Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Osassa Oulun päi­vä­ko­deis­ta jo vis­ka­rit aloit­ta­vat eskarin

Valtakunnallinen kokeilu toteutetaan kolmen vuoden aikana ja se koskee reilua sataa kuntaa.

Oulu
-
Kuva: Pekka Kallasaari

Ensi viikolla osa Oulun alueella asuvista viisivuotiaista aloittaa maksuttoman esikoulun. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima kokeilu, joka koskee vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.

Mukaan valittiin reilu 17 prosenttia Oulun päiväkodeista. Kokeilu tullaan toteuttamaan 25 oululaisessa päiväkodissa, ja se kestää toukokuuhun 2024.

Koko Suomessa kokeiluun osallistuu 105 kuntaa ja tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Ketkä pääsevät mukaan kokeiluun Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi?

Mukaan on valittu satunnaisotannalla ne 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka käyvät sellaista päiväkotia, joka on mukana kokeilussa tai jotka asuvat mukana olevan päiväkodin toimialueella. Osa valikoituu koeryhmään ja osa verrokkiryhmään.

Kuinka montaa lasta kokeilu koskettaa?

Kokeiluun on valittu 491 lasta, joista esiopetukseen osallistuu 402 lasta. Verrokkeja on 1770, eli samanikäisiä, jotka eivät osallistu esiopetukseen vielä viisivuotiaana.

Kokeilu ei koske kaikkia ikäluokan lapsia, miten yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeaminen perustellaan?

Koeryhmiin osallistuvat lapset saavat kaksivuotisen esiopetuksen maksutta sekä perhe mahdolliset kotihoidon tuen etuudet samoin kuin yksivuotisessa  esiopetuksessa. Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan tällainen poikkeama yhdenvertaisuusperiaatteesta on mahdollista, koska kaksivuotinen esiopetus on kokeilu. Verrokkiryhmien viisivuotiaat maksavat elokuusta 2021 alkaen varhaiskasvatuksesta.

Miten vanhemmat ovat ottaneet kokeilun vastaan?

Vanhemmat ovat olleet positiivisesti kiinnostuneita. Jonkin verran he ovat halunneet lisätietoa esiopetuksen sisällöistä ja toteutustavoista. Huolta on herättänyt muun muassa esiopetuksen vaativuus, raskaus tai koulumaisuus. Pääsääntöisesti vanhemmat ovat kokeneet asian myönteisenä ja hienona satsauksena lapsiin. Meille on ollut positiivinen yllätys, että yleisesti vanhemmilla on ollut todella paljon kiinnostusta kaksivuotiseen esiopetukseen. Osa huoltajista on ollut pettyneitä, kun oma lapsi ei ole satunnaisotannassa päässyt mukaan kokeiluun.

Miksi kaikki eivät halunneet osallistua?

Kokeilusta poisjääntiin ei ole mitään yhtä selkeää syytä.  Alueilla joissa on pitkät kuljetusmatkat, osa vanhemmista kokee että esiopetuspäivä kuljetuksineen tulisi liian raskaaksi viisivuotiaalle. Perheillä voi olla mietittynä joku muu kielivaihtoehto esiopetukseen, lapsi käy avoimen varhaiskasvatuksen kerhossa tai kokeiluun kuulumattomassa päiväkodissa sisarustensa kanssa, eikä järjestelyä haluta muuttaa. Perheet eivät yleensäkään halua kuljettaa lapsia useampaan paikkaan. Osa kokeiluun valituista lapsista oli ehtinyt muuttaa toiselle alueelle tai toiseen kuntaan, tai sitten lapsi oli keväällä ehtinyt aloittaa varhaiskasvatuksen toisessa päiväkodissa.

Miksi kokeilu järjestetään?

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.