Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kuvataidearviot
Kuukausi
Arvio: Oulun Taiteilijaseuran uusien jäsenten teoksista muodostuu harvinaisen harmoninen kokonaisuus

Arvio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran uusien jä­sen­ten teok­sis­ta muo­dos­tuu har­vi­nai­sen har­mo­ni­nen ko­ko­nai­suus

18.06.2022 12:45 1
Tilaajille
Arvio: Turkin hiha, kattila ja lampunvarjostin saavat uuden elämän kokeilija-kuvataiteilijan otteessa

Arvio: Turkin hiha, kattila ja lam­pun­var­jos­tin saavat uuden elämän ko­kei­li­ja-ku­va­tai­tei­li­jan ot­tees­sa

11.06.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Kokemus ja kuva etsivät yhteyttä Tuomo Kangasmaan näyttelykokonaisuudessa – se on kuin visuaalinen essee, joka kääntää katseen moniin mielenkiintoisiin asioihin maailmassa

Arvio: Kokemus ja kuva etsivät yh­teyt­tä Tuomo Kan­gas­maan näyt­te­ly­ko­ko­nai­suu­des­sa – se on kuin vi­suaa­li­nen essee, joka kääntää katseen moniin mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin maail­mas­sa

11.06.2022 15:50
Tilaajille
Arvio: Valokuvat Saamenmaan ryteiköistä lennättävät ajatukset Oulun seudun rääseiköihin

Arvio: Va­lo­ku­vat Saa­men­maan ry­tei­köis­tä len­nät­tä­vät aja­tuk­set Oulun seudun rää­sei­köi­hin

04.06.2022 13:35
Tilaajille
Arvio: Tilallinen kokonaisteos kurkottaa Oulun taidemuseon seinien sisältä ulos ja kaupunkitilaan

Arvio: Ti­lal­li­nen ko­ko­nais­teos kur­kot­taa Oulun tai­de­mu­seon seinien sisältä ulos ja kau­pun­ki­ti­laan

04.06.2022 12:45 4
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Valokuvataiteilijat pohtivat, mistä muotokuvassa on kyse

Arvio: Va­lo­ku­va­tai­tei­li­jat poh­ti­vat, mistä muo­to­ku­vas­sa on kyse

15.05.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Martti Mäen piirustuksiin ja maalauksiin tallentuu huoli maapallon tulevaisuudesta

Arvio: Martti Mäen pii­rus­tuk­siin ja maa­lauk­siin tal­len­tuu huoli maa­pal­lon tu­le­vai­suu­des­ta

15.05.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Kahden taiteilijan yhteisnäyttelyssä Neliö-Galleriassa nähdään kekseliästä ripustusta ja retkitunnelmiin vievä biletoppi

Arvio: Kahden tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­lys­sä Ne­liö-Gal­le­rias­sa nähdään kek­se­liäs­tä ri­pus­tus­ta ja ret­ki­tun­nel­miin vievä bi­le­top­pi

07.05.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Korona-ajan kännykkäkuvat toimivat luonnoksina maalauksille, joissa on elämää nähneitä hahmoja ypöyksin

Arvio: Ko­ro­na-ajan kän­nyk­kä­ku­vat toi­mi­vat luon­nok­si­na maa­lauk­sil­le, joissa on elämää näh­nei­tä hahmoja ypö­yk­sin

07.05.2022 13:20
Tilaajille
Arvio: Marjo Pitkon näyttelyn teoksissa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei näkyisikään

Arvio: Marjo Pitkon näyt­te­lyn teok­sis­sa vesi on aina läsnä, vaikka sitä ei nä­kyi­si­kään

07.05.2022 12:40
Tilaajille
Arvio: Taiteilija löytää hämmästyttävän monta erilaista polkua maastosta ja elämästä

Arvio: Tai­tei­li­ja löytää häm­mäs­tyt­tä­vän monta eri­lais­ta polkua maas­tos­ta ja elä­mäs­tä

09.04.2022 14:10
Tilaajille
Arvio: Harmoniset maalaukset houkuttavat katsojaa sukeltamaan omiin muistoihin ja mielikuviin

Arvio: Har­mo­ni­set maa­lauk­set hou­kut­ta­vat kat­so­jaa su­kel­ta­maan omiin muis­toi­hin ja mie­li­ku­viin

09.04.2022 13:20
Tilaajille
Arvio: Albert Edelfelt sai ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Pariisiin – Mitä realismin Suomen kuvataiteeseen tuonut taiteilija löysikään sieltä 1800-luvun lopulla?

Arvio: Albert Edel­felt sai en­sim­mäi­sen yk­si­tyis­näyt­te­lyn­sä Pa­rii­siin – Mitä rea­lis­min Suomen ku­va­tai­tee­seen tuonut tai­tei­li­ja löy­si­kään sieltä 1800-lu­vun lo­pul­la?

02.04.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Hankien ja järvien riipaisevaa kauneutta – Akseli Gallen-Kallelan tuotantoa kahlaavan näyttelyn väljänä teemana on luonto

Arvio: Hankien ja järvien rii­pai­se­vaa kau­neut­ta – Akseli Gal­len-Kal­le­lan tuo­tan­toa kah­laa­van näyt­te­lyn väljänä teemana on luonto

19.03.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Kaikki tapahtuu pihalla – tekstiilitaiteilija Helena Kaikkosen näyttelyssä odotetaan ja muistellaan kesää

Arvio: Kaikki ta­pah­tuu pihalla – teks­tii­li­tai­tei­li­ja Helena Kaik­ko­sen näyt­te­lys­sä odo­te­taan ja muis­tel­laan kesää

19.03.2022 14:50
Tilaajille
Arvio: Väri veden ja tunteiden aallokoissa –  veden moni-ilmeisyys on lähtökohtana yhdysvaltalaisen valokuvataiteilijan Sarah Schorrin näyttelylle

Arvio: Väri veden ja tun­tei­den aal­lo­kois­sa – veden mo­ni-il­mei­syys on läh­tö­koh­ta­na yh­dys­val­ta­lai­sen va­lo­ku­va­tai­tei­li­jan Sarah Schor­rin näyt­te­lyl­le

19.03.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Sakari Hintsalan muotokuviin näköisyys saattaa ilmaantua sivutuotteena – yleispätevä ihmiskuvaus tuo vapautta katsojallekin

Arvio: Sakari Hint­sa­lan muo­to­ku­viin nä­köi­syys saattaa il­maan­tua si­vu­tuot­tee­na – yleis­pä­te­vä ih­mis­ku­vaus tuo va­paut­ta kat­so­jal­le­kin

12.03.2022 14:25
Tilaajille
Arvio: Heijastuvaa valoa ja silmäluomien sisäisiä näkyjä – Topi Juntunen tutkii maalauksissaan näkemisen luonnetta

Arvio: Hei­jas­tu­vaa valoa ja sil­mä­luo­mien si­säi­siä näkyjä – Topi Jun­tu­nen tutkii maa­lauk­sis­saan nä­ke­mi­sen luon­net­ta

12.03.2022 13:35
Tilaajille
Arvio: Esinekoosteita rakentuva pienoismaailma nostaa esiin ajankohtaisia teemoja

Arvio: Esi­ne­koos­tei­ta ra­ken­tu­va pie­nois­maail­ma nostaa esiin ajan­koh­tai­sia teemoja

19.02.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Taiteilija Lea Pihkalan muistonäyttelyn teoksista välittyy elämänmyönteinen meininki

Arvio: Tai­tei­li­ja Lea Pih­ka­lan muis­to­näyt­te­lyn teok­sis­ta vä­lit­tyy elä­män­myön­tei­nen mei­nin­ki

19.02.2022 15:15
Tilaajille