Nelostie
Limingan Tupoksen ja Oulun Maikkulan vilkkaat liittymät saivat liikennevalot – Ely-keskuksen mukaan uudistukset parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Li­min­gan Tu­pok­sen ja Oulun Maik­ku­lan vilk­kaat liit­ty­mät saivat lii­ken­ne­va­lot – Ely-kes­kuk­sen mukaan uu­dis­tuk­set pa­ran­ta­vat lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

23.11.2021 18:00 22
Tilaajille
Nelostien Oulu-Kemi-välin parannushanke saatiin päätökseen aikataulussa – nelivuotisella hankkeella oli noin 750 henkilötyövuoden työllistävä vaikutus

Ne­los­tien Ou­lu-Ke­mi-vä­lin pa­ran­nus­han­ke saatiin pää­tök­seen ai­ka­tau­lus­sa – ne­li­vuo­ti­sel­la hank­keel­la oli noin 750 hen­ki­lö­työ­vuo­den työl­lis­tä­vä vai­ku­tus

03.11.2021 11:26 41
Ely-keskus: Nelostien kehittäminen Haaransillan ja Haurukylän välillä vaatisi merkittäviä muutoksia – selvitys esittää jopa uutta linjausta

Ely-kes­kus: Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­nen Haa­ran­sil­lan ja Hau­ru­ky­län välillä vaatisi mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – sel­vi­tys esittää jopa uutta lin­jaus­ta

01.11.2021 12:47 15

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30
Pohjantien Iskon eritasoliittymien parannustyöt etenevät, kiertotie poistuu ja uusi ramppi tulee käyttöön – Oulu-Kemi -välin parannusurakan loppu häämöttää

Poh­jan­tien Iskon eri­ta­so­liit­ty­mien pa­ran­nus­työt ete­ne­vät, kier­to­tie poistuu ja uusi ramppi tulee käyt­töön – Ou­lu-Ke­mi -välin pa­ran­nus­ura­kan loppu hää­möt­tää

23.09.2021 12:37 15
Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua
Kolumni

Sa­ta­kak­si­kymp­piä jää Poh­jan­tiel­lä vielä lä­hi­ai­koi­na haa­veek­si - säh­kö­au­to­ai­ka­na tilanne voi muuttua

20.09.2021 06:00 89
Tilaajille
Pohjoisen liikenteen tarpeet uhkaavat nyt unohtua suunnittelussa
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­teen tarpeet uh­kaa­vat nyt unohtua suun­nit­te­lus­sa

08.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Oulusta Kemiin pääsee lokakuussa ilman hidasteluja – Nelostien mittava neljä vuotta kestänyt parantamisurakka valmistuu

Oulusta Kemiin pääsee lo­ka­kuus­sa ilman hi­das­te­lu­ja – Ne­los­tien mittava neljä vuotta kes­tä­nyt pa­ran­ta­mis­urak­ka val­mis­tuu

28.08.2021 12:00 8
Tilaajille
Neljä kaistaa halki Suomen - Infra ry haluaisi Nelostien moottoritieksi Helsingistä Ouluun

Neljä kaistaa halki Suomen - Infra ry ha­luai­si Ne­los­tien moot­to­ri­tiek­si Hel­sin­gis­tä Ouluun

28.08.2021 07:00 45
Tilaajille
Nelostien kehittämistä koskeva selvitys valmistui – alustava hintalappu Pulkkila-Haurukylä-osuuden uusiksi laittamiselle 240 miljoonaa euroa

Ne­los­tien ke­hit­tä­mis­tä koskeva sel­vi­tys val­mis­tui – alus­ta­va hin­ta­lap­pu Pulk­ki­la-Hau­ru­ky­lä-osuu­den uusiksi lait­ta­mi­sel­le 240 mil­joo­naa euroa

26.08.2021 16:09 30
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ajoi päihtyneenä Inarissa – kaatui Nelostiellä ja päätyi sairaalaan

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi päih­ty­nee­nä Ina­ris­sa – kaatui Ne­los­tiel­lä ja päätyi sai­raa­laan

01.08.2021 17:07
Tilaajille
Kaasupullot aiheuttivat räjähdysvaaran rakennuspalossa Iissä – liikenne katkaistiin Nelostiellä

Kaa­su­pul­lot ai­heut­ti­vat rä­jäh­dys­vaa­ran ra­ken­nus­pa­los­sa Iissä – lii­ken­ne kat­kais­tiin Ne­los­tiel­lä

26.07.2021 06:08 19
Henkilöauto, pakettiauto ja yhdistelmäajoneuvo kolaroivat yöllä Nelostiellä Limingassa – yksi henkilö loukkaantui vakavasti

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15
Moottoripyörä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moottoripyörään Sodankylässä – osallisena neljä puolalaista henkilöä

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moot­to­ri­pyö­rään So­dan­ky­läs­sä – osal­li­se­na neljä puo­la­lais­ta hen­ki­löä

16.07.2021 17:48 1
Tilaajille
Nelostien kehittämisessä Pohjois-Pohjanmaa on jäänyt kovasti jälkeen Keski-Suomesta
Kolumni

Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­ses­sä Poh­jois-Poh­jan­maa on jäänyt kovasti jälkeen Kes­ki-Suo­mes­ta

16.07.2021 06:00 20
Tilaajille
Viisi henkilöautoa kolaroi Iin sillalla – yksi henkilö loukkaantui

Viisi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Iin sil­lal­la – yksi henkilö louk­kaan­tui

14.07.2021 14:36 21
Nelostien pohjoiseen menevä liikenne ohjataan kiertotielle Kiiminkijoen sillan päällystystöiden vuoksi

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4
Kaksi henkilöautoa törmäsi tiellä olevaan esteeseen Oulussa Pohjantiellä – poliisi tutkii tapausta

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi tiellä olevaan es­tee­seen Oulussa Poh­jan­tiel­lä – poliisi tutkii ta­paus­ta

08.07.2021 07:27 4
Zatelliitti vastaan Kaakkuri – Kempeleen ja Oulun vuosikymmenten mittainen kisa vetovoimaisista kaupan yksiköistä jatkuu
Pääkirjoitus

Za­tel­liit­ti vastaan Kaak­ku­ri – Kem­pe­leen ja Oulun vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen kisa ve­to­voi­mai­sis­ta kaupan yk­si­köis­tä jatkuu

05.07.2021 20:00 24
Tilaajille
Kemintiellä Rovaniemellä peräänajo – tilanne ohi

Ke­min­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä pe­rään­ajo – tilanne ohi

03.07.2021 12:02