Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nord Stream
CIA tiesi Ukrainan armeijan suunnittelevan Nord Stream -putken räjäyttämistä, kertoo Washington Post

CIA tiesi Uk­rai­nan ar­mei­jan suun­nit­te­le­van Nord Stream -putken rä­jäyt­tä­mis­tä, kertoo Wa­shing­ton Post

06.06.2023 23:34 19
Ruotsin viranomaiset: Nord Stream -kaasuputkien vauriot varmistuivat sabotaasiksi

Ruotsin vi­ra­no­mai­set: Nord Stream -kaa­su­put­kien vauriot var­mis­tui­vat sa­bo­taa­sik­si

18.11.2022 12:04 2
Fennovoiman luonne puhututti, Nord Stream -maininta poistui ja Uniper-kauppa sai kehuja – kokousmuistiinpanot viiden vuoden takaa avaavat virkamiesten sekalaista suhtautumista Venäjään

Fen­no­voi­man luonne pu­hu­tut­ti, Nord Stream -mai­nin­ta poistui ja Uni­per-kaup­pa sai kehuja – ko­kous­muis­tiin­pa­not viiden vuoden takaa avaavat vir­ka­mies­ten se­ka­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta Ve­nä­jään

30.10.2022 10:45 2
Tilaajille
Ruotsin turvallisuuspoliisi: Epäilyt tuhotyöstä Nord Stream -putkien vuodon taustalla ovat vahvistuneet

Ruotsin tur­val­li­suus­po­lii­si: Epäilyt tu­ho­työs­tä Nord Stream -put­kien vuodon taus­tal­la ovat vah­vis­tu­neet

06.10.2022 15:01 15

Kaa­su­vuo­to Nord Stream 1 -put­kes­ta on lop­pu­nut – kak­kos­put­ken vuoto loppui eilen

02.10.2022 15:49 9
Vuotavien Nord Stream -kaasuputkien läheisyyteen on aikoinaan upotettu kemiallisia aseita – putkien vaurioita päästään tutkimaan mahdollisesti huomenna

Vuo­ta­vien Nord Stream -kaa­su­put­kien lä­hei­syy­teen on ai­koi­naan upo­tet­tu ke­mial­li­sia aseita – putkien vau­rioi­ta pääs­tään tut­ki­maan mah­dol­li­ses­ti huo­men­na

01.10.2022 16:35 3
Itämeri on Suomen elämänlanka, jonka häiriöihin on nyt viisasta varautua
Kolumni

Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

01.10.2022 16:00 10
Tilaajille
Venäjä olisi oikeutetusti voinut lähettää esimerkiksi sota-aluksia kaasuputkien räjähdyskohtaan – "Talousvyöhykkeellä on merenkulun vapaus"

Venäjä olisi oi­keu­te­tus­ti voinut lä­het­tää esi­mer­kik­si so­ta-aluk­sia kaa­su­put­kien rä­jäh­dys­koh­taan – "Ta­lous­vyö­hyk­keel­lä on me­ren­ku­lun vapaus"

30.09.2022 17:27 1
Tilaajille
Nord Stream -vuotojen syynä räjähdykset, jotka vastaavat satojen kilojen räjähdysainepanosten räjäyttämistä

Nord Stream -vuo­to­jen syynä rä­jäh­dyk­set, jotka vas­taa­vat satojen kilojen rä­jäh­dys­ai­ne­pa­nos­ten rä­jäyt­tä­mis­tä

30.09.2022 15:44 4
Ruotsin yläpuolella havaittu valtava metaanipilvi – saanut alkunsa Nord Stream -vuodoista

Ruotsin ylä­puo­lel­la ha­vait­tu valtava me­taa­ni­pil­vi – saanut alkunsa Nord Stream -vuo­dois­ta

30.09.2022 13:55 6
Nesteellä ja Fortumilla näppinsä pelissä Nord Streamin synnyssä – edelliset pääministerit eivät nähneet kaasuputkessa turvallisuuspoliittista riskiä

Nes­teel­lä ja For­tu­mil­la näp­pin­sä pelissä Nord Strea­min syn­nys­sä – edel­li­set pää­mi­nis­te­rit eivät nähneet kaa­su­put­kes­sa tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta riskiä

30.09.2022 08:48 15
Tilaajille
Turvallisuus Suomessa on hyvällä tasolla
Pääkirjoitus

Tur­val­li­suus Suo­mes­sa on hyvällä tasolla

29.09.2022 23:03 21
Tilaajille
Putin syytti Nord Stream -putkien vuodoista "kansainvälistä terrorismia"

Putin syytti Nord Stream -put­kien vuo­dois­ta "kan­sain­vä­lis­tä ter­ro­ris­mia"

29.09.2022 21:54 8
Kaasuputkien räjäytykset iskivät EU:n hauraimpaan kohtaan – Norjalaistutkija näkee sabotaasissa rahallisen motiivin, joka hyödyttää Venäjää juuri nyt

Kaa­su­put­kien rä­jäy­tyk­set iskivät EU:n hau­raim­paan kohtaan – Nor­ja­lais­tut­ki­ja näkee sa­bo­taa­sis­sa ra­hal­li­sen mo­tii­vin, joka hyö­dyt­tää Venäjää juuri nyt

29.09.2022 16:45 9
Tilaajille
Suojelupoliisi: Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistunut uhka on kohonnut – Supon päällikkö pitää kaasuputken räjäytystä tahallisena

Suo­je­lu­po­lii­si: Suomen kriit­ti­seen inf­ra­struk­tuu­riin koh­dis­tu­nut uhka on ko­hon­nut – Supon pääl­lik­kö pitää kaa­su­put­ken rä­jäy­tys­tä ta­hal­li­se­na

29.09.2022 15:56 5
Nord Stream -putkissa havaittu neljäs vuoto – kaksi vuodoista on Ruotsin ja kaksi Tanskan alueella

Nord Stream -put­kis­sa ha­vait­tu neljäs vuoto – kaksi vuo­dois­ta on Ruotsin ja kaksi Tanskan alueel­la

29.09.2022 10:14 18
Pääministeri Marin: Nord Stream -sabotaasin takana voi olla halua pelotella Eurooppaa – sisäministeri Mikkosen mukaan hallitus arvioi pilottihanketta raja-aidan rakentamiseksi

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Nord Stream -sa­bo­taa­sin takana voi olla halua pe­lo­tel­la Eu­roop­paa – si­sä­mi­nis­te­ri Mik­ko­sen mukaan hal­li­tus arvioi pi­lot­ti­han­ket­ta ra­ja-ai­dan ra­ken­ta­mi­sek­si

28.09.2022 21:54 41
Näkökulma: Kaasuputkien räjäytys on malliesimerkki hybridisodasta – Vastaava Suomeen kohdistuva isku olisi sähkön kantaverkon kaataminen

Nä­kö­kul­ma: Kaa­su­put­kien rä­jäy­tys on mal­li­esi­merk­ki hyb­ri­di­so­das­ta – Vas­taa­va Suomeen koh­dis­tu­va isku olisi sähkön kan­ta­ver­kon kaa­ta­mi­nen

28.09.2022 15:00 19
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen Nord Stream -putkista: Ei muodosta sotilaallista uhkaa Suomelle – merkit viittaavat tahalliseen toimintaan

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen Nord Stream -put­kis­ta: Ei muo­dos­ta so­ti­laal­lis­ta uhkaa Suo­mel­le – merkit viit­taa­vat ta­hal­li­seen toi­min­taan

28.09.2022 14:53 9
Von der Leyen: Nord Stream -vuodot johtuivat sabotaasista – Lehti: "Merenalaiset verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä myös internetin vakaudelle"

Von der Leyen: Nord Stream -vuodot joh­tui­vat sa­bo­taa­sis­ta – Lehti: "Me­re­na­lai­set ver­kos­tot ovat ää­rim­mäi­sen tär­kei­tä myös in­ter­ne­tin va­kau­del­le"

28.09.2022 06:18 30