Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

Suomalaisten kokemus omista työolosuhteistaan kehittyi positiiviseen suuntaan vuoden 2019 aikana, selviää työolobarometrin ennakkotiedoista.

Suomalaisten kokemus omista työolosuhteistaan kehittyi positiiviseen suuntaan vuoden 2019 aikana, selviää työolobarometrin ennakkotiedoista. Viime vuoden hyvä taloustilanne näkyy tuloksissa selvästi.

Puolet Työolobarometriin vastanneista palkansaajista kertoi, että oli kehittänyt taitojaan ja osaamistaan tulevaisuutta silmällä pitäen vuonna 2019. Työministeri Tuula Haatainen pitää kehitystä hyvänä.
Puolet Työolobarometriin vastanneista palkansaajista kertoi, että oli kehittänyt taitojaan ja osaamistaan tulevaisuutta silmällä pitäen vuonna 2019. Työministeri Tuula Haatainen pitää kehitystä hyvänä.
Kuva: Heikki Saukkomaa

Vuoden 2019 aikana työpaikkojen henkilöstömäärissä tapahtui kasvua ja irtisanomisen uhka vähentyi. Työntekijöiden varmuus oman työpaikan säilymisestä ja usko työllistymismahdollisuuksista työttömyyden uhatessa, vahvistuivat vuodesta 2018.

Suurin osa barometriin vastanneista palkkasaajista (83 prosenttia) mielsi työpaikkansa sellaiseksi, jossa voi oppia koko ajan uusia asioita. Valtaosa (80 prosenttia) koki oman työpaikkansa pyrkivän vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Koulutukseen osallistuminen, koulutuspäivien määrä sekä työssä opiskelu vähentyivät hieman vuodesta 2018. Edelliseen tutkimuskertaan verrattuna selvästi useampi palkansaaja oli kuitenkin kehittänyt taitojaan ja osaamistaan niin, että voisi tulevaisuudessa työskennellä uusissa tehtävissä.

Palkansaajista peräti puolet sanoi vuonna 2019, että oli kehittänyt taitojaan ja osaamistaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Vuonna 2018 näin kertoi 39 prosenttia.

- On erittäin hyvä, että osaamisen ja taitojen kehittäminen yleistyi kaikissa ikä- ja sosioekonomisissa ryhmissä. Se on lisännyt valmiuksia, jotka parantavat työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä myös koronaepidemian äkillisesti mullistamassa työelämässä, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Joustavien työaikajärjestelmien yleisyydessä ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoteen 2018 verrattuna, mutta yleisellä tasolla työn joustavuus ja etätyö ovat yleistyneet. Vuonna 2019 palkansaajista noin joka neljäs (23 %) teki säännöllisesti etätyötä ja vajaa kuudesosa (14 %) satunnaisesti. 

Erot sosioekonomisten ryhmien välillä olivat suuret: etätyö oli selvästi yleisempää ylemmille toimihenkilöille kuin alemmille toimihenkilöille tai työntekijöille. Etenkin valtion työpaikoilla etätyö oli huomattavasti yleisempää kuin muilla sektoreilla.

- Sosioekonomisen aseman tuomat erot etätyön teossa tulevat vahvasti esille vuoden 2019 työolobarometrin tuloksissa. Nyt koronakriisissä tulee lisäksi muistaa, että on yhä paljon töitä, joissa etätyö ei ole mahdollista. Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan. Muuten tulevien vuosien työolobarometrin tulokset ovat surullista luettavaa, työministeri Haatainen toteaa. 

Työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta seuraavaan Työolobarometriin vastasi vuonna 2019 yhteensä 1555 palkansaajaa Tiedot perustuvat elo- ja syyskuun aikana tehtyihin puhelinhaastatteluihin. Työolobarometrin loppuraportti julkaistaan syksyllä.