Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Haapavesi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi aluevaaleja koskevat valitukset – osittaisilla menettelyvirheillä ei vaikutusta vaalien tulokseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

17.06.2022 13:53 8
Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna tapahtumista halutaan vähäpäästöisiä – Haapavesi Folkiin pääsee jo tänä kesänä kimppakyytisovelluksella

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuon­na ta­pah­tu­mis­ta ha­lu­taan vä­hä­pääs­töi­siä – Haa­pa­ve­si Folkiin pääsee jo tänä kesänä kimp­pa­kyy­ti­so­vel­luk­sel­la

10.06.2022 13:35
Haapaveden biojalostamon valmistelevat työt alkavat toukokuussa – vanhan voimalaitoksen alueelta puretaan turvekattila ja turbiinilaitos

Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mon val­mis­te­le­vat työt alkavat tou­ko­kuus­sa – ­van­han voi­ma­lai­tok­sen alueel­ta pu­re­taan tur­ve­kat­ti­la ja tur­bii­ni­lai­tos

06.05.2022 20:31 4
Aurinkoinen keskiviikko toi mukanaan vuoden korkeimman lämpötilan – Haapavedellä mitattiin 18 astetta lämmintä, Oulussakin päästiin yli 14 asteeseen

Au­rin­koi­nen kes­ki­viik­ko toi mu­ka­naan vuoden kor­keim­man läm­pö­ti­lan – Haa­pa­ve­del­lä mi­tat­tiin 18 astetta läm­min­tä, Ou­lus­sa­kin pääs­tiin yli 14 as­tee­seen

20.04.2022 20:10 1
Ysiluokkalainen haapavetinen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etäläsnäoloon suunniteltu laite tuo helpotusta pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Ysi­luok­ka­lai­nen haa­pa­ve­ti­nen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etä­läs­nä­oloon suun­ni­tel­tu laite tuo hel­po­tus­ta pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00 15
Tilaajille
Palokunta sammutti uhkaavan palon teollisuushallissa Haapavedellä, tulen epäillään syttyneen kipinästä

Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti uh­kaa­van palon teol­li­suus­hal­lis­sa Haa­pa­ve­del­lä, tulen epäil­lään syt­ty­neen ki­pi­näs­tä

02.02.2022 18:56
Tilaajille
Epäilty vaalirikkomus Haapavedellä koskee viittä äänestäjää, keskusvaalilautakunta odottaa nyt vaalitoimikunnan selvitystä

Epäilty vaa­li­rik­ko­mus Haa­pa­ve­del­lä koskee viittä ää­nes­tä­jää, kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta odottaa nyt vaa­li­toi­mi­kun­nan sel­vi­tys­tä

28.01.2022 14:33 10
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ojaan Haapavedellä – matkustajat selvisivät vähin vammoin

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan Haa­pa­ve­del­lä – mat­kus­ta­jat sel­vi­si­vät vähin vammoin

20.12.2021 15:51 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo ei kelpaa Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan kär­ki­hank­keek­si?

17.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Haapavedellä henkilöauton ulosajo – auto pyörähti katolleen pellon reunaan

Haa­pa­ve­del­lä hen­ki­lö­au­ton ulosajo – auto pyö­räh­ti ka­tol­leen pellon reunaan

12.11.2021 09:20
Fleksitaluttimen kanssa voi tulla monia ongelmia – Oulun koiranulkoiluttajat saattavat olla holtittomia

Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

25.09.2021 13:45 48
Tilaajille
Ulkoilija ja koira jäivät fleksistä kiinni auton peräkoukkuun Haapavedellä – roikkuivat perässä autoilijan kotipihalle saakka

Ul­koi­li­ja ja koira jäivät flek­sis­tä kiinni auton pe­rä­kouk­kuun Haa­pa­ve­del­lä – roik­kui­vat perässä au­toi­li­jan ko­ti­pi­hal­le saakka

23.09.2021 14:18 4
Tilaajille
Leikkuupuimuri syttyi palamaan kesken peltotöiden Haapavedellä

Leik­kuu­pui­mu­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Haa­pa­ve­del­lä

21.09.2021 19:42
Auto syttyi palamaan kaupan pihalla Haapavedellä

Auto syttyi pa­la­maan kaupan pihalla Haa­pa­ve­del­lä

04.09.2021 10:15 1

Hal­lis­sa syttyi pa­lon­al­ku Haa­pa­ve­del­lä, pai­kal­la olleet hen­ki­löt saivat palon hal­lin­taan

03.09.2021 14:04
Tärkeintä ei ole saalis, vaan porukalla rauhassa raatailu – haapavetisen jahtiporukan rutiini sai alkunsa jo puoli vuosisataa sitten

Tär­kein­tä ei ole saalis, vaan po­ru­kal­la rau­has­sa raa­tai­lu – haa­pa­ve­ti­sen jah­ti­po­ru­kan rutiini sai alkunsa jo puoli vuo­si­sa­taa sitten

26.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Tuulivoiman rakentamiseen tarvitaan maanomistajien yhteistä tahtotilaa – tuulivoimapuiston suunniteltu sähkönsiirtoreitti hätkähdytti maanomistajat Haapavedellä

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan maan­omis­ta­jien yh­teis­tä tah­to­ti­laa – tuu­li­voi­ma­puis­ton suun­ni­tel­tu säh­kön­siir­to­reit­ti hät­käh­dyt­ti maan­omis­ta­jat Haa­pa­ve­del­lä

14.08.2021 19:26 12
Tilaajille
Haapaveden kaupunki irtisanoi valtuutettu Ilkka Revon luokanopettajan virasta – päätöstä perustellaan vihapuheen tunnusmerkkien täyttymisellä ja opettajan vastuulla

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki ir­ti­sa­noi val­tuu­tet­tu Ilkka Revon luo­kan­opet­ta­jan virasta – pää­tös­tä pe­rus­tel­laan vi­ha­pu­heen tun­nus­merk­kien täyt­ty­mi­sel­lä ja opet­ta­jan vas­tuul­la

13.08.2021 21:23 17
Tilaajille
Elisa laajensi 5G–verkkojaan Pohjois–Pohjanmaalla – korona–aika kiihdytti kasvua mobiilidatan käytössä

Elisa laa­jen­si 5G–­verk­ko­jaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la – ­ko­ro­na–ai­ka kiih­dyt­ti kasvua mo­bii­li­da­tan käy­tös­sä

29.07.2021 10:07