Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

ajoneuvot
Kuukausi

Pu­hee­nai­he: Ovatko säh­kö­ajo­neu­vo­jen sää­dök­set ajan ta­sal­la?

01.08.2021 08:00 3
Tilaajille

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30 8
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Vähälä Yhtiöt myytiin sak­sa­lai­sel­le kul­je­tus­jä­til­le – "Luul­ta­vas­ti ajan saa­tos­sa vanhat logot hä­viä­vät"

28.07.2021 06:00 13
Tilaajille

Pis­kui­sel­la autolla on iso luonne – Helena ja Reijo Aal­to­nen nau­tis­ke­le­vat kää­piöau­tois­ta, jotka olivat suo­sion­sa hui­pul­la 1950-lu­vul­la

24.07.2021 06:30
Tilaajille

Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto kulkee au­rin­ko­säh­köl­lä – e­ner­giaa saadaan myös kodin toi­min­toi­hin

23.07.2021 17:00 51
Tilaajille

Poliisi puuttuu yhä enemmän mar­ket­tien pihassa ta­pah­tu­vaan räl­lää­mi­seen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa yli­no­peut­ta

23.07.2021 13:21 31
Tilaajille

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä Raat­tiin ja Kuu­si­saa­reen – Vä­li­ai­kai­nen tak­si­tolp­pa si­joi­te­taan tänä vuonna Kaup­pa­to­rin ku­pee­seen

22.07.2021 12:50 23
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Henna Pa­lo­saa­ri re­mon­toi it­sel­leen kodin pa­ket­ti­au­ton ta­ka­ti­laan – "Tämä vapaus on ihan mah­ta­vaa"

18.07.2021 07:05 15

Laki ei kiellä ve­si­jet­tei­lyä ran­ta-alueil­la – "Ke­nel­lä­kään ei pitäisi olla tar­vet­ta mennä muiden ran­noil­le räl­lää­mään"

17.07.2021 10:30 22
Tilaajille

Säh­kö­au­ton la­taa­mi­nen ko­ti­ta­lous­säh­köl­lä kodin pis­to­ra­sias­ta on edul­lis­ta – mutta halvin rat­kai­su ei riitä kai­kil­le, eten­kään poh­joi­ses­sa aja­vil­le

17.07.2021 06:30 10
Tilaajille

Loppu uusille polt­to­moot­to­ri­au­toil­le hää­möt­tää: Ko­mis­sio ha­luai­si EU:ssa myy­tä­vät uudet autot täysin pääs­töt­tö­mik­si vuonna 2035

14.07.2021 15:44 30

Sa­man­lais­ta per­he­ar­kea pyö­rit­tä­vät ou­lu­lais­ys­tä­vyk­set ostivat yh­tei­sen auton – kimp­pa-au­ton kulut jaetaan tasan ja rat­kai­su on ollut lap­sil­le­kin mieleen

10.07.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Te­ko­hen­gi­tän Ast­ral­la loppuun asti  – säh­kö­au­tot ovat väis­tä­mät­tä täällä, mutta tulen silti ikä­vöi­mään en­si­au­toa­ni

08.07.2021 18:00 6
Tilaajille

Kesän park­ki­on­gel­mat jat­ku­vat Oulussa – ran­to­jen nur­mi­alueet täyt­ty­vät jo­ka­vuo­ti­seen tapaan au­tois­ta, ruuh­kau­tu­mi­nen ai­heut­taa tur­val­li­suus­ris­kin

08.07.2021 06:00 56
Tilaajille
Vanhemmat

Ou­lu­lai­nen Sami Saari on kokenut Oulun ihan­teel­li­sek­si säh­kö­pot­ku­lau­dal­la liik­ku­mi­seen – ­vuok­rat­ta­vat säh­kö­pot­ku­lau­dat voivat ran­tau­tua pian myös Ouluun

30.06.2021 06:00 24
Tilaajille

Näin sujuu ke­sä­reis­su pie­ni­ak­kui­sel­la säh­kö­au­tol­la – la­taus­ver­kon kasvu mah­dol­lis­taa ko­kei­le­mam­me reitin, 300 ki­lo­met­rin päi­vä­mat­kan Poh­jan­maal­la

26.06.2021 18:00 10
Tilaajille

Kumma kul­ku­pe­li kerää kat­sei­ta Haa­pa­jär­vel­lä: Tenho Pie­ti­käi­nen ris­teyt­ti mopon, pol­ku­pyö­rän ja grillin

26.06.2021 07:00 5
Tilaajille

Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

23.06.2021 06:00 16
Tilaajille

"Ve­sil­lä ei voi ajella miten vaan" – Ky­syim­me, ovatko ve­si­skoot­te­rit Oulussa haitta vaiko hupi?

21.06.2021 07:00 20
Tilaajille

Aja me­no­pe­lil­lä­si yksin, selvänä ja suo­jat­tu­na – tällä pe­rus­tie­to­pa­ke­til­la pärjäät uusien ke­vyi­den liik­ku­mis­vä­li­nei­den maail­mas­sa

20.06.2021 18:00 4
Tilaajille