Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kyberhyökkäys
Venäläinen hakkeriryhmä uhkasi häiritä Suomen yliopistosairaaloita – HUS vahvistaa ongelmien johtuneen ulkopuolisista, OYSissa kaikki toiminut normaalisti

Ve­nä­läi­nen hak­ke­ri­ryh­mä uhkasi häiritä Suomen yli­opis­to­sai­raa­loi­ta – HUS vah­vis­taa on­gel­mien joh­tu­neen ul­ko­puo­li­sis­ta, OYSissa kaikki toi­mi­nut nor­maa­lis­ti

29.01.2023 16:05 14
Yle Areenaan kohdistui palvelunestohyökkäys – "Olemme varautuneet tämäntyyppisiin harmeihin"

Yle Aree­naan koh­dis­tui pal­ve­lun­es­to­hyök­käys – "Olemme va­rau­tu­neet tä­män­tyyp­pi­siin har­mei­hin"

21.10.2022 15:24 3
Jutun takaa: Median verkkojärjestelmissä kalastellaan väärennetyin viestein

Jutun takaa: Median verk­ko­jär­jes­tel­mis­sä ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyin vies­tein

13.08.2022 17:00
Tilaajille
Rovaniemen kelkkatehtaan toiminta keskeytyksissä – emoyhtiö BRP:tä kohtaan kohdistui kyberhyökkäys

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan toi­min­ta kes­key­tyk­sis­sä – emo­yh­tiö BRP:tä kohtaan koh­dis­tui ky­ber­hyök­käys

12.08.2022 15:10 1
Tilaajille
KRP epäilee: Eduskunnan palvelunestohyökkäys toteutettiin kymmenistä IP-osoitteista ulkomailta

KRP epäi­lee: Edus­kun­nan pal­ve­lun­es­to­hyök­käys to­teu­tet­tiin kym­me­nis­tä IP-osoit­teis­ta ul­ko­mail­ta

10.08.2022 19:19
Eduskunnan ulkoisille verkkosivuille kohdistui palvelunestohyökkäys – Yle: Venäläinen hakkeriryhmä sanoo hyökänneensä sivuille

Edus­kun­nan ul­koi­sil­le verk­ko­si­vuil­le koh­dis­tui pal­ve­lun­es­to­hyök­käys – Yle: Ve­nä­läi­nen hak­ke­ri­ryh­mä sanoo hyö­kän­neen­sä si­vuil­le

09.08.2022 20:08 13
Uutistoimisto STT joutui kiristyshaittaohjelmalla tehdyn hyökkäyksen kohteeksi – tekijä on ilmoittautunut nyt myös Tor-verkossa

Uu­tis­toi­mis­to STT joutui ki­ris­tys­hait­ta­oh­jel­mal­la tehdyn hyök­käyk­sen koh­teek­si – tekijä on il­moit­tau­tu­nut nyt myös Tor-ver­kos­sa

04.08.2022 13:15
Poliisi tutkii uutistoimisto STT:hen kohdistunutta verkkohyökkäystä tietomurtona ja tietojärjestelmän häirintänä

Poliisi tutkii uu­tis­toi­mis­to STT:hen koh­dis­tu­nut­ta verk­ko­hyök­käys­tä tie­to­mur­to­na ja tie­to­jär­jes­tel­män häi­rin­tä­nä

01.08.2022 21:39 1
STT:n tietojärjestelmien korjaaminen edistynyt merkittävästi, tietovuodon mahdollisuutta ei voida sulkea pois

STT:n tie­to­jär­jes­tel­mien kor­jaa­mi­nen edis­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti, tie­to­vuo­don mah­dol­li­suut­ta ei voida sulkea pois

31.07.2022 13:35
Uutistoimisto STT:n tietojärjestelmiin kohdistui perjantaina laaja hyökkäys, osa järjestelmistä ajettu varotoimena alas

Uu­tis­toi­mis­to STT:n tie­to­jär­jes­tel­miin koh­dis­tui per­jan­tai­na laaja hyök­käys, osa jär­jes­tel­mis­tä ajettu va­ro­toi­me­na alas

29.07.2022 19:09
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole lisännyt Suomeen kohdistuvia kyberhyökkäyksiä – sosiaalisen median tietomurroista ilmoitetaan kyberturvallisuuskeskukselle päivittäin

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan ei ole li­sän­nyt Suomeen koh­dis­tu­via ky­ber­hyök­käyk­siä – so­siaa­li­sen median tie­to­mur­rois­ta il­moi­te­taan ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le päi­vit­täin

24.07.2022 14:16 2
Huolettaako kyberhyökkäys? Päivitä tietokoneen ja puhelimen lisäksi myös kodinkoneiden ohjelmistot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kannattaa miettiä"

Huo­let­taa­ko ky­ber­hyök­käys? Päivitä tie­to­ko­neen ja pu­he­li­men lisäksi myös ko­din­ko­nei­den oh­jel­mis­tot: "Nyt on se hetki, jolloin näitä kan­nat­taa miet­tiä"

24.06.2022 20:45 8
Tilaajille
Käteinen on päässyt paikoin loppumaan pankkiautomaateissa Oulun seudulla – automaattiyhtiöiden johtajat eri mieltä, onko syynä paluu normaaliin vai kyberhyökkäyksiin varautuminen

Kä­tei­nen on päässyt paikoin lop­pu­maan pank­ki­au­to­maa­teis­sa Oulun seu­dul­la – au­to­maat­ti­yh­tiöi­den joh­ta­jat eri mieltä, onko syynä paluu nor­maa­liin vai ky­ber­hyök­käyk­siin va­rau­tu­mi­nen

17.05.2022 17:00 4
Tilaajille
Venäjän kybervaikuttaminen voi lisääntyä Suomessa – Esimerkiksi sähköjen meno pysäyttäisi arjen: "Evästä ja pikkuisen käteistä on hyvä pitää varalla"

Venäjän ky­ber­vai­kut­ta­mi­nen voi li­sään­tyä Suo­mes­sa – Esi­mer­kik­si säh­kö­jen meno py­säyt­täi­si arjen: "Evästä ja pik­kui­sen kä­teis­tä on hyvä pitää va­ral­la"

13.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Nyt kannattaa päivittää sovellukset ja olla tarkkana somessa – Venäjältä pyritään vaikuttamaan mielipiteisiimme, myös kotimaiset huijarit ovat liikkeellä

Nyt kan­nat­taa päi­vit­tää so­vel­luk­set ja olla tark­ka­na somessa – Ve­nä­jäl­tä py­ri­tään vai­kut­ta­maan mie­li­pi­tei­siim­me, myös ko­ti­mai­set hui­ja­rit ovat liik­keel­lä

11.05.2022 06:00 28
Tilaajille
Nordeaan hyökänneen tavoitteena saattoi olla kansalaisaloitteiden vaikeuttaminen – asiantuntija suosittelee varautumaan kyberhyökkäyksiin nostamalla käteistä

Nor­deaan hyö­kän­neen ta­voit­tee­na saattoi olla kan­sa­lais­aloit­tei­den vai­keut­ta­mi­nen – asian­tun­ti­ja suo­sit­te­lee va­rau­tu­maan ky­ber­hyök­käyk­siin nos­ta­mal­la kä­teis­tä

02.03.2022 15:46 10
Tilaajille
Hakkeriryhmä kertoo kaataneensa Venäjän hallinnon sivustoja – ainakin valtion palveluportaali Gosuslugi, Sberbankin ja Tshetshenian johtajan sivustot nurin

Hak­ke­ri­ryh­mä kertoo kaa­ta­neen­sa Venäjän hal­lin­non si­vus­to­ja – ainakin valtion pal­ve­lu­por­taa­li Go­sus­lu­gi, Sber­ban­kin ja Tshe­tshe­nian joh­ta­jan si­vus­tot nurin

27.02.2022 11:25 6
Tilaajille
Osuuspankin verkkosivut joutuivat kyberhyökkäyksen kohteeksi sunnuntaina

Osuus­pan­kin verk­ko­si­vut jou­tui­vat ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si sun­nun­tai­na

09.01.2022 13:35 8
Bidenilta tiukka varoitus: Vakava kyberisku voisi johtaa suurvaltasotaan

Bi­de­nil­ta tiukka va­roi­tus: Vakava ky­ber­is­ku voisi johtaa suur­val­ta­so­taan

28.07.2021 16:02 10
Supo: Eduskuntaan viime vuonna kohdistetun kyberhyökkäyksen taustat viittaavat Kiinaan – teon motiivina voinut olla "hankkia tietoa vieraan valtion hyödyksi tai vahingoittaa Suomea"

Supo: Edus­kun­taan viime vuonna koh­dis­te­tun ky­ber­hyök­käyk­sen taustat viit­taa­vat Kiinaan – teon mo­tii­vi­na voinut olla "hank­kia tietoa vieraan valtion hyö­dyk­si tai va­hin­goit­taa Suomea"

18.03.2021 15:25 12