Hävikkiviikko: Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

Remontit: Räh­jäi­seen kuntoon päässyt Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan

Israel
Kolumni

Si­vii­lei­hin koh­dis­tu­van ra­ket­ti­sa­teen tuo­mit­se­mi­sen ei pitäisi olla ra­ket­ti­tie­det­tä

08.06.2021 16:00 9
Tilaajille

Odo­tet­tu tu­li­tau­ko Is­rae­lin ja Hamasin välillä alkoi yöllä – vajaan parin viikon aikana vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa on kuollut lähes 250 ihmistä

21.05.2021 07:17 4

Is­rae­lin ja Hamasin välillä sovittu tu­li­tauos­ta

20.05.2021 23:38 1

Israel teki jälleen rajuja yöl­li­siä il­mais­ku­ja Gazaan – mah­dol­li­sis­ta kuo­lo­nuh­reis­ta ei vielä tietoa

17.05.2021 07:31 9
Pääkirjoitus

Poterot sy­ve­ne­vät Lä­hi-idäs­sä, eikä sovun ra­ken­ta­jil­le näytä olevan tilaa kum­mal­la­kaan puo­lel­la

14.05.2021 20:00 11
Tilaajille

Israel iski Gazaan yöllä 160 len­to­ko­neen voimin – laajin isku viime päivinä kiih­ty­neen konf­lik­tin aikana

14.05.2021 11:09 10

Kolme is­rae­li­lais­ta kuoli Hamasin ra­ket­ti­tu­les­sa, Gazassa Is­rae­lin is­kuis­sa kuollut ainakin 28 ihmistä – Ne­tan­ja­hu uhkasi Is­rae­lin kiih­dyt­tä­vän hyök­käyk­siään

11.05.2021 22:56 2

"On upeaa päästä kah­vi­laan ja ta­paa­maan ys­tä­viä" – Is­rae­lin suur­lä­het­ti­läs Hagit Ben-Yaa­kov eh­dot­taa suo­ma­lai­sil­le yh­teis­tä vihreää ko­ro­na­pas­sia

23.03.2021 18:30 2
Tilaajille

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tui 94-pro­sent­ti­sen te­hok­kaak­si yli mil­joo­nan ihmisen tut­ki­muk­ses­sa – Keinot vi­ruk­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ovat kä­sil­lä, sanoo tutkija

25.02.2021 07:23 1

Ko­ro­na­ro­kot­teet näyt­tä­vät nyt tehonsa Is­rae­lis­sa: Ro­ko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa oi­reel­li­sia tar­tun­to­ja 94 pro­sent­tia vä­hem­män ja vakavaa tautia 92 pro­sent­tia vä­hem­män

15.02.2021 10:19 13

Israel on ro­kot­ta­nut todella no­peas­ti kan­sa­lai­siaan ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan, mutta ro­ko­tu­soh­jel­maa on myös kri­ti­soi­tu voi­mak­kaas­ti

27.01.2021 15:51 2

Iranin ydi­noh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22 6

Israel aloitti ko­ro­na­ro­ko­te­ko­keet ih­mi­sil­lä, samalla lie­ven­ne­tään ra­joi­tuk­sia kou­luis­sa ja ta­lou­des­sa

01.11.2020 13:01 1

Israel, Ara­bie­mi­raa­tit ja Bahrain al­le­kir­joit­ti­vat his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen – tärkeä voitto jat­ko­kau­del­le pyr­ki­väl­le Trum­pil­le

16.09.2020 13:56

Vä­ki­val­tai­suu­det Gazan ja Is­rae­lin välillä kär­jis­tyi­vät – Gazan ainoa voi­ma­lai­tos kes­keyt­ti toi­min­tan­sa polt­toai­ne­toi­mi­tus­ten jää­dyt­tä­mi­sen vuoksi

21.08.2020 21:58

Pro­fes­so­ri: Ara­bie­mi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

14.08.2020 20:00 1

Is­rae­lin ja Ara­bie­mi­raat­tien välille syn­tyi­vät his­to­rial­li­ses­ti dip­lo­maat­ti­suh­teet Donald Trumpin vä­li­tyk­sel­lä – Israel pi­dät­täy­tyy alue­lii­tok­sis­ta mie­hit­tä­mäs­tään Län­si­ran­nas­ta

13.08.2020 22:59 3

Israel teki il­mais­ku­ja syy­ria­lais­koh­tei­siin Golanin alueel­la – Tut­ki­ja: "Israel pitää Golania osana it­seään"

04.08.2020 19:33 1

Korona romutti Ne­tan­ja­hun suosion – mie­le­no­soit­ta­jat vaa­ti­vat Is­rae­lin pää­mi­nis­te­rin eroa ja hal­li­tuk­sel­ta no­peam­pia ta­lous­toi­mia

31.07.2020 18:07 1

Kirkko tuo­mit­see Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set – "yk­si­puo­li­nen pa­les­tii­na­lai­sa­luei­den liit­tä­mi­nen Is­rae­liin ei johda oi­keu­den­mu­kai­suu­teen ja rau­haan"

27.06.2020 14:26 1