Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

THL: Nel­jän­nes Suomen ko­ro­na­tar­tun­nois­ta todettu muita kuin Suomen vi­ral­li­sia kieliä pu­hu­val­la väes­töl­lä

Neljäsosa kaikista Suomen koronatartunnoista on todettu muita kieliä kuin Suomen virallisia kieliä eli suomea, ruotsia ja saamea puhuvilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko väestöstä muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvia on noin kahdeksan prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisista eniten tartuntoja on todettu samoissa ryhmissä, joiden osuudet Suomen väestössä ovat suurimmat. THL:n tiedotteen mukaan näitä ovat esimerkiksi venäjää, somalia, arabiaa ja kurdinkieltä äidinkielenään puhuvat henkilöt.

THL:n tutkimuspäällikkö Natalia Skogbergin mukaan ulkomaalaistaustaisen väestön korkeaan tartuntamäärään voi olla monia syitä.

– Taustalla voi olla esimerkiksi heikompi sosioekonominen asema, työskentely ammatissa, jossa etätyö ei ole mahdollista, tai suuret perhekoot ja ahtaampi asuminen, jolloin tartuntaketjujen estäminen on vaikeampaa, Skogberg avaa tiedotteessa.

Skogbergin mukaan tartuntojen määrät lisääntyvät ja vähenevät nopeasti kaikissa kieliryhmissä. Asia selviää tilastoista. Skogbergin mukaan äkillinen kasvu tartunnoissa liittyy yleensä joukkoaltistumisiin, kuten suuriin häihin tai työpaikalla tapahtuneisiin tartuntaketjuihin.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat muodostaneet toimintaryhmän, jonka tehtävä on kannustaa ohjeiden ja suositusten noudattamiseen sekä tukea alueellisia toimijoita ulkomaalaistaustaisen väestön tartuntojen torjunnassa. Skogbergin mukaan ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen avainhenkilöillä ja monikulttuurisuusjärjestöillä on ollit merkittävä rooli tiedon välittämisessä.

Lue myös: Ky­syim­me, saa­vat­ko maa­han­muut­ta­jat Oulussa tar­peek­si ja oikeaa tietoa ko­ro­nas­ta: "Tie­dot­ta­mi­seen sat­sa­taan nyt kun­nol­la"