Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Dokumentit
Iiläinen JP hylättiin vauvana lastenkotiin – Mape Morottajan uutuussarjassa selvitetään, mistä hän on tullut

Ii­läi­nen JP hy­lät­tiin vauvana las­ten­ko­tiin – Mape Mo­rot­ta­jan uu­tuus­sar­jas­sa sel­vi­te­tään, mistä hän on tullut

07.01.2024 12:00 7
Väkivalloin katkaistu yhteys esivanhempiin – Suvi Westin museomaailman murrosta käsittelevä uusi dokumentti saa maailman ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla

Vä­ki­val­loin kat­kais­tu yhteys esi­van­hem­piin – Suvi Westin mu­seo­maail­man mur­ros­ta kä­sit­te­le­vä uusi do­ku­ment­ti saa maail­man en­si-il­tan­sa To­ron­ton elo­ku­va­juh­lil­la

03.09.2023 11:00 3
Tilaajille
Sakamoto avasi monta ovea – ja vielä yhden torstain dokumentissa

Sa­ka­mo­to avasi monta ovea – ja vielä yhden tors­tain do­ku­men­tis­sa

10.08.2023 12:00
Tilaajille
Oululaislähtöiset Ahoset ovat törmänneet dokumenttien teossa moniin vaaroihin – "Kuvaamatta jättäminen ei ole ollut kuitenkaan vaihtoehto"

Ou­lu­lais­läh­töi­set Ahoset ovat tör­män­neet do­ku­ment­tien teossa moniin vaa­roi­hin – "Ku­vaa­mat­ta jät­tä­mi­nen ei ole ollut kui­ten­kaan vaih­toeh­to"

01.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Viisi valittua on mainosmainen fanivideo edellisen hallituksemme naisjohtajista: "Nämä naiset ovat 'ansainneet' dokumentin ihailevan kohtelun juuri sen vuoksi, että he ovat nuorehkoja naisia"
Kolumni

Viisi va­lit­tua on mai­nos­mai­nen fa­ni­vi­deo edel­li­sen hal­li­tuk­sem­me nais­joh­ta­jis­ta: "Nämä naiset ovat 'an­sain­neet' do­ku­men­tin ihai­le­van koh­te­lun juuri sen vuoksi, että he ovat nuo­reh­ko­ja naisia"

10.06.2023 06:00 7
Tilaajille
HBO Max julkaisee suomalaisdokumentin Marinin hallitusviisikosta – ministereistä luvataan herkkiä ja avoimia hetkiä

HBO Max jul­kai­see suo­ma­lais­do­ku­men­tin Marinin hal­li­tus­vii­si­kos­ta – mi­nis­te­reis­tä lu­va­taan herkkiä ja avoimia hetkiä

20.04.2023 13:26 10
Elokuva-arvio: Tarkkanäköinen henkilökuva Ruotsin kuninkaasta ottaa  myös kantaa monarkian mielekkyyteen

Elo­ku­va-ar­vio: Tark­ka­nä­köi­nen hen­ki­lö­ku­va Ruotsin ku­nin­kaas­ta ottaa myös kantaa mo­nar­kian mie­lek­kyy­teen

13.04.2023 15:25
Tilaajille
Leffavieras: Hassisen Kone vakuutti Satu Kohon jo Oulun Pyrinnöllä vuonna 1980 – uusi dokumentti sai räpyttelemään silmiä

Lef­fa­vie­ras: Has­si­sen Kone va­kuut­ti Satu Kohon jo Oulun Py­rin­nöl­lä vuonna 1980 – uusi do­ku­ment­ti sai rä­pyt­te­le­mään silmiä

22.03.2023 14:15 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Mika Kaurismäen ohjaus vyöryttää mielenkiintoisia havaintoja Hassisen Koneen lyhyeksi jääneeltä taipaleelta – dokumentti rakentuu viimekesäisen stadionkonsertin ympärille

Elo­ku­va-ar­vio: Mika Kau­ris­mäen ohjaus vyö­ryt­tää mie­len­kiin­toi­sia ha­vain­to­ja Has­si­sen Koneen ly­hyek­si jää­neel­tä tai­pa­leel­ta – do­ku­ment­ti ra­ken­tuu vii­me­ke­säi­sen sta­dion­kon­ser­tin ym­pä­ril­le

16.03.2023 15:15
Tilaajille
Koirankakkapussimies hermostuu HBO:n kuusiosaisessa ruotsalaiskomediassa

Koi­ran­kak­ka­pus­si­mies her­mos­tuu HBO:n kuu­si­osai­ses­sa ruot­sa­lais­ko­me­dias­sa

18.02.2023 12:00
Tilaajille
Australiaan asettunut Essi Haukkamaa etätyöskentelee sujuvasti Suomen suuntaan – seuraavan dokumenttinsa tuottaja Haukkamaa toteuttaa ilmakitaralegendan Justin "Nordic Thunder" Howardin kanssa

Aust­ra­liaan aset­tu­nut Essi Hauk­ka­maa etä­työs­ken­te­lee su­ju­vas­ti Suomen suun­taan – seu­raa­van do­ku­ment­tin­sa tuot­ta­ja Hauk­ka­maa to­teut­taa il­ma­ki­ta­ra­le­gen­dan Justin "Nordic Thun­der" Ho­war­din kanssa

05.01.2023 08:00 3
Jääuimari Elina Mäkinen testaa Ylen uutuusdokumentissa kylmänsietoa Oulun tutkimusasemalla – koe keskeytetään, kun hänen syvälämpötilansa laskee hypotermian rajalle

Jää­ui­ma­ri Elina Mäkinen testaa Ylen uu­tuus­do­ku­men­tis­sa kyl­män­sie­toa Oulun tut­ki­mus­ase­mal­la – koe kes­key­te­tään, kun hänen sy­vä­läm­pö­ti­lan­sa laskee hy­po­ter­mian rajalle

01.12.2022 06:06
Monet Mestarit areenalla – torstaina nähtävä tarina kertoo "bändien bändistä"

Monet Mes­ta­rit aree­nal­la – tors­tai­na nähtävä tarina kertoo "bän­dien bän­dis­tä"

24.11.2022 12:00
Tilaajille
Oululaisen tuotantoyhtiön tuottama Vaietut arktiset sodat menestynyt hyvin maailmalla – Euroopan suurin tuotantoyhtiö RTL osti sarjan oikeudet Saksaan

Ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­ma Vaietut ark­ti­set sodat me­nes­ty­nyt hyvin maail­mal­la – Eu­roo­pan suurin tuo­tan­to­yh­tiö RTL osti sarjan oi­keu­det Saksaan

11.11.2022 14:04 4
Iissä torstaina nähtävä uunituore dokumenttielokuva Sotalotta tekee kunniaa iiläissyntyiselle lottajohtaja Fanni Luukkoselle

Iissä tors­tai­na nähtävä uu­ni­tuo­re do­ku­ment­ti­elo­ku­va So­ta­lot­ta tekee kunniaa ii­läis­syn­tyi­sel­le lot­ta­joh­ta­ja Fanni Luuk­ko­sel­le

10.11.2022 09:44 3
"Dokumentit ovat omaa aktivisimiani" – Iiläislähtöinen Essi Haukkamaa perusti 11 vuotta sitten elokuvatuotantoyhtiön Australiaan, nyt hän tekee dokumenttia omalaatuisesta oululaisesta ilmiöstä

"Do­ku­men­tit ovat omaa ak­ti­vi­si­mia­ni" – Ii­läis­läh­töi­nen Essi Hauk­ka­maa perusti 11 vuotta sitten elo­ku­va­tuo­tan­to­yh­tiön Aust­ra­liaan, nyt hän tekee do­ku­ment­tia oma­laa­tui­ses­ta ou­lu­lai­ses­ta il­miös­tä

01.10.2022 15:00
Tilaajille
Leffavieras: Uudessa Bowie-dokumentissa on samaa överiyttä kuin David Bowiessa itsessään

Lef­fa­vie­ras: Uudessa Bo­wie-do­ku­men­tis­sa on samaa öve­riyt­tä kuin David Bo­wies­sa it­ses­sään

21.09.2022 16:40 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Norjalaisessa hyvän mielen jalkapallodokumentissa tyttöjen ja poikien pelit ovat yhtä tärkeitä

Elo­ku­va-ar­vio: Nor­ja­lai­ses­sa hyvän mielen jal­ka­pal­lo­do­ku­men­tis­sa tyt­tö­jen ja poikien pelit ovat yhtä tär­kei­tä

25.08.2022 17:15
Tilaajille
Leffavieras: Toiset äänet -dokumentti osoittaa, että yliopiston henkilökuntaa on syytä kuunnella

Lef­fa­vie­ras: Toiset äänet -do­ku­ment­ti osoit­taa, että yli­opis­ton hen­ki­lö­kun­taa on syytä kuun­nel­la

01.06.2022 15:50 2
Tilaajille
Arkistofilmeistä koostuva dokumentti kartoittaa Elisabet II:n aikaa Britannian monarkkina sekä ihailevasti että viileän vekkulisti

Ar­kis­to­fil­meis­tä koos­tu­va do­ku­ment­ti kar­toit­taa Eli­sa­bet II:n aikaa Bri­tan­nian mo­nark­ki­na sekä ihai­le­vas­ti että viileän vek­ku­lis­ti

19.05.2022 14:15
Tilaajille