Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Turkin vallankaappausyritys
Turkkilainen oikeusistuin jakoi satoja elinkautisia vallankaappausyrityksestä syytetyille

Turk­ki­lai­nen oi­keus­is­tuin jakoi satoja elin­kau­ti­sia val­lan­kaap­pau­sy­ri­tyk­ses­tä syy­te­tyil­le

26.11.2020 20:40 3
Yhdysvaltain varapresidentti toppuutteli Turkin toiveita Gülenin nopeasta luovuttamisesta

Yh­dys­val­tain va­ra­pre­si­dent­ti top­puut­te­li Turkin toi­vei­ta Gülenin no­peas­ta luo­vut­ta­mi­ses­ta

24.08.2016 02:41 3
12 kuoli iskujen sarjassa Itä-Turkissa

12 kuoli iskujen sar­jas­sa Itä-Tur­kis­sa

18.08.2016 14:00
Turkin demokratiakokoontumisessa ainakin satojatuhansia ihmisiä

Turkin de­mo­kra­tia­ko­koon­tu­mi­ses­sa ainakin sa­to­ja­tu­han­sia ihmisiä

07.08.2016 18:37 4
Istanbulissa demokratiaa tukeva kokoontuminen - paikalle odotetaan satojatuhansia ihmisiä

Is­tan­bu­lis­sa de­mo­kra­tiaa tukeva ko­koon­tu­mi­nen - pai­kal­le odo­te­taan sa­to­ja­tu­han­sia ihmisiä

07.08.2016 09:05 2
Yhdysvallat kiisti jälleen osallisuutensa Turkin vallankaappausyritykseen

Yh­dys­val­lat kiisti jälleen osal­li­suu­ten­sa Turkin val­lan­kaap­pau­sy­ri­tyk­seen

06.08.2016 14:54 3
Turkki aikoo erottaa gülenistejä nyt valtapuolue AKP:sta

Turkki aikoo erottaa gü­le­nis­te­jä nyt val­ta­puo­lue AKP:sta

05.08.2016 10:00 4

Turkki erotti näyt­te­li­jöi­tä ja teat­te­ri­oh­jaa­jia val­lan­kaap­pauk­ses­ta epäil­ty­nä

03.08.2016 23:10 2
Soini: Dialogilla saavutetaan parempia tuloksia kuin ovia paiskomalla

Soini: Dia­lo­gil­la saa­vu­te­taan pa­rem­pia tu­lok­sia kuin ovia pais­ko­mal­la

03.08.2016 22:51 8
Euroopan neuvoston pääsihteeri: Tuemme Turkin toimenpiteitä

Eu­roo­pan neu­vos­ton pää­sih­tee­ri: Tuemme Turkin toi­men­pi­tei­tä

03.08.2016 19:38 24
Yliopistot suojelevat Suomessa työskenteleviä turkkilaisia tutkijoita

Yli­opis­tot suo­je­le­vat Suo­mes­sa työs­ken­te­le­viä turk­ki­lai­sia tut­ki­joi­ta

03.08.2016 03:00 11

Turkki uhkaa: Jos vii­su­mi­va­paut­ta ei tule, puramme pa­ko­lais­so­pi­muk­sen

02.08.2016 12:29 6
Turkki vaatii Saksaa luovuttamaan gülenistejä

Turkki vaatii Saksaa luo­vut­ta­maan gü­le­nis­te­jä

28.07.2016 20:09 7
Kovat otteet jatkuvat Turkissa, lukuisia sanomalehtiä ja tv-kanavia suljetaan

Kovat otteet jat­ku­vat Tur­kis­sa, lu­kui­sia sa­no­ma­leh­tiä ja tv-ka­na­via sul­je­taan

27.07.2016 23:31 6
Ministeri: Turkissa suunniteltiin armeijan puhdistusta ennen kaappausyritystä

Mi­nis­te­ri: Tur­kis­sa suun­ni­tel­tiin ar­mei­jan puh­dis­tus­ta ennen kaap­paus­yri­tys­tä

27.07.2016 20:48 1
Turkin Erdogan syyttää EU:ta lupauksien pettämisestä

Turkin Erdogan syyttää EU:ta lu­pauk­sien pet­tä­mi­ses­tä

26.07.2016 01:13 3

Turkin val­ta­puo­lueen tukijat lä­hes­ty­vät Yleä ja Upin Ala­ran­taa avoi­mel­la kir­jeel­lä

25.07.2016 14:57 1
Turkki on määrännyt yli 40 toimittajaa pidätettäväksi

Turkki on mää­rän­nyt yli 40 toi­mit­ta­jaa pi­dä­tet­tä­väk­si

25.07.2016 10:10 1
Epäillyt voidaan pidättää Turkissa 30 päiväksi ennen syytteiden nostoa

Epäil­lyt voidaan pi­dät­tää Tur­kis­sa 30 päi­väk­si ennen syyt­tei­den nostoa

23.07.2016 09:59 2
Erdogan Reutersille: Poikkeustilaa voidaan pidentää

Erdogan Reu­ter­sil­le: Poik­keus­ti­laa voidaan pi­den­tää

22.07.2016 08:11 3