Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lasten ja nuorten harrastaminen
Lasten ja nuorten arkiliikunnan vähentyminen on kasvava ongelma
Kolumni

Lasten ja nuorten ar­ki­lii­kun­nan vä­hen­ty­mi­nen on kasvava ongelma

11.02.2024 14:00 18
Tilaajille
Meidän perheessämme säästetään mistä tahansa, kunhan lapset saavat harrastaa
Kolumni

Meidän per­hees­säm­me sääs­te­tään mistä ta­han­sa, kunhan lapset saavat har­ras­taa

25.10.2023 06:00 17
Tilaajille
Vastaa Kalevan kyselyyn: Ovatko lasten liikuntaharrastukset jo liian kalliita?

Vastaa Kalevan ky­se­lyyn: Ovatko lasten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set jo liian kal­lii­ta?

03.10.2023 09:28 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oltava oikeus liikkua – mah­dol­li­suuk­sia koh­tuu­hin­tai­seen har­ras­ta­mi­seen edis­tet­tä­vä

26.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten har­ras­ta­mi­nen ei saa olla va­ral­li­suus­ky­sy­mys – kou­lu­ti­loi­hin il­ta­päi­vik­si matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa

22.05.2023 05:45 10
Tilaajille
Avataan alakoulut lasten harrastamiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avataan ala­kou­lut lasten har­ras­ta­mi­sel­le

08.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­kau­des­ta(­ko) lajiin – onko me­nes­ty­mi­sen hinta se, että hei­koim­mat pu­toa­vat tai pu­do­te­taan kyy­dis­tä?

26.02.2023 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhdessä har­ras­ta­mi­nen eh­käi­see ul­ko­puo­li­suut­ta

25.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bud­jet­ti­esi­tys leikkaa taas 4H-jär­jes­töl­tä – työtä tehdään täy­den­tä­mäl­lä kun­nal­lis­ta nuo­ri­so­työ­tä tai pie­nem­mis­sä kun­nis­sa hoi­ta­mal­la se ko­ko­naan

09.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li löytyi har­ras­ta­mal­la – cosp­layn avulla voi ennen kaikkea tes­ta­ta, miltä tuntuu näyttää joltain muulta

28.11.2021 05:30
Tilaajille
Monessa oululaisessa urheiluseurassa harrastajamäärät vähenivät koronan vuoksi, ja se voi näkyä harrastusmaksuissa – "Ihan varmasti joukkueille on tullut kipakkaakin palautetta"

Monessa ou­lu­lai­ses­sa ur­hei­lu­seu­ras­sa har­ras­ta­ja­mää­rät vä­he­ni­vät koronan vuoksi, ja se voi näkyä har­ras­tus­mak­suis­sa – "Ihan var­mas­ti jouk­kueil­le on tullut ki­pak­kaa­kin pa­lau­tet­ta"

05.10.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­nio­ri­jal­ka­pal­lo­toi­min­nal­la hä­vi­te­tään Oulussa ko­ko­naan niin sanottu kes­ki­kas­ti, jolla on myös huip­pu­ja hyö­dyt­tä­vä funktio

03.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Hyvinvointilautakunnan päätöstä lasten ja nuorten harrastusten uudelleen aloittamisesta on Oulussa tulkittu laveasti – konservatorio lähiopetuksessa viikko kerrallaan

Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan pää­tös­tä lasten ja nuorten har­ras­tus­ten uu­del­leen aloit­ta­mi­ses­ta on Oulussa tul­kit­tu la­veas­ti – kon­ser­va­to­rio lä­hi­ope­tuk­ses­sa viikko ker­ral­laan

09.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Tarjotaanko nuorille liikaa vääriä  lajeja? Pitäisikö vanhat ja perinteiset kilpalajit unohtaa?

Pu­hee­nai­he: Tar­jo­taan­ko nuo­ril­le liikaa vääriä lajeja? Pi­täi­si­kö vanhat ja pe­rin­tei­set kil­pa­la­jit unoh­taa?

07.02.2021 08:00 4
Tilaajille
Lasten pitkä kilpailutauko huolettaa hiihtopiireissä – "Uusia Iivoja ei synny itsestään"

Lasten pitkä kil­pai­lu­tau­ko huo­let­taa hiih­to­pii­reis­sä – "Uusia Iivoja ei synny it­ses­tään"

04.01.2021 18:00 5
Tilaajille