Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kuvataidearviot
Kuukausi

Arvio: Ku­va­tai­de ja vi­her­tai­de koh­taa­vat maa­lauk­sis­sa ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­lia hyö­dyn­tä­vis­sä kas­vi­veis­tok­sis­sa

19.09.2021 17:20
Tilaajille

Arvio: Kivun ja ta­jun­nan kuvien vä­lit­tä­mäs­sä vies­tis­sä on jotain ris­ti­rii­tais­ta

19.09.2021 15:50
Tilaajille

Arvio: Maa­lauk­sen ja va­lo­ku­van uu­den­lai­set yh­dis­tel­mät huo­ku­vat sa­la­pe­räis­tä kau­neut­ta

12.09.2021 14:15
Tilaajille

Arvio: Isä maalaa kan­kaal­le myyt­te­jä, tytär lap­si­per­heen arkea vailla kiil­to­ku­van tuntua

12.09.2021 13:20
Tilaajille
Vanhemmat

Arvio: Uutta virtaa ja ko­ke­nei­ta te­ki­jöi­tä – Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran uudet jäsenet esit­täy­ty­vät pe­rin­teek­si käy­nees­sä näyt­te­lys­sä

02.07.2021 15:45
Tilaajille

Arvio: Tu­ris­ti­na vir­tuaa­li­mat­kal­la kier­rä­tys­ma­te­riaa­lien maail­mas­sa

02.07.2021 15:00
Tilaajille

Arvio: Johanna Pé­tursdót­ti­rin maa­lauk­sis­sa on sekä sel­kei­tä vä­ri­pin­to­ja että sat­tu­mia

12.07.2020 11:00
Tilaajille

Arvio: Anne Yonchan maa­lauk­set ovat su­kel­luk­sia suohon vähän pintaa sy­vem­mäl­le

11.07.2020 18:00
Tilaajille

Arvio: Chris­tel­le Mas ta­voit­taa ku­viin­sa Materan ny­ky­het­ken ja tu­han­sien vuosien his­to­rian yh­tä­ai­kai­sen läs­nä­olon

05.07.2020 11:00
Tilaajille

Arvio: Tuomas Kor­ka­lon tun­nus­tuk­sel­li­nen in­nos­tus sadan vuoden ta­kai­ses­ta avant­gar­des­ta avaa toi­sen­lai­sen nä­kö­kul­man tai­de­his­to­riaan

04.07.2020 18:00
Tilaajille

Arvio: Janne Laineen teok­sis­sa kaunis ja kau­his­tut­ta­va luonto sulkee kaiken si­sään­sä

14.06.2020 18:02
Tilaajille

Arvio: Kirsti Mui­no­sen teokset ovat yk­si­tyis­koh­dis­saan us­ko­mat­to­man rik­kai­ta

14.06.2020 15:00
Tilaajille