Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus pal­jas­ti eroja e-pil­le­rei­den est­ro­gee­ni­muo­to­jen hait­ta­vai­ku­tuk­sis­sa – toisen huo­mat­tiin ai­heut­ta­van ma­ta­la-as­teis­ta tu­leh­dus­ta

Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkimuksessa vertailtiin erityyppisiä ehkäisypillereitä. Suurin osa Suomen markkinoilla olevista e-pillereistä etinyyliestradiolin, joka aiheuttaa matala-asteista tulehdustilaa.

Etinyyliestradiolin yhtenä etuna on pidetty sen tehokkuutta hyvän vuotokontrollin saavuttamisessa. Iäkkäämmille naisille saatetaan puolestaan suosia luonnollisempaa estrogeenia, sillä siihen ajatellaan liittyvän pienempi verisuonitukosten riski.
Etinyyliestradiolin yhtenä etuna on pidetty sen tehokkuutta hyvän vuotokontrollin saavuttamisessa. Iäkkäämmille naisille saatetaan puolestaan suosia luonnollisempaa estrogeenia, sillä siihen ajatellaan liittyvän pienempi verisuonitukosten riski.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ja Helsingin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa verrattiin kahden erityyppisen estrogeenin vaikutuksia veren tulehdustekijöihin ja rasva-arvoihin.

Etinyyliestradiolia sisältävä valmiste lisäsi elimistön matala-asteista tulehdusta. Tulos ei ollut yllättävä, sillä etinyyliestradiolin on aiemminkin havaittu nostavan lievästi tulehdusarvoja.

Kokonaan uusi havainto oli se, että estradiolivaleraatti ei juurikaan nostanut tulehdusarvoja ja oli metabolisilta vaikutuksiltaan verrattavissa pelkkää keltarauhashormonia sisältäviin valmisteisiin.

Pitkittyneen matala-asteisen tulehduksen tiedetään altistavan naisia sydän- ja verisuonisairauksille.

Keltarauhashormonin vaikutus oli tutkimusasetelmassa vakioitu, mikä mahdollisti erityyppisten estrogeenien vaikutusten suoran vertailun. Vastaavaa vertailua näiden kahden estrogeenityypin välillä ei ole aiemmin tehty.

Tutkimukseen osallistui 59 tervettä, iältään 18–34 -vuotiasta naista, jotka käyttivät joko etinyyliestradiolia tai estradiolivaleraattia sisältävää yhdistelmävalmistetta, tai pelkkää keltarauhashormonia sisältävää valmistetta yhtäjaksoisesti yhdeksän viikon ajan.

Etinyyliestradioliyhdistelmiä on markkinoilla kymmeniä eri valmisteita, kun taas luonnollista estradiolia tai estradiolivaleraattia sisältäviä valmisteita on käytössä Suomessa vain kaksi.

Vaikka tutkimus antaakin vahvaa viitettä estradiolivaleraatin suosimiseksi yhdistelmäehkäisyvalmisteissa, lisätutkimuksia tarvitaan vielä. Myös valmisteiden pitkäaikaisvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa.

–Naiset käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmisteita jopa vuosikymmeniä, voisi olla hyödyllistä suosia sellaisia valmisteita, joilla on vähemmän metabolisia haittavaikutuksia. Erityisesti tämä tulisi huomioida naisilla, joilla on jo valmiiksi metabolisia riskitekijöitä, kuten ylipainoa tai monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, kertoo päätutkijana toiminut Marika Kangasniemi Oulun yliopistosta.