Loirin kuolema: Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää

Pääkirjoitus: Kar­hun­kaa­to­lu­vil­la tehdään temp­pu­ja – valitus voi estää kar­hu­jah­din tänä syksynä

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt kan­te­li­vat EU:n ko­mis­siol­le suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – "Asetus rikkoo EU:n luon­to­di­rek­tii­viä"

Kantelulla ei enää voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime viikolla asetuksen, joka sallii enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta lähtien.

WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Luonto-Liitto ovat lähettäneet Euroopan komissiolle yhteisen kantelun ministeriön asetuksesta, sillä järjestöjen mukaan asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinten ratkaisuja.

– On harvinaista, että otamme tällaiset keinot käyttöön ja kantelemme asetuksesta EU:n komissiolle. Mutta kun ministeriö jälleen uhmaa asetuksellaan EU-lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, meidän on välttämätöntä saada tilanteeseen EU:n tulkinta, toteaa WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen tiedotteessa.

Suden tappaminen on kiellettyä EU:n luontodirektiivin artiklan 12 perusteella. Jäsenvaltio voi poiketa tästä pääsäännöstä artiklan 16 nojalla seuraavin edellytyksin: suden suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen saattamista ei vaaranneta, ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua susikysymysten, kuten kotieläinvahinkojen, ratkaisemiseksi ja jos kannanhoidollinen metsästys voidaan toteuttaa tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti.

WWF, SLL ja Luonto-Liitto katsovat, että tämänhetkisessä tilanteessa edellytykset suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseen eivät täyty.

Kantelulla ei enää voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Sen pääasiallinen vaikutus kantaakin tulevaisuuteen, jos komissio käynnistää asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan, tiedotteessa todetaan.

– Euroopan komission julkaisema State of Nature -raportti osoittaa, että luonto köyhtyy jatkuvasti. Komission on tärkeää puuttua Suomen jatkuviin yrityksiin löytää keinoja suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Erittäin uhanalaisen suden metsästys rikkoo luontodirektiivin tiukkaa suojelua koskevaa velvoitetta ja antaa väärän viestin yhteiskunnalle”, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina tiedotteessa.