Yli-Iin tuu­li­puis­ton sel­vi­tys­työt käyn­nis­ty­vät

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 16. kesäkuuta käynnistää osayleiskaavan laatimisen Yli-Iihin rakennettavasta tuulipuistosta. 

Infinergies Finland Oy rakentaisi Yli-Iin Iso Rytisuon alueelle enintään yhdeksästä enintään 300 metriä korkeasta tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella on osoitettu turvetuotantoalueen sekä ohjeellisen pääsähköjohdon merkinnät. Maakuntakaavassa on ohjattu seudullisten, eli vähintään 10 tuulivoimalan alueiden sijoittumista. Siten alueelle voidaan suunnitella enintään yhdeksän voimalan tuulipuistoa, vaikka sitä ei ole maakuntakaavassa osoitettu. 

Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa selvityksessä. Selvitettävä on esimerkiksi vaikutus linnustoon ja lintujen muuttoon. Hankealueen länsipuolelle sijoittuu luonto- ja lintudirektiivin mukainen Kusisuon Natura-alue. Hankealueelle sijoittuu myös Turveruukin käytössä oleva turvesuo. 

Tuulipuistoa lähimmät asuintalot sijaitsevat vähintään kahden kilometrin päässä.