Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Luonto vetää, heikot pal­ve­lut har­mit­ta­vat – ­Maa­seu­dun mo­ni­paik­kais­ta asu­mis­ta sel­vit­tä­vä ou­lu­lais­tut­ki­mus en­sim­mäi­ses­sä eta­pis­saan

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämistä Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) selvittävä tutkimushanke on tullut ensimmäiseen etappiinsa.

Oulun yliopistossa vuoden 2020 lopulla käynnistyneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa haettiin asukkaiden näkemyksiä.

Touko–kesäkuussa tehtyjen asukashaastattelujen perusteella kysyttiin kahdeksasta teemasta: asuminen, liikkuminen, työnteko, tietoliikenneyhteydet, palvelut, vapaa-aika ja vapaa sana.

Suurimpina vetovoimatekijöinä esiin nousivat luonto ja sen tarjoamat virkistysmahdollisuudet. Keskeisimmät kehittämistä vaativat asiat liittyivät teiden kunnossapitoon, julkiseen liikenteeseen, jätehuoltoon ja palvelutarjontaan.

Etätyön keskeiseksi mahdollistajaksi osoittautui tässäkin kyselyssä toimivat tietoliikenneyhteydet.

Asukashaastattelut havainnollistivat, miten moninaisesti monipaikkaista tai ylipäänsä maaseudulle kiinnittyvää elämää eletään.

Tutkijoiden mukaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa on oleellista tunnistaa, kun kehittämistoimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan.