Kotimainen elokuva
Arvio: Huonot naiset on musta komedia kohtaamisista – ennen kuin katsoja huomaakaan, ollaan suloisesti arvojen, ihanteiden ja kaksinaismoralismin törmäyskurssilla

Arvio: Huonot naiset on musta komedia koh­taa­mi­sis­ta – ennen kuin katsoja huo­maa­kaan, ollaan su­loi­ses­ti ar­vo­jen, ihan­tei­den ja kak­si­nais­mo­ra­lis­min tör­mäys­kurs­sil­la

24.02.2022 16:00
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan surkea hyvä vuosi 2021: "Oma ironiansa toki on siinä, että yksikään näistä elokuvista ei kuvaa Suomea"
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van surkea hyvä vuosi 2021: "Oma iro­nian­sa toki on siinä, että yk­si­kään näistä elo­ku­vis­ta ei kuvaa Suomea"

01.01.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Yhteiskunnallisia epäkohtia sivuavan rakkaustarinan  tarina on universaali

Arvio: Yh­teis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia si­vua­van rak­kaus­ta­ri­nan tarina on uni­ver­saa­li

11.11.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Syke-elokuvan arvattavaan käsikirjoitukseen on mahdutettu koko kirjo syntymästä kuolemaan ja kaikkeen siltä väliltä

Arvio: Sy­ke-elo­ku­van ar­vat­ta­vaan kä­si­kir­joi­tuk­seen on mah­du­tet­tu koko kirjo syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan ja kaik­keen siltä väliltä

04.11.2021 15:45
Tilaajille
Arvio: Kjell Westön romaaniin perustuva Rikinkeltainen taivas uppoaa realististen kirjafilmatisointien helmasyntiin: ulkokohtaiseen juonen juoksutukseen

Arvio: Kjell Westön ro­maa­niin pe­rus­tu­va Ri­kin­kel­tai­nen taivas uppoaa rea­lis­tis­ten kir­ja­fil­ma­ti­soin­tien hel­ma­syn­tiin: ul­ko­koh­tai­seen juonen juok­su­tuk­seen

04.11.2021 14:35
Tilaajille
Viisikymppistä Uuno Turhapuroa juhlitaan Oulun Elokuvakeskuksen seminaarissa lauantaina

Vii­si­kymp­pis­tä Uuno Tur­ha­pu­roa juh­li­taan Oulun Elo­ku­va­kes­kuk­sen se­mi­naa­ris­sa lauan­tai­na

29.10.2021 09:55 3
Arvio: Uuno on numero Yksi on sujuvasti kirjoitettu, runsaasti tietoa tarjoava paketti hahmosta, joka sai ensiesiintymisensä Spede-show'n televisiosketseissä 1971

Arvio: Uuno on numero Yksi on su­ju­vas­ti kir­joi­tet­tu, run­saas­ti tietoa tar­joa­va paketti hah­mos­ta, joka sai en­si­esiin­ty­mi­sen­sä Spe­de-show'n te­le­vi­sio­sket­seis­sä 1971

10.10.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Katsoja liikuttuu, huvittuu ja järkyttyy, kun MS-taudin vuoksi näkönsä menettänyt Petri Poikolainen tekee vakuuttavan roolityön

Arvio: Katsoja lii­kut­tuu, hu­vit­tuu ja jär­kyt­tyy, kun MS-tau­din vuoksi näkönsä me­net­tä­nyt Petri Poi­ko­lai­nen tekee va­kuut­ta­van roo­li­työn

09.09.2021 17:15
Tilaajille
Leffavieras: Keskiaikakomedia Peruna maistuu etenkin yrittäjille

Lef­fa­vie­ras: Kes­ki­ai­ka­ko­me­dia Peruna maistuu etenkin yrit­tä­jil­le

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Nuori innovaattori intoutuu potusta, mutta kansa on tottunut järsimään naurista – Peruna on hulvaton keskiaikakomedia

Arvio: Nuori in­no­vaat­to­ri in­tou­tuu po­tus­ta, mutta kansa on tot­tu­nut jär­si­mään nau­ris­ta – Peruna on hul­va­ton kes­ki­ai­ka­ko­me­dia

12.08.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 15:45 4
Tilaajille
Kulttuurin korona- ja katastrofivuosi taustapeilissä
Kolumni

Kult­tuu­rin korona- ja ka­tast­ro­fi­vuo­si taus­ta­pei­lis­sä

01.01.2021 20:00
Tilaajille
Elokuva-ala vuoroin vieraissa – Suomalainen elokuvateollisuus vain jatkaa kansainvälistymistään
Kolumni

Elo­ku­va-ala vuoroin vie­rais­sa – Suo­ma­lai­nen elo­ku­va­teol­li­suus vain jatkaa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tään

13.11.2020 20:00
Tilaajille
Suomalaisia elokuvia tehdään nyt kaikkialla muualla kuin Suomessa, ja erityisen moni kuvausryhmä suuntaa Viroon – mutta virolaisia elokuvia kuvataan myös Lapissa

Suo­ma­lai­sia elo­ku­via tehdään nyt kaik­kial­la muualla kuin Suo­mes­sa, ja eri­tyi­sen moni ku­vaus­ryh­mä suuntaa Viroon – mutta vi­ro­lai­sia elo­ku­via ku­va­taan myös Lapissa

01.11.2020 09:00
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kirjoitti synkkiä tarinoita pakolaisuudestaan, kunnes palasi lapsuudenmuistoihinsa ja löysi hyvän ihmisissä

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kir­joit­ti synkkiä ta­ri­noi­ta pa­ko­lai­suu­des­taan, kunnes palasi lap­suu­den­muis­toi­hin­sa ja löysi hyvän ih­mi­sis­sä

15.10.2020 17:00
Tilaajille
Leffavieras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Janssonista kertovassa elokuvassa : "Jansson on taas ollut jonkinlaisessa nosteessa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muodista ollutkaan"

Lef­fa­vie­ras: Taide kulkee tarinan mukana Tove Jans­so­nis­ta ker­to­vas­sa elo­ku­vas­sa : "Jans­son on taas ollut jon­kin­lai­ses­sa nos­tees­sa – tai en tiedä, onko hän koskaan pois muo­dis­ta ol­lut­kaan"

09.10.2020 11:00
Tilaajille
Arvio: Uutuuselokuva Nimby esittelee suvaitsemattomuutta monelta kantilta – elokuva ei turhia jaarittele, vaan menee suoraan asiaan

Arvio: Uu­tuus­elo­ku­va Nimby esit­te­lee su­vait­se­mat­to­muut­ta monelta kan­til­ta – elokuva ei turhia jaa­rit­te­le, vaan menee suoraan asiaan

08.10.2020 18:30
Tilaajille
Arvio: Jenni Toivoniemen esikoisohjaus Seurapeli on tutkielma venytetystä nuoruudesta: "35-vuotiaana kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuotiaana, mutta onko niin sittenkään?"

Arvio: Jenni Toi­vo­nie­men esi­kois­oh­jaus Seu­ra­pe­li on tut­kiel­ma ve­ny­te­tys­tä nuo­ruu­des­ta: "35-vuo­tiaa­na kaikki voi tuntua samalta kuin 25-vuo­tiaa­na, mutta onko niin sit­ten­kään?"

21.08.2020 09:00
Tilaajille
Kun sukutaustasta löytyvät muun muassa Jussi Parviainen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luonnollista, että Emmi Parviaisesta tuli näyttelijä

Kun su­ku­taus­tas­ta löy­ty­vät muun muassa Jussi Par­viai­nen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luon­nol­lis­ta, että Emmi Par­viai­ses­ta tuli näyt­te­li­jä

20.08.2020 07:00
Tilaajille
Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rippileirielokuva on vastateesi sanonnalle ”nuoruus menee hukkaan nuorilla”

Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rip­pi­lei­ri­elo­ku­va on vas­ta­tee­si sa­non­nal­le ”nuo­ruus menee hukkaan nuo­ril­la”

06.08.2020 20:00
Tilaajille