Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Vuo­kat­tiin tul­leil­la uk­rai­na­lai­sil­la ur­hei­li­joil­la todettu yh­teen­sä 11 ko­ro­na­ta­paus­ta – ka­ran­tee­nis­sa 88 hen­ki­löä

Vuo­kat­tiin saa­pu­neel­la 52 hen­gen ur­hei­li­ja­jouk­kueel­la todettiin keskiviikkona seit­se­män po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Ukrainalaiset saapuivat Sotkamoon viime lauantaina.

Vuo­kat­tiin saa­pu­neel­la 52 hen­gen ur­hei­li­ja­jouk­kueel­la todettiin keskiviikkona seit­se­män po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta.  Ukrainalaiset saapuivat Sotkamoon viime lauantaina.

Aiem­min 1. mar­ras­kuu­ta Vuo­kat­tiin saa­pu­nees­ta sa­man­ko­koi­ses­ta ukrainalaisjouk­kuees­ta löy­tyi nel­jä ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta tu­los­ta.

Maa­han­tu­loa edel­ly­tet­tä­vis­sä 72 tun­tia edel­tä­vis­sä ko­ro­na­tes­teis­sä kaik­ki oli il­moi­tet­tu ne­ga­tii­vi­sik­si.

Kainuun soten mukaan kaik­ki tes­ta­tut ovat oi­reet­to­mia.

Marraskuun alussa  saa­pu­nees­ta jouk­kuees­ta 36 hen­ki­löä on ka­ran­tee­nis­sa. Myös toinen 52 hen­gen jouk­kue on mää­rät­ty kahden viikon ka­ran­tee­niin ja tes­ti­po­si­tii­vi­set hen­ki­löt li­säk­si 7 vuorokauden eris­tyk­seen.

– On il­meis­tä, et­tä jo­ko läh­tö­pään tes­taus on te­ke­mät­tä asian­mu­kai­ses­ti tai us­ko­ma­ton epäon­ni on koh­dan­nut jouk­kuei­ta, kos­ka yli 10 prosenttia tes­ti­po­si­tii­vi­suus on poik­keuk­sel­lis­ta, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Kainuun sote kertoo tiedotteessa, että jouk­kueet ovat saa­pu­mi­sen jäl­kei­sen ai­kan­sa ol­leet ur­hei­lu­kup­las­saan, jo­ten ris­ki tar­tun­nois­ta jouk­kueen ul­ko­puo­lel­le on vä­häi­nen.

Uk­rai­na­lais­ten ur­hei­li­joi­den saa­pu­mi­nen kes­key­te­tään

Kainuun sote on yh­teis­työs­sä Vuo­ka­tin ur­hei­luo­pis­ton kans­sa päättänyt vä­lit­tö­mäs­ti kes­keyt­tää uk­rai­na­lais­ten ur­hei­li­joi­den saa­pu­mi­sen Vuo­kat­tiin.

– Vaik­ka Vuo­ka­tis­sa käy­tet­tä­vät va­ro­toi­met ko­ro­na­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si ovat tiu­kat, täs­sä ti­lan­tees­sa tä­mä on ai­noa vaih­toeh­to, to­teaa Vuo­ka­tin ur­hei­luo­pis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Veik­ko Ha­lo­nen.

Koukkarin mukaan uk­rai­na­lais­ten läh­tö­tes­taus­ta ei voida pitää luo­tet­ta­va­na ja li­säk­si jouk­kuees­sa saattaa ol­la li­sää oi­reet­to­mia vi­ruk­sen kan­ta­jia.