Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ranua
Kuukausi
Rakennetaanko kaivosten jätealtaat Suomessa väärin? Riippumaton taho kyseenalaistaa Ranuan suurkaivoksen suunnitelmat

Ra­ken­ne­taan­ko kai­vos­ten jä­te­al­taat Suo­mes­sa väärin? Riip­pu­ma­ton taho ky­seen­alais­taa Ranuan suur­kai­vok­sen suun­ni­tel­mat

23.02.2024 06:00 13
Tilaajille
Ranua torppasi kertaalleen uudet tuulihankkeet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voimalasta – Tuulivoima voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

Ranua torp­pa­si ker­taal­leen uudet tuu­li­hank­keet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voi­ma­las­ta – Tuu­li­voi­ma voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

22.02.2024 15:18 14
Tilaajille
Ranuan koulun pihalla tapahtuneen tappelun esitutkinta päätetty – kaikki osalliset epäiltynä rikoksiin, mutta eivät alaikäisinä rikosoikeudellisessa vastuussa

Ranuan koulun pihalla ta­pah­tu­neen tap­pe­lun esi­tut­kin­ta pää­tet­ty – ­kaik­ki osal­li­set epäil­ty­nä ri­kok­siin, mutta eivät ala­ikäi­si­nä ri­kos­oi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa

16.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Talon pannuhuoneessa syttyi tulipalo Ranualla

Talon pan­nu­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo Ra­nual­la

31.01.2024 17:24
Tilaajille
Vanhemmat
Alakoululaisten koulukiusaaminen kärjistyi väkivallaksi Ranualla – poliisi mukana asian selvittelyssä

Ala­kou­lu­lais­ten kou­lu­kiu­saa­mi­nen kär­jis­tyi vä­ki­val­lak­si Ra­nual­la – poliisi mukana asian sel­vit­te­lys­sä

19.01.2024 21:41 4
Tilaajille
Ranua haluaa kaivokseen työntekijöitä varsinkin Oulun seudulta – Suhangon kaivos toisi työtä sadoille

Ranua haluaa kai­vok­seen työn­te­ki­jöi­tä var­sin­kin Oulun seu­dul­ta – Su­han­gon kaivos toisi työtä sa­doil­le

05.01.2024 10:35 31
Ranualle rakennetaan ainutlaatuista maantiesiltaa sammakoille – "Eihän tällaisia siltoja normaalisti kuivalle maalle tehdä"

Ra­nual­le ra­ken­ne­taan ai­nut­laa­tuis­ta maan­tie­sil­taa sam­ma­koil­le – "Eihän täl­lai­sia siltoja nor­maa­lis­ti kui­val­le maalle tehdä"

02.01.2024 18:00 37
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä veteen Ranualla – kuljettaja menehtyi onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

11.12.2023 08:43
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Omakotitalo kärsi pahoja vaurioita palossa Ranualla – jälkisammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la – jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.11.2023 17:48
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on Oulun lähin oikea erämaa

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on Oulun lähin oikea erämaa

26.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Panssariprikaatin kuorma-auto ajoi ojaan Rovaniemellä

Pans­sa­ri­pri­kaa­tin kuor­ma-au­to ajoi ojaan Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2023 19:13 2
Tilaajille
Talvinen keli ja tiellä poukkoilevat porot aiheuttivat useita onnettomuuksia ja ojaanajoja eri puolilla Lappia torstaina

Tal­vi­nen keli ja tiellä pouk­koi­le­vat porot ai­heut­ti­vat useita on­net­to­muuk­sia ja ojaan­ajo­ja eri puo­lil­la Lappia tors­tai­na

27.10.2023 10:50 2
Tilaajille
Lappilaiskunta Ranua liittyi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuteen

Lap­pi­lais­kun­ta Ranua liittyi Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den ko­ko­nai­suu­teen

04.09.2023 10:39 15
Ranuan opistoseurat keräsivät 17 000 kävijää ajoittaisesta sadesäästä huolimatta – nuorten iltakylä, laulutuokiot ja pyhäkoulu olivat erityisen suosittuja

Ranuan opis­to­seu­rat ke­rä­si­vät 17 000 kävijää ajoit­tai­ses­ta sa­de­sääs­tä huo­li­mat­ta – ­nuor­ten il­ta­ky­lä, lau­lu­tuo­kiot ja py­hä­kou­lu olivat eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja

30.07.2023 17:42 3
Tilaajille
Tänään alkaville Ranuan opistoseuroille odotetaan 20 000 henkeä – liikenne Kuusamontiellä saattaa ruuhkautua

Tänään al­ka­vil­le Ranuan opis­to­seu­roil­le odo­te­taan 20 000 henkeä – lii­ken­ne Kuu­sa­mon­tiel­lä saattaa ruuh­kau­tua

28.07.2023 11:25 1
Tilaajille
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00
Hillasadosta on tulossa korkeintaan keskinkertainen – "Kesäkuussa oli kylmää, eikä pölyttäjiä ollut liikenteessä"

Hil­la­sa­dos­ta on tulossa kor­kein­taan kes­kin­ker­tai­nen – "­Ke­sä­kuus­sa oli kylmää, eikä pö­lyt­tä­jiä ollut lii­ken­tees­sä"

09.07.2023 15:30 6
Tilaajille
Kuorma-auto syttyi tuleen Ranualla – tuli levisi myös ympäröivään maastoon

Kuor­ma-au­to syttyi tuleen Ra­nual­la – tuli levisi myös ym­pä­röi­vään maas­toon

16.06.2023 17:44
Tilaajille
Polttoainesäiliöllä lastattu lava-auto syttyi tuleen Ranualla

Polt­to­ai­ne­säi­liöl­lä las­tat­tu la­va-au­to syttyi tuleen Ra­nual­la

23.04.2023 20:05
Tilaajille