Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Oulun teatteri

Oulun teat­te­rin uusi Pi­ki­Talk ku­rot­taa kohti yleisöä – mak­sut­to­mien kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sien toi­vo­taan ma­dal­ta­van kyn­nys­tä tulla teat­te­riin

25.08.2021 16:00 4

Oulun teat­te­rin syys­kau­si start­taa Syn­nin­kan­ta­jil­la väis­tö­ti­lois­sa kau­pun­gin va­ri­kol­la, muut pro­duk­tiot nähdään teat­te­rin omissa ti­lois­sa – Ah­ti-myrs­kyn ai­heut­ta­ma re­mont­ti val­mis­tu­nee lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

20.08.2021 06:00 5
Tilaajille

Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio ja Anu-Maa­rit Moi­la­nen saivat Olavi Veis­tä­jä -pal­kin­non – kak­sik­ko näkee teat­te­rin tu­le­vai­suu­den myön­tei­se­nä vii­me­ai­kai­sis­ta haas­teis­ta huo­li­mat­ta

03.08.2021 12:15 1
Tilaajille

Merja La­ri­vaa­ra hävisi toisen kan­teen­sa ja voitti toisen osit­tain – Oulun teat­te­rin ei tar­vit­se maksaa Se­nio­ri­sop­pa-esi­tys­ten pe­ruun­tu­mi­ses­ta kor­vauk­sia

23.06.2021 17:34 51
Tilaajille

Teat­te­rin ex-toi­mi­tus­joh­ta­jil­la eri­lai­set nä­ke­myk­set so­pi­mus­käy­tän­nöis­tä – Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen: Hän halusi nimensä teat­te­rin his­to­riaan

19.05.2021 18:39 24
Tilaajille

Oulun Billy Elliot -mu­si­kaa­liin va­lit­tiin 32 lasta ja nuorta – suur­mu­si­kaa­lin ohjaaja Heta Haan­pe­rä kertoo, että ni­mi­roo­liin tulee kolme eri esit­tä­jää

20.04.2021 13:34
Tilaajille

Hir­vi­met­säl­le kul­je­taan isän ja pojan kanssa Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa syk­syl­lä – Oh­jaa­ja: "Näihin maail­moi­hin pa­laa­mi­nen ki­hel­möi ja hir­vit­tää kivalla ta­val­la"

14.04.2021 10:21
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tarjoaa kaksi en­si-il­taa maa­lis­kuus­sa – Tahto tulee suu­rel­la näyt­tä­möl­le ja pie­nel­le puo­lel­le Poikani joka katosi

11.02.2021 13:54 4
Tilaajille

Tahto ja Jä­nik­sen vuosi siir­ty­vät – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten takia Oulun teat­te­rin suuren näyt­tä­mön en­si-il­loil­le et­si­tään uudet ajan­koh­dat

19.01.2021 18:00 4
Tilaajille

Kesän ohi­kii­tä­vä ihme vä­rei­lee silk­ki­si­fon­gil­la, ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den teos Solaris – Ke­sä­het­kes­sä valaa lämpöä, valoa, rau­keut­ta

21.12.2020 17:55
Tilaajille

Oulun teat­te­ri tekee työtä ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta – "Haluan että pys­tym­me kat­so­maan omaa toi­min­taam­me kriit­ti­ses­ti"

15.12.2020 10:05 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen Teat­te­rit ry:n ve­too­mus koskien Oulun teat­te­rin ra­hoi­tus­ta

05.12.2020 06:00 10
Tilaajille

Ve­too­mus Oulun teat­te­rin puo­les­ta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lä­he­tet­ty val­tuus­tol­le

29.11.2020 20:06 19

Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää Oulun teat­te­rin lavalle – Aina Berg­rot­hin kir­joit­ta­man näy­tel­män ala­ot­sik­ko on Su­kel­lus huip­pu-ur­hei­lun hul­luu­teen

24.11.2020 01:00
Tilaajille

Arvio: WOW ja BOOM – Oulun teat­te­rin le­lu­fan­ta­sia ylitti kaikki odo­tuk­set

23.11.2020 15:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille

Teat­te­rin avus­tuk­sen set­vin­tä jatkuu, 500 000 euron toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kaus­esi­tyk­ses­tä pää­te­tään jou­lu­kuus­sa

18.11.2020 16:07 9
Tilaajille

Suomen Näyt­te­li­jä­lii­ton kan­na­not­to: "Us­kom­me, että kau­pun­gin­val­tuus­tol­la on tahtoa olla luo­mas­sa veto- ja pi­to­voi­mais­ta Oulua hil­jai­sen ja rap­peu­tu­van Oulun sijaan"

18.11.2020 14:06 7

Arvio: Mo­no­lo­gi Elmo vaatii näyt­te­li­jäl­tä kol­mois­lut­ze­ja ja kär­ki­salc­ho­we­ja – Ilkka Heis­ka­nen esitti kaksi tuntia pitkän ur­hei­lu­pa­ro­dian Oulussa soolona

18.11.2020 13:17
Tilaajille