Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kainuun sote va­roit­taa Suo­mus­sal­men teh­das­pa­lo­alueen lähellä ole­vis­ta mar­jois­ta, sie­nis­tä ja kas­vik­sis­ta

Ke­met Elect­ro­nics Oy:n Suo­mus­sal­men teh­taal­la sat­tu­neesta tu­li­pa­losta on voi­nut kul­keu­tua ter­vey­del­le hai­tal­li­sia yh­dis­tei­tä ym­pä­ris­töön.

Iso tulipalo vaikuttaa marjojen käyttöön Suomussalmella.
Iso tulipalo vaikuttaa marjojen käyttöön Suomussalmella.
Kuva: Sarviaho Heikki

Ke­met Elect­ro­nics Oy:n Suo­mus­sal­men teh­taal­la sat­tu­neesta tu­li­pa­losta  on voi­nut kul­keu­tua ter­vey­del­le hai­tal­li­sia yh­dis­tei­tä ym­pä­ris­töön. Viime torstaina sattuneesta tulipalosta ai­heu­tui voi­ma­kas­ta sa­vun­muo­dos­tus­ta ja sa­vu le­vi­si Sii­ka­ran­nan asu­tu­sa­lueen ym­pä­ris­töön.

Kai­nuun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to suo­sit­te­lee, et­tei tulipa­losta Sii­ka­ran­nan ja Ku­ri­mon suun­taan muo­dos­tu­neel­ta las­keu­ma-alueel­ta poimittaisi mar­jo­ja, sie­niä tai kas­vik­sia elin­tar­vi­ke­käyt­töön, jos niis­sä on nä­ky­vis­sä merk­ke­jä las­keu­mas­ta, esimerkiksi no­kea.

Jos alueel­ta poi­mi­tuis­sa mar­jois­sa, sie­nis­sä tai kas­vik­sis­sa ei to­de­ta mi­tään merk­ke­jä las­keu­mas­ta, ihmiset voi­vat käyt­tää elin­tar­vik­kei­ta omas­sa käy­tös­sään har­kin­tan­sa mu­kaan.

Kainuun sote neuvoo, että hai­tal­lis­ten ai­nei­den mää­rää voi­ vä­hen­tää pe­se­mäl­lä mar­jat, sie­net ja kas­vik­set puh­taal­la ve­del­lä huo­lel­li­ses­ti en­nen nii­den käyt­töä.

Suo­mus­sal­men teh­das­pa­los­sa ei epäillä rikosta, palon us­ko­taan saaneen alkunsa tuo­tan­to­ti­lan pois­to­il­ma­pu­hal­ti­men lä­hei­syy­des­tä.