Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yksityistiet
Sankivaaraan vievän Mikonmäentien kunnostamista suunnitellaan – "Semmoisia rooppeja siinä on, että ei voi kovaa ajaa"

San­ki­vaa­raan vievän Mi­kon­mäen­tien kun­nos­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan – "Sem­moi­sia roop­pe­ja siinä on, että ei voi kovaa ajaa"

01.08.2023 18:00 34
Tilaajille
Syyte utajärvisen yksityistien katkaisusta kaatui hovioikeudessa

Syyte uta­jär­vi­sen yk­si­tyis­tien kat­kai­sus­ta kaatui ho­vi­oi­keu­des­sa

01.06.2023 16:06 6
Tilaajille
Valkiaisjärven alueen mökkiläiset pelkäävät hirmuista rekkarallia tielleen – Oulun kaupunki suunnittelee kilometrin päähän Välirämeelle ylijäämämaiden vastaanottoaluetta

Val­kiais­jär­ven alueen mök­ki­läi­set pel­kää­vät hir­muis­ta rek­ka­ral­lia tiel­leen – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee ki­lo­met­rin päähän Vä­li­rä­meel­le yli­jää­mä­mai­den vas­taan­ot­to­aluet­ta

22.12.2022 18:00 47
Tilaajille
Monttuista tietä luontoon – Pilpaselän metsätie on kulunut retkeilijöiden paljoudesta

Mont­tuis­ta tietä luon­toon – Pil­pa­se­län met­sä­tie on kulunut ret­kei­li­jöi­den pal­jou­des­ta

23.09.2021 06:22 6
Puhelinverkossa yhä häiriöitä Kuusamossa sähkökatkojen vuoksi  – Kaupunginjohtaja vetoaa: "Jos tiedossa on yksin eläviä, otetaan yhteyttä ja tarkistetaan että kaikki on hyvin"

Pu­he­lin­ver­kos­sa yhä häi­riöi­tä Kuu­sa­mos­sa säh­kö­kat­ko­jen vuoksi  – Kau­pun­gin­joh­ta­ja vetoaa: "Jos tie­dos­sa on yksin eläviä, otetaan yh­teyt­tä ja tar­kis­te­taan että kaikki on hyvin"

23.06.2021 21:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pankki Oulun kau­pun­gin tas­kuil­la yk­si­tyis­tei­den kautta

11.04.2021 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­li­te­tään yk­si­tyis­tei­den var­rel­la asu­vis­ta

12.03.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aiemmin kunnat saat­toi­vat pitää yk­si­tyi­siä teitä pel­käs­tään ra­sit­tei­na ja kus­tan­nu­se­ri­nä, toi­vot­ta­vas­ti nyt on toisin

08.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Osa Oulussa suosioon nousseista retkikohteista on yksityisteiden varsilla ja pääsyä rajoitetaan jopa puomein – kaupungin maksuosuutta voidaan nostaa rasituksen mukaisesti

Osa Oulussa suo­sioon nous­seis­ta ret­ki­koh­teis­ta on yk­si­tyis­tei­den var­sil­la ja pääsyä ra­joi­te­taan jopa puomein – kau­pun­gin mak­su­osuut­ta voidaan nostaa ra­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

26.10.2020 06:12 12
Tilaajille
Yksityistielainsäädäntö pimensi Kiimingin Pasontien – tiekunnat huolissaan teiden turvallisuudesta

Yk­si­tyis­tie­lain­sää­dän­tö pimensi Kii­min­gin Pa­son­tien – tie­kun­nat huo­lis­saan teiden tur­val­li­suu­des­ta

08.10.2020 06:31 7
Tilaajille
Oulu vaatii yksityisteiden tiekuntia maksamaan katuvalaistuksensa, muuten lamput puretaan pois – Koiteliin vievän Ylikyläntien asukkaat: "Kohtuuton ja omituinen päätös"

Oulu vaatii yk­si­tyis­tei­den tie­kun­tia mak­sa­maan ka­tu­va­lais­tuk­sen­sa, muuten lamput pu­re­taan pois – Koi­te­liin vievän Yli­ky­län­tien asuk­kaat: "Koh­tuu­ton ja omi­tui­nen päätös"

20.08.2020 06:00 21
Tilaajille
Saako marjastaja ajaa yksityistiellä? – "Tiekunnan osakkaat eivät katso sitä mielellään, jos muu liikenne alkaa olla hyvin merkittävää"

Saako mar­jas­ta­ja ajaa yk­si­tyis­tiel­lä? – "Tie­kun­nan osak­kaat eivät katso sitä mie­lel­lään, jos muu lii­ken­ne alkaa olla hyvin mer­kit­tä­vää"

31.07.2020 16:01 5
Tilaajille
Koronakeväänä koetukselle joutuneita Sanginjoen retkeilyreiteille vieviä teitä kunnostetaan parhaillaan – kuoppaisille teille on asiaa vain omalla vastuulla, eikä kaupunki korvaa auton vaurioita

Ko­ro­na­ke­vää­nä koe­tuk­sel­le jou­tu­nei­ta San­gin­joen ret­kei­ly­rei­teil­le vieviä teitä kun­nos­te­taan par­hail­laan – kuop­pai­sil­le teille on asiaa vain omalla vas­tuul­la, eikä kau­pun­ki korvaa auton vau­rioi­ta

27.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Tien käyttö kuohuttaa Utajärvellä – Tuomari: Tieoikeudet ovat kirvoittaneet koviakin riitaisuuksia kiinteistöjen omistajien välille

Tien käyttö kuo­hut­taa Uta­jär­vel­lä – Tuo­ma­ri: Tie­oi­keu­det ovat kir­voit­ta­neet ko­via­kin rii­tai­suuk­sia kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien välille

12.06.2020 06:00 13
Tilaajille