Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vastaamo
Poliisi otti kiinni Vastaamo-vyyhdistä syytetyn Aleksanteri Kivimäen Helsingissä

Poliisi otti kiinni Vas­taa­mo-vyyh­dis­tä syy­te­tyn Alek­san­te­ri Ki­vi­mäen Hel­sin­gis­sä

24.02.2024 16:46
Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu

Vas­taa­mo-syy­tet­ty Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­ki on et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu

19.02.2024 15:14 10
Kasa käteistä rahaa ja asuntoja eri puolilla Eurooppaa – Vastaamo-epäillyn syyllisyydestä saatiin näyttöä muun muassa luksushotellin varauksista

Kasa kä­teis­tä rahaa ja asun­to­ja eri puo­lil­la Eu­roop­paa – Vas­taa­mo-epäil­lyn syyl­li­syy­des­tä saatiin näyttöä muun muassa luk­sus­ho­tel­lin va­rauk­sis­ta

03.11.2023 12:57 14
Vastaamon tietomurron valmisteluistunto alkoi – syytetty istui ilmeettömänä kameroiden edessä

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron val­mis­te­luis­tun­to alkoi – syy­tet­ty istui il­meet­tö­mä­nä ka­me­roi­den edessä

26.10.2023 10:27 6
Vastaamon tietomurrosta nostettiin yli 30 000 syytettä – uhreja on yli 20 000

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta nos­tet­tiin yli 30 000 syy­tet­tä – uhreja on yli 20 000

18.10.2023 10:21 4
Vastaamo-tutkinta Oulun poliisilaitoksella on ainutlaatuisen laaja – Tutkinnanjohtaja: Tapahtumaan liittyy erittäin suuri määrä uhreja

Vas­taa­mo-tut­kin­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la on ai­nut­laa­tui­sen laaja – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Ta­pah­tu­maan liittyy erit­täin suuri määrä uhreja

19.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Poliisi on onnistunut selvittämään kaikkien Vastaamon tietomurron uhrien henkilötiedot – Oulun poliisilaitoksen alueella yli 600 rikosilmoituksen tehnyttä uhria

Poliisi on on­nis­tu­nut sel­vit­tä­mään kaik­kien Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrien hen­ki­lö­tie­dot – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la yli 600 ri­kos­il­moi­tuk­sen teh­nyt­tä uhria

02.08.2023 11:04
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillystä tehty eurooppalainen etsintäkuulutus – KRP: "Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi"

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäil­lys­tä tehty eu­roop­pa­lai­nen et­sin­tä­kuu­lu­tus – KRP: "Po­lii­si on edis­ty­nyt tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­väs­ti"

28.10.2022 10:06 5
Vastaamon tietomurron esitutkinta valmis: kolmea epäillään rikoksista

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta valmis: kolmea epäil­lään ri­kok­sis­ta

12.09.2022 12:42 1
Vastaamon tietomurron uhreilta yli sata pyyntöä uudesta henkilötunnuksesta – yhtään anomusta ei ole hyväksytty pelkän tietomurron perusteella

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­ta yli sata pyyntöä uudesta hen­ki­lö­tun­nuk­ses­ta – yhtään ano­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty pelkän tie­to­mur­ron pe­rus­teel­la

12.03.2021 18:30
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamo ajetaan alas – terapeuttien vastaanotot jatkuvat selvitystilan ajan

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo ajetaan alas – te­ra­peut­tien vas­taan­otot jat­ku­vat sel­vi­tys­ti­lan ajan

29.01.2021 11:49 3
LM-selvitys: Sairaanhoitopiirien Vastaamo-sopimusten arvo yli miljoona euroa – tietoturvatarkastuksia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mahdollisuus

LM-sel­vi­tys: Sai­raan­hoi­to­pii­rien Vas­taa­mo-so­pi­mus­ten arvo yli mil­joo­na euroa – tie­to­tur­va­tar­kas­tuk­sia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mah­dol­li­suus

06.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Vastaamon tietomurtoa selvittävä F-Securen tutkija kääntyi Ylilaudan puoleen tekijän jäljittämiseksi

Vas­taa­mon tie­to­mur­toa sel­vit­tä­vä F-Se­cu­ren tutkija kääntyi Yli­lau­dan puoleen tekijän jäl­jit­tä­mi­sek­si

13.11.2020 23:08
Vahvan tunnistautumisen vaatimus laajenee huomattavasti – se tarkoittaa lähinnä pankkitunnusten laajaa soveltamista verkkokaupassa ja kuluttajaluotoissa

Vahvan tun­nis­tau­tu­mi­sen vaa­ti­mus laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti – se tar­koit­taa lähinnä pank­ki­tun­nus­ten laajaa so­vel­ta­mis­ta verk­ko­kau­pas­sa ja ku­lut­ta­ja­luo­tois­sa

12.11.2020 17:57 2
Hallitus kertoi Vastaamo-tietomurron jatkotoimenpiteistä – "Vielä kriisitukea tärkeämpää on tulevaisuudessa estää uusien tietomurojen tapahtuminen"

Hal­li­tus kertoi Vas­taa­mo-tie­to­mur­ron jat­ko­toi­men­pi­teis­tä – "Vielä krii­si­tu­kea tär­keäm­pää on tu­le­vai­suu­des­sa estää uusien tie­to­mu­ro­jen ta­pah­tu­mi­nen"

12.11.2020 15:11 1
Ministerit astelivat Säätytalolle hyvin niukkasanaisina – Pöydällä ovat Vastaamon uhrien asema ja koronatilanne

Mi­nis­te­rit as­te­li­vat Sää­ty­ta­lol­le hyvin niuk­ka­sa­nai­si­na – Pöy­däl­lä ovat Vas­taa­mon uhrien asema ja ko­ro­na­ti­lan­ne

11.11.2020 17:47 3
Vastaamon tietovuodon uhrit ovat tehneet poliisille jo 25 000 rikosilmoitusta – "Pyydämme ihmisiltä kärsivällisyyttä prosessin kanssa"

Vas­taa­mon tie­to­vuo­don uhrit ovat tehneet po­lii­sil­le jo 25 000 ri­kos­il­moi­tus­ta – "Pyy­däm­me ih­mi­sil­tä kär­si­väl­li­syyt­tä pro­ses­sin kanssa"

09.11.2020 10:17
Vastaamon perustajilla Ville Tapiolla ja Nina Tapiolla miljoonien pääomatulot

Vas­taa­mon pe­rus­ta­jil­la Ville Ta­piol­la ja Nina Ta­piol­la mil­joo­nien pääo­ma­tu­lot

03.11.2020 10:24
Analyysi: Pyrkiikö hallitus Vastaamo-tapauksessa ohjaamaan henkilötunnuksen muuttamisesta päättävää virastoa?

Ana­lyy­si: Pyr­kii­kö hal­li­tus Vas­taa­mo-ta­pauk­ses­sa oh­jaa­maan hen­ki­lö­tun­nuk­sen muut­ta­mi­ses­ta päät­tä­vää vi­ras­toa?

29.10.2020 14:49 2