Washingtonin levottomuudet

Joe Bidenin vir­kaan­as­tu­jai­set lä­hes­ty­vät: kaikki osa­val­tiot hä­ly­tys­val­miu­des­sa, FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta pro­tes­teis­ta

17.01.2021 11:49 4

"Pa­hin­ta on, että tähän kaik­keen on ehtinyt tottua" – Mel­la­koi­ta pel­kää­vä Wa­shing­ton on lähes sul­jet­tu Bidenin vir­kaan­as­tu­jais­ten alla

17.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Donald Trump joutuu val­ta­kun­nan­oi­keu­teen – näin vir­ka­syyt­teen kä­sit­te­ly jatkuu ja täl­lai­sia seu­rauk­sia siitä voi olla Trum­pil­le

14.01.2021 14:25 20

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

14.01.2021 08:22 9

Ainakin viisi re­pub­li­kaa­ni­edus­ta­jaa tukee Donald Trumpin syyt­tä­mis­tä – "P­re­si­dent­ti rikkoi vir­ka­va­lan­sa ja yllytti ka­pi­naan"

13.01.2021 14:23 6

Trumpin vir­ka­syy­te saanut taak­seen myös re­pub­li­kaa­ne­ja – va­ra­pre­si­dent­ti Pence ei kui­ten­kaan käyn­nis­tä erot­ta­mis­ta

13.01.2021 08:29 2

FBI va­roit­taa aseel­li­sis­ta Trump-kan­nat­ta­jis­ta osa­val­tioi­den pää­kau­pun­geis­sa ja Wa­shing­to­nis­sa vallan vaih­tues­sa

11.01.2021 22:19 10

Yh­dys­val­lois­sa on nos­tet­tu syyt­teet ainakin rä­jäh­de­au­ton omis­ta­jal­le ja Nancy Pelosia uh­kail­leel­le – mitä maail­man joh­ta­van de­mo­kra­tian vallan kes­kuk­seen tun­keu­tu­mi­ses­ta seuraa?

11.01.2021 20:57 5

De­mo­kraa­tit ha­lua­vat asettaa Trumpin vir­ka­ri­kos­syyt­tee­seen kan­san­nou­suun yl­lyt­tä­mi­ses­tä – syyl­li­sek­si to­tea­mi­nen estäisi pre­si­dent­tiy­den tu­le­vai­suu­des­sa

11.01.2021 19:31 11

Wa­shing­to­nin por­mes­ta­ri pyytää tur­va­vi­ran­omaisil­ta li­sä­apua Bidenin vir­kaan­as­tu­jais­ten suo­jaa­mi­sek­si

11.01.2021 07:04 3

Ana­lyy­si: So­me­jä­tit pää­tyi­vät poik­keus­pää­tök­siin mai­ne­hai­tan pelossa – Pre­si­dent­ti Trump etsinee pos­tauk­sil­leen nyt uuden alustan

09.01.2021 19:55 12
Tilaajille
Professori: Trumpin presidenttikausi oli iso virhe – "Valehtelusta on tullut arkipäivää, historiaa voidaan vääristellä"

Pro­fes­so­ri: Trumpin pre­si­dent­ti­kau­si oli iso virhe – "Va­leh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää, his­to­riaa voidaan vää­ris­tel­lä"

09.01.2021 12:30 3

Ainakin 13 ihmistä on saanut liit­to­val­tion syyt­teet kong­res­si­ta­lon val­taus­yri­tyk­ses­tä – yhdellä syy­te­tyis­tä oli au­tos­saan yk­si­tois­ta polt­to­pul­loa

09.01.2021 11:06 17

Pelosi pyysi ar­mei­jan joh­dol­ta keinoja pitää ydin­ase­koo­dit kaukana Trum­pis­ta – "Hän on niin epä­va­kaa"

08.01.2021 22:52 7

De­mo­kraa­tit ajavat vir­ka­ri­kos­syy­tet­tä Donald Trum­pil­le – "Ky­sees­sä on suuren luokan hä­tä­ti­lan­ne"

09.01.2021 09:05 16

Yön ta­pah­tu­mia Yh­dys­val­lois­sa: Trump tuo­mit­si hyök­käyk­sen ja va­kuut­taa val­lan­vaih­don su­ju­van, lop­piai­sen vä­ki­val­tai­suuk­sien seu­rauk­se­na kuollut viisi ihmistä

08.01.2021 09:48 2

Yksi poliisi kuollut Wa­shing­to­nin mel­la­koi­den seu­rauk­se­na, kuol­lei­ta nyt yh­teen­sä viisi

08.01.2021 08:37 7

Mediat: Va­ra­pre­si­dent­ti Pence vas­tus­taa pre­si­dent­ti Trumpin vi­ral­ta­pa­noa, Bi­den­kaan ei innostu

08.01.2021 06:35 13

Tuleva pre­si­dent­ti Joe Biden kutsui kong­res­sin mel­la­kas­ta vas­tuul­li­sia hen­ki­löi­tä ko­ti­mai­sik­si ter­ro­ris­teik­si – "Yksi maamme his­to­rian syn­kim­mis­tä het­kis­tä"

07.01.2021 23:18 4

Kar­vo­sen ana­lyy­si: Trumpin liik­keel­le työn­tä­mä ret­te­löin­ti on va­roi­tus siitä, että de­mo­kra­tiaa pitää puo­lus­taa – "Tätä en olisi koskaan uskonut nä­ke­vä­ni"

07.01.2021 20:05 21
Tilaajille