Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuvataidearviot
Kuukausi
Kuvataidearvio: Maalaukset kuljettavat maisemien äärelle Oulun murretta unohtamatta

Ku­va­tai­dear­vio: Maa­lauk­set kul­jet­ta­vat mai­se­mien äärelle Oulun mur­ret­ta unoh­ta­mat­ta

24.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Puuveistokset muokkaavat gallerian kulkureittejä uusiksi ja yhdestä teoksesta löytyy ajankohtainen viesti

Ku­va­tai­dear­vio: Puu­veis­tok­set muok­kaa­vat gal­le­rian kul­ku­reit­te­jä uusiksi ja yhdestä teok­ses­ta löytyy ajan­koh­tai­nen viesti

24.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvataiteilija Hanna Holopaisen Kaiken kansan kakku -teoskokonaisuus välittää yhteiskunnallisia viestejä kakkupaperilla

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Ho­lo­pai­sen Kaiken kansan kakku -teos­ko­ko­nai­suus vä­lit­tää yh­teis­kun­nal­li­sia vies­te­jä kak­ku­pa­pe­ril­la

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Tiina Törmäsen valokuvat kertovat eräästä nuoruudesta, mutta samalla myös yhdestä aikakaudesta

Ku­va­tai­dear­vio: Tiina Tör­mä­sen va­lo­ku­vat ker­to­vat eräästä nuo­ruu­des­ta, mutta samalla myös yhdestä ai­ka­kau­des­ta

17.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kahden taiteilijan teokset katsovat moneen suuntaan ja keskittyvät muutosten merkkeihin ja erilaisiin jälkiin

Ku­va­tai­dear­vio: Kahden tai­tei­li­jan teokset kat­so­vat moneen suun­taan ja kes­kit­ty­vät muu­tos­ten merk­kei­hin ja eri­lai­siin jälkiin

10.02.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Maisemat saavat avautua ympärille hiljaisina ja häiriöittä valokuvissa, jotka  kertovat ihmisen ja luonnon yhteydestä

Ku­va­tai­dear­vio: Mai­se­mat saavat avautua ym­pä­ril­le hil­jai­si­na ja häi­riöit­tä va­lo­ku­vis­sa, jotka ker­to­vat ihmisen ja luonnon yh­tey­des­tä

10.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Hylky murtuu, tuuli nousee – Oulun taidemuseossa on koettavissa yksi vuoden vaikuttavimmista taide-elämyksistä

Ku­va­tai­dear­vio: Hylky murtuu, tuuli nousee – Oulun tai­de­mu­seos­sa on koet­ta­vis­sa yksi vuoden vai­kut­ta­vim­mis­ta tai­de-elä­myk­sis­tä

03.02.2024 10:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvataidearvio: Brokadia, lurexia ja rohdinpellavaa – Anja Nissisen pieni näyttely on kuin kurkistus iltapukusuunnittelijan työhuoneeseen

Ku­va­tai­dear­vio: Bro­ka­dia, lurexia ja roh­din­pel­la­vaa – Anja Nis­si­sen pieni näyt­te­ly on kuin kur­kis­tus il­ta­pu­ku­suun­nit­te­li­jan työ­huo­nee­seen

27.01.2024 12:40 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Oulun Taiteilijaseuran 12 uutta jäsentä saa yhteiskasteensa Valvegalleriassa – esillä on pääosin uusimpia teoksia

Ku­va­tai­dear­vio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran 12 uutta jäsentä saa yh­teis­kas­teen­sa Val­ve­gal­le­rias­sa – esillä on pääosin uu­sim­pia teoksia

27.01.2024 12:00 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Luonto ja kulttuuri kohtaavat vesivärimaalausten renessanssipuutarhassa

Ku­va­tai­dear­vio: Luonto ja kult­tuu­ri koh­taa­vat ve­si­vä­ri­maa­laus­ten re­nes­sans­si­puu­tar­has­sa

20.01.2024 12:40
Tilaajille
Kuvataidearvio: Pääkalloaihe toistuu taiteilijakaksikon maalauksissa ja veistoksissa, ja elämän ja kuoleman rajankäynti on yksi yhteisnäyttelyn juonne

Ku­va­tai­dear­vio: Pää­kal­lo­ai­he toistuu tai­tei­li­ja­kak­si­kon maa­lauk­sis­sa ja veis­tok­sis­sa, ja elämän ja kuo­le­man ra­jan­käyn­ti on yksi yh­teis­näyt­te­lyn juonne

20.01.2024 12:30 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Oululaislähtöisen Leevi Kämäräisen maalauksissa mennään vauhdikkaasti kohtauksesta toiseen, ja meininki äityy paikoin sellaiseksi kuin Kalevo Palsalla konsanaan

Ku­va­tai­dear­vio: Ou­lu­lais­läh­töi­sen Leevi Kä­mä­räi­sen maa­lauk­sis­sa mennään vauh­dik­kaas­ti koh­tauk­ses­ta toi­seen, ja mei­nin­ki äityy paikoin sel­lai­sek­si kuin Kalevo Pal­sal­la kon­sa­naan

13.01.2024 10:00
Tilaajille
Kuvataidearvio: Rujot piirustukset liittävät asioita toisiinsa ja videoteos näyttää, miten urkuharmoni matkaa vettä pitkin säässä kuin säässä

Ku­va­tai­dear­vio: Rujot pii­rus­tuk­set liit­tä­vät asioita toi­siin­sa ja vi­deo­teos näyt­tää, miten ur­ku­har­mo­ni matkaa vettä pitkin säässä kuin säässä

13.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Vasili Reskalenkon maalauksista muodostuu omaelämäkerrallinen muistojen kudelma – näkymät lapsuuden kotipihalta Ukrainasta pysäyttävät

Näyt­te­lyar­vio: Vasili Res­ka­len­kon maa­lauk­sis­ta muo­dos­tuu oma­elä­mä­ker­ral­li­nen muis­to­jen kudelma – näkymät lap­suu­den ko­ti­pi­hal­ta Uk­rai­nas­ta py­säyt­tä­vät

16.12.2023 10:35 2
Tilaajille
Kuvataidearvio: Päiväkirjamerkinnät vuosien takaa täydentyvät tuoreemmilla muistumilla taiteilijapariskunnan yhteisnäyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät vuosien takaa täy­den­ty­vät tuo­reem­mil­la muis­tu­mil­la tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan yh­teis­näyt­te­lys­sä

09.12.2023 11:15
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pyörävaraston luonne muuttuu, jos katastrofi iskee – espanjalaiskuvaaja rakensi kekseliään näyttelyn Suomen väestönsuojista

Näyt­te­lyar­vio: Pyö­rä­va­ras­ton luonne muut­tuu, jos ka­tast­ro­fi iskee – es­pan­ja­lais­ku­vaa­ja rakensi kek­se­liään näyt­te­lyn Suomen väes­tön­suo­jis­ta

02.12.2023 10:35
Tilaajille
Näyttelyarvio: Aino Tervon selkeän graafiset kasviaiheet sopisivat myös painokuoseiksi

Näyt­te­lyar­vio: Aino Tervon selkeän graa­fi­set kas­vi­ai­heet so­pi­si­vat myös pai­no­kuo­seik­si

25.11.2023 11:10
Tilaajille
Näyttelyarvio: Verisuonia vai oksistoja? Sydämestä inspiroituneen taiteilijan teoksissa erilaiset elämänmuodot yhdistyvät

Näyt­te­lyar­vio: Ve­ri­suo­nia vai ok­sis­to­ja? Sy­dä­mes­tä ins­pi­roi­tu­neen tai­tei­li­jan teok­sis­sa eri­lai­set elä­män­muo­dot yh­dis­ty­vät

25.11.2023 10:25
Tilaajille
Kuvataidearvio: Neljän taiteilijan yhteisnäyttely Kuosissa tarkastelee maailmaa varsin erilaisista näkökulmista mutta teokset osuvat silti saman otsikon alle

Ku­va­tai­dear­vio: Neljän tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­ly Kuo­sis­sa tar­kas­te­lee maail­maa varsin eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta mutta teokset osuvat silti saman otsikon alle

17.11.2023 15:40 1
Tilaajille
Kuvataidearvio: Italiasta ammentavan Suvi Mannosen henkilökuvista kiinnostavimmat on tehty vanhoihin kirjankansiin

Ku­va­tai­dear­vio: Ita­lias­ta am­men­ta­van Suvi Man­no­sen hen­ki­lö­ku­vis­ta kiin­nos­ta­vim­mat on tehty van­hoi­hin kir­jan­kan­siin

17.11.2023 15:40
Tilaajille