Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kysely: Yli puolet sai­raan­hoi­ta­jis­ta miettii alan­vaih­toa ko­ro­na­pan­de­mian aikana – "Sai­raan­hoi­ta­jat ar­vos­ta­vat omaa työtään kor­keal­le, mutta se ei enää riitä, jos he ko­ke­vat, että työn­an­ta­jat ja val­tio­val­ta eivät arvosta heitä muutoin kuin pu­heis­sa"

Sairaanhoitajaliiton teettämän koronakyselyn vastaajista yli puolet miettii alanvaihtoa koronapandemian aikana.

Sairaanhoitajat myös toivoivat, että koronapandemian aikana kärsittyihin henkilöstöresurssien puutoksiin saataisiin muutos.
Sairaanhoitajat myös toivoivat, että koronapandemian aikana kärsittyihin henkilöstöresurssien puutoksiin saataisiin muutos.
Kuva: Vesa Joensuu

Sairaanhoitajaliiton teettämän koronakyselyn vastaajista yli puolet miettii alanvaihtoa koronapandemian aikana.

Kyselytutkimuksen kysymykset laadittiin kevään laadullisen sairaanhoitajien koronakyselyn tulosten pohjalta, johon vastasi 1 494 sairaanhoitajaa. Nyt tehtyyn määrälliseen kyselyyn vastasi 2 344 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.

– Jos yli puolet vastaajista on koronapandemian aikana miettinyt alanvaihtoa, on selvää, että toiseen aaltoon ei voida mennä samoista asetelmista kuin ensimmäiseen aaltoon: sairaanhoitajia ja heidän lähijohtajiaan on kuunneltava paremmin ja tuettava enemmän, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sanoo.

Lisäksi lähes joka kolmas vastasi miettineensä alanvaihtoa jo ennen koronakriisin puhkeamista. Kuusi prosenttia vastaajista aikoi toteuttaa alanvaihtoajatuksensa. Noin joka viides miettii asiaa vielä.

Vastaajista 40 prosenttia ilmoitti uupumuksesta kevään ja kesän 2020 jälkeen. Toiset 40 prosenttia koki olevansa ajoittain uupunut. Suurin osa vastaajista (73%) ei ollut uupunut ennen koronapandemiaa. Reilu neljännes (27%) oli uupunut jo ennen pandemiakevättä.

Sairaanhoitajat kokivat myös puutteita arvostuksessa työtään kohtaan. Arvostuksen puute nousi vahvasti esiin 1 303 vastauksessa. Sairaanhoitajien mukaan arvostus näkyy tai ei näy johtamisessa, päätöksissä, tekemisissä ja erityisesti tekemättä jättämisissä. Vastausten perusteella se näkyy varautumisessa, suunnittelussa, ohjeistuksessa, toiminnassa ja kohtelussa.

– On alan vetovoimaisuutta uhkaava ristiriita, että kuitenkin 44 prosenttia sairaanhoitajista koki ammattiylpeytensä lisääntyneen koronapandemian aikana. Sairaanhoitajat arvostavat omaa työtään korkealle, mutta se ei enää riitä, jos he kokevat, että työnantajat ja valtiovalta eivät arvosta heitä muutoin kuin puheissa, Sairaanhoitajaliiton kehittämispäällikkö Liisa Karhe kertoo.

Sairaanhoitajat joutuivat myös mukautumaan nopealla aikataululla täysin uusiin työtehtäviin useimmiten toiselle osastolle. Perehdytys uusiin tehtäviin koettiin puutteelliseksi: 29 prosenttia vastaajista koki saamansa perehdytyksen huonoksi tai erittäin huonoksi. 27 prosenttia vastaajista puolestaan koki perehdytyksen hyväksi tai erittäin hyväksi.

51 prosenttia vastaajista ilmoitti työturvallisuutensa vaarantuneen koronapandemiaan liittyen silloin tällöin tai useammin. Lähes joka neljäs koki, että työturvallisuus vaarantui viikoittain tai useammin. Huolta aiheutti erityisesti suojainten puute.

– Vastuu kentällä työskentelevän henkilöstön työturvallisuudesta on otettava todesta. Näiden kaikkien asioiden tulee olla kunnossa: ohjeistus, koulutus ja perehdytys, suojaimet, tauot, työajat, riittävä henkilökunta, työterveys, oikeudet sairauslomiin, oikeudet vapaa-aikaan, oikeudet oman työn hallintaan, Karhe painottaa.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajat antoivat itselleen koronapandemian ensimmäisestä aallosta kouluarvosanaksi 8,3. Sairaanhoitajien viesti valtiolle, kunnille ja työnantajille on se, että rahallinen korvaus on vähintä, mitä sairaanhoitajien jaksamisen tukemiseksi ja alalta poistumisen estämiseksi voidaan tehdä. Sairaanhoitajien mielestä rahallinen koronakorvaus on arvostuksen tunnustus.

Sairaanhoitajat myös toivoivat, että koronapandemian aikana kärsittyihin henkilöstöresurssien puutoksiin saataisiin muutos. Työnantajien toivottiin jättävän säästöjen takia tehdyt lomautukset ja sijaisten palkkaamisrajoitukset tauolle.

– Sairaanhoitajien kyselyssä esittämä toivomus on hyvin konkreetti ja selkeä. Me Sairaanhoitajaliitossa suosittelemme, että työpaikoilla toimitaan ehdotuksen mukaisesti, Hahtela sanoo.