Nelostie
Pohjois-Pohjanmaan liitto moittii väyläverkon investointiohjelmaa – "Ohjelma jättää huomioimatta pohjoisen Suomen sekä koko Suomen huoltovarmuuden"

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto moittii väy­lä­ver­kon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa – "Oh­jel­ma jättää huo­mioi­mat­ta poh­joi­sen Suomen sekä koko Suomen huol­to­var­muu­den"

05.05.2022 14:04 18
Lukija lähetti videon törkeästä ohituksesta Pohjantiellä Oulussa – autoilijat saattavat olla vähän kuin kesälaitumelle päässeet lehmät

Lukija lähetti videon tör­keäs­tä ohi­tuk­ses­ta Poh­jan­tiel­lä Oulussa – au­toi­li­jat saat­ta­vat olla vähän kuin ke­sä­lai­tu­mel­le pääs­seet lehmät

03.05.2022 12:30 115
Tilaajille
Oululaiskoodari teki botin, joka näyttää Pohjantien lähes jatkuvat ylinopeudet – "Valitettavasti näyttää, että pieni ylitys on meillä 'normaali' tilanne", sanoo poliisiylitarkastaja

Ou­lu­lais­koo­da­ri teki botin, joka näyttää Poh­jan­tien lähes jat­ku­vat yli­no­peu­det – "Va­li­tet­ta­vas­ti näyt­tää, että pieni ylitys on meillä 'nor­maa­li' ti­lan­ne", sanoo po­lii­si­yli­tar­kas­ta­ja

24.04.2022 07:45 171
Tilaajille
Nelostietä halutaan kehittää Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välillä – tavoitteena keskikaiteellinen ohituskaistatie ja satasen nopeusrajoitukset

Ne­los­tie­tä ha­lu­taan ke­hit­tää Poh­jois-Iin ja Kui­va­nie­men välillä – ta­voit­tee­na kes­ki­kai­teel­li­nen ohi­tus­kais­ta­tie ja satasen no­peus­ra­joi­tuk­set

21.04.2022 20:41 20
Rekka kaatui Temmeksellä, ajokaista kavennettu

Rekka kaatui Tem­mek­sel­lä, ajo­kais­ta ka­ven­net­tu

05.04.2022 08:30
Neljän auton ketjukolari ruuhkautti liikennettä Nelostiellä Iissä, jonot venyivät jopa kilometrien mittaiseksi

Neljän auton ket­ju­ko­la­ri ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Iissä, jonot ve­nyi­vät jopa ki­lo­met­rien mit­tai­sek­si

19.02.2022 18:19 16
Peräänajokolari hidasti liikennettä nelostiellä Limingassa

Pe­rään­ajo­ko­la­ri hidasti lii­ken­net­tä ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

18.02.2022 14:51
Säiliöauto ojaan Siikalatvalla, tuhansia litroja dieselöljyä maaperässä – raivaustyöt kestivät koko päivän

Säi­liö­au­to ojaan Sii­ka­lat­val­la, tu­han­sia litroja die­sel­öl­jyä maa­pe­räs­sä – rai­vaus­työt kes­ti­vät koko päivän

10.02.2022 23:39 2
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Nelostiellä Limingassa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

11.01.2022 15:39
Henkilöauto suistui tieltä ojaan nelostiellä Siikalatvalla

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­val­la

05.01.2022 09:48
Rovaniemellä matkailuauto suistui ojaan

Ro­va­nie­mel­lä mat­kai­lu­au­to suistui ojaan

30.12.2021 23:40
Joulun paluuliikenne vilkkaimmillaan tapaninpäivänä – eniten liikennettä odotetaan iltapäivälle

Joulun pa­luu­lii­ken­ne vilk­kaim­mil­laan ta­pa­nin­päi­vä­nä – eniten lii­ken­net­tä odo­te­taan il­ta­päi­väl­le

26.12.2021 13:02
Kaksi autoa kolaroi Nelostien ja Arpelantien risteyksessä Tervolassa

Kaksi autoa kolaroi Ne­los­tien ja Ar­pe­lan­tien ris­teyk­ses­sä Ter­vo­las­sa

23.12.2021 21:06
Tilaajille
Nelostiellä Rovaniemellä sattui kahden auton törmäys – Sodankylään menevä kaista suljettiin tunniksi

Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä sattui kahden auton törmäys – So­dan­ky­lään menevä kaista sul­jet­tiin tun­nik­si

21.12.2021 14:53 1
Tilaajille
Limingan Tupoksen ja Oulun Maikkulan vilkkaat liittymät saivat liikennevalot – Ely-keskuksen mukaan uudistukset parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Li­min­gan Tu­pok­sen ja Oulun Maik­ku­lan vilk­kaat liit­ty­mät saivat lii­ken­ne­va­lot – Ely-kes­kuk­sen mukaan uu­dis­tuk­set pa­ran­ta­vat lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

23.11.2021 18:00 23
Tilaajille
Nelostien Oulu-Kemi-välin parannushanke saatiin päätökseen aikataulussa – nelivuotisella hankkeella oli noin 750 henkilötyövuoden työllistävä vaikutus

Ne­los­tien Ou­lu-Ke­mi-vä­lin pa­ran­nus­han­ke saatiin pää­tök­seen ai­ka­tau­lus­sa – ne­li­vuo­ti­sel­la hank­keel­la oli noin 750 hen­ki­lö­työ­vuo­den työl­lis­tä­vä vai­ku­tus

03.11.2021 11:26 43
Ely-keskus: Nelostien kehittäminen Haaransillan ja Haurukylän välillä vaatisi merkittäviä muutoksia – selvitys esittää jopa uutta linjausta

Ely-kes­kus: Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­nen Haa­ran­sil­lan ja Hau­ru­ky­län välillä vaatisi mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – sel­vi­tys esittää jopa uutta lin­jaus­ta

01.11.2021 12:47 15

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30
Pohjantien Iskon eritasoliittymien parannustyöt etenevät, kiertotie poistuu ja uusi ramppi tulee käyttöön – Oulu-Kemi -välin parannusurakan loppu häämöttää

Poh­jan­tien Iskon eri­ta­so­liit­ty­mien pa­ran­nus­työt ete­ne­vät, kier­to­tie poistuu ja uusi ramppi tulee käyt­töön – Ou­lu-Ke­mi -välin pa­ran­nus­ura­kan loppu hää­möt­tää

23.09.2021 12:37 15
Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua
Kolumni

Sa­ta­kak­si­kymp­piä jää Poh­jan­tiel­lä vielä lä­hi­ai­koi­na haa­veek­si - säh­kö­au­to­ai­ka­na tilanne voi muuttua

20.09.2021 06:00 89
Tilaajille