Elvytysrahasto
100 miljoonan tuliaisten kanssa Ouluun matkannut Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) iloitsee sovusta ja vahvasta EU:sta –"Yksittäisen jäsenmaan vastuut on nyt poikkeuksellisen selvärajaisesti määritelty"

100 mil­joo­nan tu­liais­ten kanssa Ouluun mat­kan­nut Eu­roop­pa-mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen (sd.) iloit­see sovusta ja vah­vas­ta EU:sta –"Yk­sit­täi­sen jä­sen­maan vastuut on nyt poik­keuk­sel­li­sen sel­vä­ra­jai­ses­ti mää­ri­tel­ty"

23.07.2020 20:58 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu K. Taskila

Suomen teol­li­suus taantuu – kan­sa­kun­nan tu­le­vai­suu­des­ta on nyt val­ta­vien tu­le­vien li­sä­ra­si­tus­ten painon alla oltava huo­lis­saan

20.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Halla-aho: "EU:n esittämä 750 miljardin euron elvytysrahasto ei oikeastaan liity koronan seurauksiin"

Hal­la-aho: "EU:n esit­tä­mä 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­ra­has­to ei oi­keas­taan liity koronan seu­rauk­siin"

13.06.2020 15:37 8
Ohisalo elvytyspaketista: EU tarvitsee kauaskantoisia päätöksiä

Ohisalo el­vy­tys­pa­ke­tis­ta: EU tar­vit­see kauas­kan­toi­sia pää­tök­siä

27.05.2020 15:23 3
Reuters: Italialle ja Espanjalle isoimmat potit elvytysrahoista – Euroopan komissio ehdottamassa 750 miljardin euron tukipakettia

Reu­ters: Ita­lial­le ja Es­pan­jal­le isoim­mat potit el­vy­tys­ra­hois­ta – Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­ta­mas­sa 750 mil­jar­din euron tu­ki­pa­ket­tia

27.05.2020 13:57 2