Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kainuu siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus kor­keam­mal­la kuin koskaan

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kai­nuus­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on kor­keam­mal­la kuin ker­taa­kaan aiem­min.

Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Kai­nuus­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on kor­keam­mal­la kuin ker­taa­kaan aiem­min eli 70,8 kahdessa viikossa 100 000 asukasta kohti.

Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 9,23.

Vii­me vii­kon lo­pul­la tar­tun­ta­mää­rät kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti.

Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä 36 eris­tyk­ses­sä ole­vaa ja 171 ka­ran­tee­niin mää­rät­tyä hen­ki­löä. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on kol­me ko­ro­na­po­ti­las­ta.

– Il­maan­tu­vuus on kor­kea eri­tyi­ses­ti Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa ja Kuh­mos­sa. Li­säk­si yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja on to­det­tu Suo­mus­sal­mel­la ja Pal­ta­mos­sa. Tar­tun­to­ja on Sot­ka­mon päi­vä­ko­din ry­päs­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta saa­tu pääo­sin va­paa-ajan vie­tos­sa, mut­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa tai ra­vin­to­lois­sa laa­jal­ti le­viä­viä tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu,  kertoo Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la tiedotteessa.

– Eri­tyi­ses­ti nuor­ten osuus sai­ras­tu­neis­ta ja al­tis­tu­neis­ta on ko­hon­nut, ku­ten muual­la­kin Suo­mes­sa. Huo­les­tut­ta­vaa tie­tys­ti on, et­tä useam­pi hen­ki­lö on sai­raa­la­hoi­dos­sa. Ro­ko­tus­suo­ja li­sään­tyy ja pe­rus­ter­veet useim­mi­ten sai­ras­ta­vat ko­ro­na­tau­din lie­vä­nä, mut­ta va­ka­via oi­rei­ta voi esiin­tyä myös nuo­ril­la, jo­ten tar­tun­to­jen ra­joit­ta­mis­ta on jat­ket­ta­va edel­leen.

Ylei­sö­ta­pah­tu­mia ja ti­lai­suuk­sia voi Kainuussa edel­leen jär­jes­tää, mut­ta oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa

Kai­nuun ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä seu­ra­taan ja tar­vit­taes­sa ra­joi­tuk­sia voi­daan mää­rä­tä ko­ko maa­kun­nan tai yk­sit­täi­sen kun­nan alueel­le. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa jär­jes­tä­jien ja osal­lis­tu­jien tu­lee nou­dat­taa ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­kee sa­ma suo­si­tus kuin ylei­sö­ti­lai­suuk­sia.

Kai­nuus­sa on to­det­tu keskiviikkona nel­jä uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yk­si aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la ka­jaa­ni­lai­sel­la ja yh­del­lä Sot­ka­mon päi­vä­ko­tiin liit­tyen, kertoo Kainuun sote.

Kol­mat­ta ta­paus­ta sel­vi­te­tään edel­leen, nel­jä ka­jaa­ni­lais­ta on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Nel­jän­nes­sä tapauksessa on ky­se laa­jem­mas­ta al­tis­tu­mi­ses­ta, jos­sa sot­ka­mo­lai­sen sai­ras­tu­neen li­säk­si 19 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta ase­te­taan ka­ran­tee­niin.