Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Yli 200 kai­nuu­lais­ta on eris­tyk­ses­sä tai ka­ran­tee­nis­sa koronan vuoksi – koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee ti­lan­net­ta tänään

THL kertoi tiistaina 14 koronatartunnasta Kainuussa, jossa korona on jyllännyt viime päivinä eri­tyi­ses­ti 15–25-vuo­tiai­den joukossa.

THL kertoi tiistaina 14  koronatartunnasta Kainuussa, jossa korona on jyllännyt viime päivinä eri­tyi­ses­ti 15–25-vuo­tiai­den joukossa.

Eris­tyk­ses­sä tai ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­n vuoksi on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä yli 200 kai­nuu­lais­ta.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee maa­kun­nan ti­lan­net­ta tiistaina il­ta­päi­väl­lä.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 70,8 edellisten 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 9,23.

Ris­ki al­tis­tua tar­tun­nal­le on ko­hon­nut Kainuussa, jo­ten va­ro­toi­met ylei­sil­lä pai­koil­la ja lä­hi­kon­tak­teis­sa ovat tar­peen. Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia on vii­kon ku­lues­sa tul­lut tie­toon työ­pai­koil­la, kau­pois­sa se­kä yk­si­tyi­sis­sä tai muis­sa pie­neh­köis­sä ti­lai­suuk­sis­sa, kertoo Kainuun sote.

Jäljitys ei ole saanut aina oikeita tietoja

– Ra­vin­to­lois­sa tai suu­ris­sa ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa suo­ria tar­tun­to­ja ei nyt ole tie­dos­sa. Tä­mä voi ker­toa sii­tä, et­tä jär­jes­tä­jien vas­tuu ja oh­jeis­tuk­set toi­mi­vat, kun ih­mi­set tie­dos­ta­vat ris­kin pa­rem­min. Epä­vi­ral­li­sis­sa tai ar­ki­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa suo­jau­tu­mi­nen il­mei­ses­ti unoh­tuu, vaik­ka kon­tak­tit voi­vat ol­la tii­viim­piä­kin, ar­vioi vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la tiedotteessa.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys ruuhkautui viime viikonloppuna no­peas­ti li­sään­ty­nei­den tar­tun­to­jen ja eri­tyi­ses­ti al­tis­tu­nei­den suu­ren mää­rän vuok­si.

Tar­tun­ta­ket­ju­jen sel­vit­tä­mis­tä on hi­das­tanut Erolan mukaan myös se, ettei jäl­ji­tys ei ole saanut oi­kei­ta tie­to­ja ajois­sa.

– Pa­him­mil­laan ta­hal­li­nen tie­to­jen peit­te­ly joh­taa tar­tun­to­jen le­viä­mi­seen, kun ai­kaa ku­luu. Ter­veys­vi­ra­no­mai­sil­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­vat tie­dot käyt­töön­sä, ko­ros­taa Ero­la.

Ko­ro­na­tes­tauk­seen Kai­nuus­sa pää­see täl­lä het­kel­lä pääa­sias­sa sa­man päi­vän ku­lues­sa.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat nyt avoin­na myös 12 - 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mil­le. Pääo­sa Kainuun koronarokotuksista on te­hos­tei­ta eli toi­sen an­nok­sen ro­ko­tuk­sia.