Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – Ruukin navetasta ja Paltamon toimipaikasta luovutaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – Ruukin na­ve­tas­ta ja Pal­ta­mon toi­mi­pai­kas­ta luo­vu­taan

15.02.2024 16:46 2
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

01.02.2024 09:56 1
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetään puolukasta korviketta öljylle – Miljoonahankkeessa uutetaan vahoja teollisuuden tarpeisiin

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään puo­lu­kas­ta kor­vi­ket­ta öljylle – ­Mil­joo­na­hank­kees­sa uu­te­taan vahoja teol­li­suu­den tar­pei­siin

25.01.2024 15:00 1
Tilaajille
Tenon lohikannat jo viidettä vuotta syvässä aallonpohjassa – Ennusmerkit kaudelle 2024 ovat vaisut

Tenon lo­hi­kan­nat jo vii­det­tä vuotta syvässä aal­lon­poh­jas­sa – En­nus­mer­kit kau­del­le 2024 ovat vaisut

17.01.2024 09:15 7
Miten metsäteollisuuden tiekartta soveltuu soiselle Pohjois-Pohjanmaalle? Täällä yleiset turvemaat jäivät pois alan kehittämishankkeesta

Miten met­sä­teol­li­suu­den tie­kart­ta so­vel­tuu soi­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­le? Täällä yleiset tur­ve­maat jäivät pois alan ke­hit­tä­mis­hank­kees­ta

15.01.2024 17:00 4
Tilaajille
Ahmakanta jatkaa kasvuaan – Suomen kanta on kymmenkertaistunut 1990-luvun alun jälkeen

Ah­ma­kan­ta jatkaa kas­vuaan – ­Suo­men kanta on kym­men­ker­tais­tu­nut 1990-lu­vun alun jälkeen

18.12.2023 09:49 3
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le

01.12.2023 10:57 4
Myyrien runsaus jatkuu Oulun seudulla – Talvella on odotettavissa taimituhoja ja myyräkuumetta

Myyrien runsaus jatkuu Oulun seu­dul­la – ­Tal­vel­la on odo­tet­ta­vis­sa tai­mi­tu­ho­ja ja myy­rä­kuu­met­ta

27.11.2023 11:17 2
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 12:18 1
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

06.11.2023 13:36 1
Vapaa-ajankalastuksen suosio kasvaa – Yli puolet saaliista on ahventa ja haukea

Va­paa-ajan­ka­las­tuk­sen suosio kasvaa – Yli puolet saa­liis­ta on ahventa ja haukea

28.10.2023 19:23 13
Oululainen Satu Lapinlampi pyytää kotinsa myyrät elävänä ja kuskaa ne metsään – "Myyrälläkin on oikeus elää, mutta ei meidän talossamme"

Ou­lu­lai­nen Satu La­pin­lam­pi pyytää kotinsa myyrät elävänä ja kuskaa ne metsään – "Myy­räl­lä­kin on oikeus elää, mutta ei meidän ta­los­sam­me"

25.10.2023 06:00 11
Tilaajille
Suden dna-näytteiden kerääjiä koulutetaan jälleen – Ulostenäytteiden keruu alkaa marraskuun puolivälissä

Suden dna-näyt­tei­den ke­rää­jiä kou­lu­te­taan jälleen – Ulos­te­näyt­tei­den keruu alkaa mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä

23.10.2023 10:57 6
Oulun keskustassa on aivan poikkeuksellinen mahdollisuus nähdä kutevia taimenia – Näillä ohjeilla löydät oikean paikan oikeaan aikaan

Oulun kes­kus­tas­sa on aivan poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus nähdä kutevia tai­me­nia – Näillä oh­jeil­la löydät oikean paikan oikeaan aikaan

06.10.2023 17:00 4
Tilaajille
Retkeilijöitä varoitetaan hirvijahdin alkamisesta – Metsähallitus suosittelee liikkumaan Sanginjoella merkityillä reiteillä ja käyttämään värikkäitä vaatteita

Ret­kei­li­jöi­tä va­roi­te­taan hir­vi­jah­din al­ka­mi­ses­ta – ­Met­sä­hal­li­tus suo­sit­te­lee liik­ku­maan San­gin­joel­la mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä ja käyt­tä­mään vä­rik­käi­tä vaat­tei­ta

06.10.2023 13:30 7
Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusnavetassa ei ole enää salmonellaa – tartunnan aiheuttajaa ei saatu selville

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­sa ei ole enää sal­mo­nel­laa – tar­tun­nan ai­heut­ta­jaa ei saatu sel­vil­le

06.10.2023 10:40
Hupisaarten puroissa virranneiden outojen ruosteiden alkuperää selvitetään – Tutkijaa huolettaa päästön vaikutus lähellä taimenten kutuaikaa

Hu­pi­saar­ten pu­rois­sa vir­ran­nei­den outojen ruos­tei­den al­ku­pe­rää sel­vi­te­tään – Tut­ki­jaa huo­let­taa päästön vai­ku­tus lähellä tai­men­ten ku­tu­ai­kaa

29.09.2023 14:41 5
Tilaajille
Tenon sivujokien lohen kutukannat jatkavat hiipumistaan – Kyttyrälohta nousi vesistöön jopa kymmenen kertaa enemmän kuin lohta

Tenon si­vu­jo­kien lohen ku­tu­kan­nat jat­ka­vat hii­pu­mis­taan – ­Kyt­ty­rä­loh­ta nousi ve­sis­töön jopa kym­me­nen kertaa enemmän kuin lohta

28.09.2023 09:55 11
Palkittu kalamies arvostelee kovin sanoin Oulujoen kalaistutuksia: ”Voimayhtiöiden kilven kiillotusta ja nollatulos”

Pal­kit­tu ka­la­mies ar­vos­te­lee kovin sanoin Ou­lu­joen ka­lais­tu­tuk­sia: ”Voi­mayh­tiöi­den kilven kiil­lo­tus­ta ja nol­la­tu­los”

29.08.2023 05:00 57
Tilaajille