Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Li­min­gan kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lu seudun vanhin

Kaleva 12.10.1921. Puoli wuosisataa toiminut kansakoulu. Limingan kirkonkylän kansakoulu on ollut toiminnassa 50 wuotta ja rakennettuna on se ollut jo 53 wuotta. Koulu on siis wanhin Oulun seudulla. Mainitun koulun johtokunta on päättänyt waatimattomasti juhlistaa 50 wuotiasta koulua. Juhla pidetään tänään, kansakoulujen isän Uno Cygnauksen syntymäpäiwänä. Se alkaa klo 1 päiwällä kirkossa ja jatkuu klo 4:.ltä kirkonkylän kansakoululla.

Näpistelystä kaswatuslaitokseen määrättiin raastuwanoikeudessa alaikäinen tyttönen sen tähden että tyttönen oli useassa paikassa kaupungilla tehnyt näpistelyjä.