Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Uusi tieliikennelaki
Miksi liikuntaesteiset joutuvat maksamaan Kivisydämeen pysäköinnistä? – "Järjestely on vähän eriskummallinen"

Miksi lii­kun­ta­es­tei­set jou­tu­vat mak­sa­maan Ki­vi­sy­dä­meen py­sä­köin­nis­tä? – "Jär­jes­te­ly on vähän eris­kum­mal­li­nen"

19.08.2022 06:00 29
Tilaajille
Nyt tarkkana liikenteessä: moni pyöräilysääntö on yhä uusi ja hämmentävä – Suojatielläkin saa ajaa pyörällä, kunhan ei vaaranna muita

Nyt tark­ka­na lii­ken­tees­sä: moni pyö­räi­ly­sään­tö on yhä uusi ja häm­men­tä­vä – Suo­ja­tiel­lä­kin saa ajaa pyö­räl­lä, kunhan ei vaa­ran­na muita

17.04.2021 07:00 14
Tilaajille
Talvirenkailla ei tule enää ajella pääsiäisen yli, elleivät kelit sitä vaadi – Traficomin mukaan uudet talvirengassännöt on sisäistetty hyvin

Tal­vi­ren­kail­la ei tule enää ajella pää­siäi­sen yli, ell­ei­vät kelit sitä vaadi – Tra­fi­co­min mukaan uudet tal­vi­ren­gas­sän­nöt on si­säis­tet­ty hyvin

26.03.2021 07:56 22
Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

13.11.2020 19:30
Tilaajille
Pyöräilijöiden näkyvyyttä valvotaan tehostetusti ensi viikolla – puuttuvista valoista voi saada 40 euron sakot tai huomautuksen

Pyö­räi­li­jöi­den nä­ky­vyyt­tä val­vo­taan te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – puut­tu­vis­ta va­lois­ta voi saada 40 euron sakot tai huo­mau­tuk­sen

02.10.2020 14:03 3
Laki vapautti kääntymissäännöt risteyksissä, mutta jalankulkijoille ja autoilijoille jäi yhä vaaranpaikkoja – lue, mikä on kaistan valinnan pääsääntö

Laki va­paut­ti kään­ty­mis­sään­nöt ris­teyk­sis­sä, mutta ja­lan­kul­ki­joil­le ja au­toi­li­joil­le jäi yhä vaa­ran­paik­ko­ja – lue, mikä on kaistan va­lin­nan pää­sään­tö

26.09.2020 07:00 6
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki ohjaa kauppakassin pois ohjaustangosta ja vaatii valot pyörän etu- ja takaosaan – poliisi tehostaa pyöräilijöiden valvontaa, kun pimeä syyskausi alkaa

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki ohjaa kaup­pa­kas­sin pois oh­jaus­tan­gos­ta ja vaatii valot pyörän etu- ja ta­ka­osaan – poliisi te­hos­taa pyö­räi­li­jöi­den val­von­taa, kun pimeä syys­kau­si alkaa

23.08.2020 19:00 5
Tilaajille
Moottoritiellä ajaminen kysyy pelisilmää ja tilannetajua – kovassa vauhdissa marginaalit ovat pienet ja turman seuraukset aina vakavat

Moot­to­ri­tiel­lä aja­mi­nen kysyy pe­li­sil­mää ja ti­lan­ne­ta­jua – kovassa vauh­dis­sa mar­gi­naa­lit ovat pienet ja turman seu­rauk­set aina vakavat

22.08.2020 07:39
Tilaajille
Keltaiset sulkuviivat jäävät pääosin pois käytöstä – tilalle tullut valkoinen sulkuviiva on jo lyhyessä ajassa ehtinyt aiheuttaa hieman hämminkiä

Kel­tai­set sul­ku­vii­vat jäävät pääosin pois käy­tös­tä – tilalle tullut val­koi­nen sul­ku­vii­va on jo ly­hyes­sä ajassa ehtinyt ai­heut­taa hieman häm­min­kiä

21.07.2020 06:00 7
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22
Oulun keskustan 30 kilometriin tunnissa laskenut nopeusrajoitus on aiheuttanut tehtäviä poliisille – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

Oulun kes­kus­tan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa las­ke­nut no­peus­ra­joi­tus on ai­heut­ta­nut teh­tä­viä po­lii­sil­le – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

15.06.2020 14:11 24
Tilaajille
Yle: Ambulanssikuljettajat eivät tiedä, miten nopeaa saavat ajaa uuden tieliikennelain puitteissa – voi aiheuttaa ongelmia pitkältä matkalta palaaville pelastusajoneuvoille

Yle: Am­bu­lans­si­kul­jet­ta­jat eivät tiedä, miten nopeaa saavat ajaa uuden tie­lii­ken­ne­lain puit­teis­sa – voi ai­heut­taa on­gel­mia pit­käl­tä mat­kal­ta pa­laa­vil­le pe­las­tus­ajo­neu­voil­le

04.06.2020 16:23 1
50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus ja takavalo pyörään – tämä kaikki sinun pitää tietää uudesta tieliikennelaista

50 uutta lii­ken­ne­merk­kiä, vä­him­mäis­no­peus ja ta­ka­va­lo pyörään – tämä kaikki sinun pitää tietää uudesta tie­lii­ken­ne­lais­ta

01.06.2020 12:57
Kun korona sulki baarit, nuoret alkoivat tavata toisiaan yhä enemmän Raksilan markettien parkkipaikalla –  "Täällä on paljon kavereita ja on helppo tutustua uusiin"

Kun korona sulki baarit, nuoret al­koi­vat tavata toi­siaan yhä enemmän Rak­si­lan mar­ket­tien park­ki­pai­kal­la –  "Täällä on paljon ka­ve­rei­ta ja on helppo tu­tus­tua uusiin"

28.05.2020 20:44 1
Tilaajille
Pienten liikennerikkeiden sakotus muuttuu kesäkuun alussa uuden tieliikennelain myötä - ylinopeudesta määrättävät rikesakot jäävät historiaan, tilalle uusi liikennevirhemaksu

Pienten lii­ken­ne­rik­kei­den sakotus muuttuu ke­sä­kuun alussa uuden tie­lii­ken­ne­lain myötä - yli­no­peu­des­ta mää­rät­tä­vät ri­ke­sa­kot jäävät his­to­riaan, tilalle uusi lii­ken­ne­vir­he­mak­su

28.05.2020 17:55 1
Uusi tieliikennelaki nostaa jarruttomien perävaunujen maksiminopeuden 100 kilometriin tunnissa – Moottori-lehden testissä yhden perävaunun akseli ei kestänyt väistöliikettä

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki nostaa jar­rut­to­mien pe­rä­vau­nu­jen mak­si­mi­no­peu­den 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa – Moot­to­ri-leh­den tes­tis­sä yhden pe­rä­vau­nun akseli ei kes­tä­nyt väis­tö­lii­ket­tä

26.05.2020 09:41 8
Peräkärrykuormia sidotaan miten sattuu: "Hurjimmillaan näkee, että jääkaappi tai pyykkikone laitetaan jollakin nailonnarulla kiinni" – näin lastaat kärryn oikeaoppisesti

Pe­rä­kär­ry­kuor­mia si­do­taan miten sattuu: "Hur­jim­mil­laan näkee, että jää­kaap­pi tai pyyk­ki­ko­ne lai­te­taan jol­la­kin nai­lon­na­rul­la kiinni" – näin lastaat kärryn oi­kea­op­pi­ses­ti

19.05.2020 16:59 3
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki rukkaa tienkäyttäjien elämää kesäkuun alusta alkaen – tässä tärkeimmät muutokset

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki rukkaa tien­käyt­tä­jien elämää ke­sä­kuun alusta alkaen – tässä tär­keim­mät muu­tok­set

17.05.2020 15:51 3