Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tarinoita menneisyydestä
Linnut yhdistivät ihmisiä – 1970-luku oli lintuyhdistysten perustamisen kulta-aikaa

Linnut yh­dis­ti­vät ihmisiä – 1970-lu­ku oli lin­tu­yh­dis­tys­ten pe­rus­ta­mi­sen kul­ta-ai­kaa

14.04.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulun kasvisto muuttuu – Sataman erikoisia kasveja havainnoitiin Oulussa ahkerasti jo 1800-luvulla

Oulun kas­vis­to muuttuu – Sataman eri­koi­sia kasveja ha­vain­noi­tiin Oulussa ah­ke­ras­ti jo 1800-lu­vul­la

04.02.2023 07:00 5
Tilaajille
"Lässytystä ja päänsilitystä" – Oulun keskusmielisairaalan legendaarinen ylilääkäri Konrad von Bagh tuomitsi psykiatrian uudet tuulet

"Läs­sy­tys­tä ja pään­si­li­tys­tä" – Oulun kes­kus­mie­li­sai­raa­lan le­gen­daa­ri­nen yli­lää­kä­ri Konrad von Bagh tuo­mit­si psy­kiat­rian uudet tuulet

26.08.2022 21:00 3
Tilaajille
Oulun asemalla nyyttiensä kanssa odottavat pakolaiset toivat viiltävän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi pohjoisessa

Oulun ase­mal­la nyyt­tien­sä kanssa odot­ta­vat pa­ko­lai­set toivat viil­tä­vän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi poh­joi­ses­sa

19.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Veistokselle vaipat ja pipokin – Oulun Hupisaarille seilanneen Kaarnavenepoika-patsaan varhaishistoria kaipaa täydennystä

Veis­tok­sel­le vaipat ja pipokin – Oulun Hu­pi­saa­ril­le sei­lan­neen Kaar­na­ve­ne­poi­ka-pat­saan var­hais­his­to­ria kaipaa täy­den­nys­tä

27.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Oulun yliopistossa on promovoitu tarinan taitajiakin – kunniatohtoreiksi on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Päätalokin

Oulun yli­opis­tos­sa on pro­mo­voi­tu tarinan tai­ta­jia­kin – ­kun­nia­toh­to­reik­si on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Pää­ta­lo­kin

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Moni yhtye sai nostetta Rockin SM-kilpailuista 80-luvulla – Oulussa voiton vieneen Hassisen Koneen tuntee moni, mutta samoissa kisoissa synkistelyllä voiton ottanut Backwoods jäi tuntemattomaksi

Moni yhtye sai nos­tet­ta Rockin SM-kil­pai­luis­ta 80-lu­vul­la – Oulussa voiton vieneen Has­si­sen Koneen tuntee moni, mutta sa­mois­sa ki­sois­sa syn­kis­te­lyl­lä voiton ottanut Back­woods jäi tun­te­mat­to­mak­si

20.11.2021 18:00 2
Tilaajille
Sodassa kuolleita muistettiin yhdessä Oulussa keväällä 1940 – kaksi kuukautta aiemmin päättyneessä talvisodassa oli kuollut lähes 24 000 suomalaista

Sodassa kuol­lei­ta muis­tet­tiin yhdessä Oulussa ke­vääl­lä 1940 – kaksi kuu­kaut­ta aiemmin päät­ty­nees­sä tal­vi­so­das­sa oli kuollut lähes 24 000 suo­ma­lais­ta

25.04.2020 19:50 1
Tilaajille
Pääsiäisen ilo välittyi postikorttien kuvissa – Kulttuuripersoona Anna Forsberg tallensi omat ja ystäviensä saamat tervehdysviestit

Pää­siäi­sen ilo vä­lit­tyi pos­ti­kort­tien kuvissa – Kult­tuu­ri­per­soo­na Anna Fors­berg tal­len­si omat ja ys­tä­vien­sä saamat ter­veh­dys­vies­tit

10.04.2020 09:00
Tilaajille
Teatteriseurueesta yli sadan vuoden takaa löytyi kansiollinen valokuvia – oululainen kirjansitoja aikoo kunnostaa vanhan kuva-albumin

Teat­te­ri­seu­ruees­ta yli sadan vuoden takaa löytyi kan­siol­li­nen va­lo­ku­via – ou­lu­lai­nen kir­jan­si­to­ja aikoo kun­nos­taa vanhan ku­va-al­bu­min

04.04.2020 09:00 1
Tilaajille
Henkilöt joukossa ”on hyvät ja hajjantuu!” – Toripolliisi käskytti ihmisiä Oulun murteella, jos ihmiset pakkaantuivat liiaksi

Hen­ki­löt jou­kos­sa ”on hyvät ja haj­jan­tuu!” – To­ri­pol­lii­si käs­kyt­ti ihmisiä Oulun mur­teel­la, jos ihmiset pak­kaan­tui­vat liiaksi

29.03.2020 07:20
Tilaajille
Hollantilaiset janosivat luistelemaan meren jäälle – ravihevosten lähetysportti avautui liian aikaisin ja maratoonarit ryntäsivät matkaan

Hol­lan­ti­lai­set ja­no­si­vat luis­te­le­maan meren jäälle – ra­vi­he­vos­ten lä­he­tys­port­ti avautui liian ai­kai­sin ja ma­ra­too­na­rit ryn­tä­si­vät matkaan

21.03.2020 17:00
Tilaajille
Perämeren jään alle laitettiin jättimäinen nuotta ja vetäjinä oli kaksi hevosta – sotien jälkeen Hailuodon vesillä oli lähes 150 talviapajaa

Pe­rä­me­ren jään alle lai­tet­tiin jät­ti­mäi­nen nuotta ja ve­tä­ji­nä oli kaksi hevosta – sotien jälkeen Hai­luo­don vesillä oli lähes 150 tal­vi­apa­jaa

15.03.2020 14:35
Tilaajille
Oulun yleiset saunat katosivat kerrostalojen varjoihin – Vielä 1960-luvulla maksullisia saunoja löytyi puu-Tuirasta viisi ja keskustasta saman verran

Oulun yleiset saunat ka­to­si­vat ker­ros­ta­lo­jen var­joi­hin – Vielä 1960-lu­vul­la mak­sul­li­sia saunoja löytyi puu-Tui­ras­ta viisi ja kes­kus­tas­ta saman verran

29.02.2020 18:00 1
Tilaajille
Venäläisellä laskiaisviikolla kyläillään joka päivä ja paistetaan blinejä – 1800-luvulla suomalaiset hevosmiehet ajoivat kyytejä Pietarissa koko laskiaisen

Ve­nä­läi­sel­lä las­kiais­vii­kol­la ky­läil­lään joka päivä ja pais­te­taan blinejä – 1800-lu­vul­la suo­ma­lai­set he­vos­mie­het ajoivat kyytejä Pie­ta­ris­sa koko las­kiai­sen

23.02.2020 07:00
Tilaajille
Uusi koti käänsi suut vehnäselle mummoilta Hiirosessa – kunnalliskodista tuli vanhainkoti, kun asukkaat pääsivät yhden tai kahden hengen huoneisiin

Uusi koti käänsi suut veh­nä­sel­le mum­moil­ta Hii­ro­ses­sa – kun­nal­lis­ko­dis­ta tuli van­hain­ko­ti, kun asuk­kaat pää­si­vät yhden tai kahden hengen huo­nei­siin

16.02.2020 07:00
Tilaajille
Merikoski, meri sekä lintu loivat runoilijan – Franzénin synnyinkoti sijaitsi Torikadun varrella

Me­ri­kos­ki, meri sekä lintu loivat ru­noi­li­jan – Franzé­nin syn­nyin­ko­ti si­jait­si To­ri­ka­dun var­rel­la

08.02.2020 16:30 1
Tilaajille
Ennen kilpailtiin miltei lajissa kuin lajissa, voimalaitokset synnyttivä urheilevia työyhteisöjä – Tapio Sipilän painityyli vei voittoon ja esikuvaksi

Ennen kil­pail­tiin miltei lajissa kuin la­jis­sa, voi­ma­lai­tok­set syn­nyt­ti­vä ur­hei­le­via työ­yh­tei­sö­jä – Tapio Sipilän pai­ni­tyy­li vei voit­toon ja esi­ku­vak­si

28.12.2019 18:11
Tilaajille
Toppilan satamassa riitti työtä ja porinaa sotien jälkeen – satamapoliisilla piti kiirettä, kun satamajätkät riehaantuivat tappelemaan juovuspäissään

Top­pi­lan sa­ta­mas­sa riitti työtä ja porinaa sotien jälkeen – sa­ta­ma­po­lii­sil­la piti kii­ret­tä, kun sa­ta­ma­jät­kät rie­haan­tui­vat tap­pe­le­maan juo­vus­päis­sään

07.12.2019 20:00 1
Tilaajille
Sisäjalan hyppytyyli kouli pitkän pojan koripallokentille – oululainen fysiologian emeritusprofessori Juhani Leppäluoto nousi vielä 80-vuotiaiden maajoukkueessa pisteentekijäksi

Si­sä­ja­lan hyp­py­tyy­li kouli pitkän pojan ko­ri­pal­lo­ken­til­le – ou­lu­lai­nen fy­sio­lo­gian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Juhani Lep­pä­luo­to nousi vielä 80-vuo­tiai­den maa­jouk­kuees­sa pis­teen­te­ki­jäk­si

16.11.2019 21:00
Tilaajille