Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun vaalipiiri
Viimeisin tunti
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

13:00
Tilaajille
Viikko
Ennakkoäänestyksen päätöspäivä ylivoimaisesti kiireisin valtakunnan tasolla, myös Oulun vaalipiirissä annettiin rutkasti ääniä

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pää­tös­päi­vä yli­voi­mai­ses­ti kii­rei­sin val­ta­kun­nan ta­sol­la, myös Oulun vaa­li­pii­ris­sä an­net­tiin rut­kas­ti ääniä

28.03.2023 23:42 2
Oulun keskusvaalilautakunta saa kymmeniä soittoja puuttuvista äänioikeusilmoituksista – Nämä ovat mahdolliset syyt ilmoituksen uupumiselle

Oulun kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta saa kym­me­niä soit­to­ja puut­tu­vis­ta ää­ni­oi­keus­il­moi­tuk­sis­ta – Nämä ovat mah­dol­li­set syyt il­moi­tuk­sen uu­pu­mi­sel­le

27.03.2023 14:27 7
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä on äänestetty ennakkoon toiseksi vähiten koko maassa – Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestysprosentti nousi 24,4:ään

Oulun vaa­li­pii­ris­sä on ää­nes­tet­ty en­nak­koon toi­sek­si vähiten koko maassa – E­dus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi 24,4:ään

26.03.2023 19:33 26
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaampana kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – Oulun vaalipiirissä äänensä on antanut 18,9 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaam­pa­na kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä äänensä on antanut 18,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

25.03.2023 20:04 4
Kolme Oulun vaalipiirin entistä kansanedustajaa kertoo, millaista kansanedustajan työ oikeasti on ja mitä suuri yleisö ei tiedä – tällaisia vinkkejä he antavat seuraajilleen

Kolme Oulun vaa­li­pii­rin entistä kan­san­edus­ta­jaa kertoo, mil­lais­ta kan­san­edus­ta­jan työ oi­keas­ti on ja mitä suuri yleisö ei tiedä – täl­lai­sia vink­ke­jä he antavat seu­raa­jil­leen

24.03.2023 06:15 20
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille
Puolangalla korkein ennakkoäänestysprosentti Oulun vaalipiirissä – 15,1 prosenttia Puolangan äänioikeutetuista on jo äänestänyt

Puo­lan­gal­la korkein en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Oulun vaa­li­pii­ris­sä – 15,1 pro­sent­tia Puo­lan­gan ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta on jo ää­nes­tä­nyt

23.03.2023 20:33 5
Siikajoenkylällä kehotettiin poistamaan tuplajulisteita – Yksittäinen puolue jäi ilman paikkaa

Sii­ka­joen­ky­läl­lä ke­ho­tet­tiin pois­ta­maan tup­la­ju­lis­tei­ta – Yk­sit­täi­nen puolue jäi ilman paikkaa

23.03.2023 16:13 9
Tilaajille
Sebastian Tynkkysen sometaidot ja tapaus Mikko Kärnä – muun muassa näihin asioihin pureutuu tämän viikon Vaalivartti

Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä – muun muassa näihin asioi­hin pu­reu­tuu tämän viikon Vaa­li­vart­ti

23.03.2023 13:47 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun vaalipiiristä pyrkii eduskuntaan yhteensä 12 rikostuomion saanutta henkilöä, kertoo IL:n laaja selvitys – katso tiedot tästä

Oulun vaa­li­pii­ris­tä pyrkii edus­kun­taan yh­teen­sä 12 ri­kos­tuo­mion saa­nut­ta hen­ki­löä, kertoo IL:n laaja sel­vi­tys – katso tiedot tästä

22.03.2023 11:53 8
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos nuoret sai­si­vat päättää

21.03.2023 17:37 38
Tilaajille
Kaleva tenttasi kuutta nimekästä oululaisehdokasta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten asemasta? Kuka kannatti Naton tukikohtia pohjoiseen? Katso tästä tiukat kysymykset sekä vastaukset niihin

Kaleva tent­ta­si kuutta ni­me­käs­tä ou­lu­lai­seh­do­kas­ta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten ase­mas­ta? Kuka kan­nat­ti Naton tu­ki­koh­tia poh­joi­seen? Katso tästä tiukat ky­sy­myk­set sekä vas­tauk­set niihin

23.03.2023 18:33 44
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä kuusitoista puoluetta on asettanut ehdokkaita – Katso ehdokaslistoilta, ketkä kaikki ovat ehdolla

Oulun vaa­li­pii­ris­sä kuu­si­tois­ta puo­luet­ta on aset­ta­nut eh­dok­kai­ta – Katso eh­do­kas­lis­toil­ta, ketkä kaikki ovat ehdolla

21.03.2023 10:10 5
Näkökulma: Oulun vaalipiirissä edessä käänteentekevät jännitysvaalit – Miten käy keskustan, säilyttääkö se ykköspaikkansa vai  nouseeko perussuomalaiset rinnalle?

Nä­kö­kul­ma: Oulun vaa­li­pii­ris­sä edessä kään­teen­te­ke­vät jän­ni­tys­vaa­lit – Miten käy kes­kus­tan, säi­lyt­tää­kö se yk­kös­paik­kan­sa vai nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set rin­nal­le?

21.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Näkökulma: Valta kasautuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaalipiiristä eduskuntaan pyrkii liuta tripla- ja tuplarooleissa olevia ehdokkaita

Nä­kö­kul­ma: Valta ka­sau­tuu, mutta siitä ei puhuta – Oulun vaa­li­pii­ris­tä edus­kun­taan pyrkii liuta tripla- ja tup­la­roo­leis­sa olevia eh­dok­kai­ta

18.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarjassa kysyttiin pohjoisen asioista – Eroja syntyi ainoastaan yhdessä asiassa

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­jas­sa ky­syt­tiin poh­joi­sen asiois­ta – Eroja syntyi ai­noas­taan yhdessä asiassa

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Aluevaltuutetut hamuavat itselleen lisää valtaa kansanedustajina. Kalevan Vaalivartti pohtii, onko se hyvä vai huono asia, että samat ihmiset istuvat jopa kolmella päättäjän pallilla?

Alue­val­tuu­te­tut ha­mua­vat it­sel­leen lisää valtaa kan­sa­ne­dus­ta­ji­na. Kalevan Vaa­li­vart­ti pohtii, onko se hyvä vai huono asia, että samat ihmiset istuvat jopa kol­mel­la päät­tä­jän pal­lil­la?

16.03.2023 13:00 28
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Li Andersson pelkää, että Oulun investoinnit karkaavat länsinaapuriin –  ruotsalaiset ovat "ärsyttävän hyviä" markkinoimaan itseään

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Li An­ders­son pelkää, että Oulun in­ves­toin­nit kar­kaa­vat län­si­naa­pu­riin –  ruot­sa­lai­set ovat "är­syt­tä­vän hyviä" mark­ki­noi­maan itseään

05.03.2023 05:00 26
Tilaajille
Kalevan Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu asioi­hin Oulun vaa­li­pii­rin vink­ke­lis­tä – Miltä näyttää keskustan tilanne? Kuka perii Juha Sipilän ja muiden eduskunnan jättävien äänipotin?

Kalevan Vaa­li­vart­ti pu­reu­tuu asioi­hin Oulun vaa­li­pii­rin vink­ke­lis­tä – Miltä näyttää kes­kus­tan ti­lan­ne? Kuka perii Juha Sipilän ja muiden edus­kun­nan jät­tä­vien ää­ni­po­tin?

02.03.2023 13:07 7
Tilaajille