Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Oulun mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin syk­syl­lä – uu­dis­tuk­sel­la py­ri­tään hoidon saa­ta­vuu­den ja laadun pa­ra­ne­mi­seen

Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät suunnitelman mukaan hyvinvointikeskuksiin syksyllä 2021. Palveluihin on tulossa muitakin muutoksia jotka pohjautuvat vuonna 2018 käynnistettyyn selvitystyöhön.

Oulun kaupungin tiedotteen mukaan näkyvin muutos kuntalaisille on mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen hyvinvointikeskuksiin. Jatkossa keskuksissa on erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut ja avopäihdehoidon palvelut.

Tavoitteena on, että mielenterveys- ja päihdeongelmia ei enää koettaisi niin leimaavina, vaan sairauksina muiden joukossa, kun asiakkaat asioivat samoissa keskuksissa muiden kanssa.

Suunnitteilla on uudenlainen toimintamalli, jossa sama hoitaja jatkaa henkilön koko hoitoprosessin ajan. Työparina hoitajalla on terveyskeskuslääkäri tai psykiatri, riippuen asiakkaan hoidon tarpeesta.

Myös päivystykselliset asiat hoidetaan jatkossa hyvinvointikeskuksissa sekä iltaisin ja viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Mielenterveyspäivystyksen lakkautuksen yhteydessä avataan palvelupuhelin, josta voi kysyä neuvoa mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutumiseen. Lisäksi kaupunki aikoo kehittää sähköisiä palveluita.

Uusi palvelumalli on aloitettu Tuiran hyvinvointikeskuksessa jo viime syksynä. Oulun kaupunki tiedottaa lisää mielenterveys- ja päihdeintegraation etenemisestä, kun suunnitelmat ja aikataulut tarkentuvat.