikessa"

Jari Aarnio vetosi oi­keu­des­sa tie­to­läh­de­oh­jei­den se­ka­mels­kaan: "E­pä­sel­vyyt­tä on ollut lähes kai­kes­sa"

13.11.2018 16:04 2
Jari Aarnio pääsi ääneen poliisijohdon virkarikosoikeudenkäynnissä: "On ihan main point, että tiedon antajan henkilöllisyys täytyy pysyä salassa"

Jari Aarnio pääsi ääneen po­lii­si­joh­don vir­ka­ri­ko­soi­keu­den­käyn­nis­sä: "On ihan main point, että tiedon antajan hen­ki­löl­li­syys täytyy pysyä sa­las­sa"

13.11.2018 10:48 4
Poliisijohtajat vaativat oikeutta hylkäämään virkarikossyytteet lakiin perustumattomina heti alkuunsa – Syyttäjä: "Mikään ei enää yllätä"

Po­lii­si­joh­ta­jat vaa­ti­vat oi­keut­ta hyl­kää­mään vir­ka­ri­kos­syyt­teet lakiin pe­rus­tu­mat­to­mi­na heti al­kuun­sa – Syyt­tä­jä: "Mikään ei enää yllätä"

10.10.2018 13:16 11