Syyrian sisällisota
Ulkoministeri Haavisto: Al-Holin leirille rakennetaan karanteenikylä koronan varalle – suomalaiset hoidettaisiin paikan päällä kenttäsairaalassa

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Al-Ho­lin lei­ril­le ra­ken­ne­taan ka­ran­tee­ni­ky­lä koronan varalle – suo­ma­lai­set hoi­det­tai­siin paikan päällä kent­tä­sai­raa­las­sa

08.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Ulkoministeri Pekka Haavisto kiitteli vihreiden puolueväkeä peukutuksista – ei ottanut lainkaan kantaa joutumisestaan esitutkintaan

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to kiit­te­li vih­rei­den puo­lue­vä­keä peu­ku­tuk­sis­ta – ei ottanut lain­kaan kantaa jou­tu­mi­ses­taan esi­tut­kin­taan

22.02.2020 15:13 3
Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Ul­ko­mi­nis­te­ri po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin: Pekka Haa­vis­ton toi­mis­ta kon­su­li­pääl­li­kön siir­tä­mi­sek­si pois teh­tä­vis­tä suo­ri­te­taan esi­tut­kin­ta

19.02.2020 11:49 91
Asiantuntija al-Holin naisten oikeudenkäynneistä Syyriassa: "Juridiset ongelmat olisivat ylitsepääsemättömiä"

Asian­tun­ti­ja al-Ho­lin naisten oi­keu­den­käyn­neis­tä Syy­rias­sa: "Ju­ri­di­set on­gel­mat oli­si­vat ylit­se­pää­se­mät­tö­miä"

31.01.2020 15:49 20
Ulkoministeri Haavisto suunnitelmasta tuoda Al-Holin naiset oikeuden eteen Syyriassa: "Mielellään kuulemme, mitä kurdit suunnittelevat"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to suun­ni­tel­mas­ta tuoda Al-Ho­lin naiset oi­keu­den eteen Syy­rias­sa: "Mie­lel­lään kuu­lem­me, mitä kurdit suun­nit­te­le­vat"

25.01.2020 21:26 36
Yle: Kurdijoukot valmiita tuomitsemaan al-Holin leirin naisia ilman kansainvälistä rikostuomioistuinta – aikovat käydä keskusteluja myös Suomen kanssa

Yle: Kur­di­jou­kot val­mii­ta tuo­mit­se­maan al-Ho­lin leirin naisia ilman kan­sain­vä­lis­tä ri­kos­tuo­mio­is­tuin­ta – aikovat käydä kes­kus­te­lu­ja myös Suomen kanssa

25.01.2020 14:28 27
Presidentti Halonen peräsi Ylellä ratkaisua al-Holin naisten ja lasten tilanteeseen – "Vähän ihmettelen, että mikä siinä nyt voi olla niin kauhean hankalaa"

Pre­si­dent­ti Halonen peräsi Ylellä rat­kai­sua al-Ho­lin naisten ja lasten ti­lan­tee­seen – "Vähän ih­met­te­len, että mikä siinä nyt voi olla niin kauhean han­ka­laa"

18.01.2020 17:14 80
Haaviston tenttaaminen venyi yli kahden tunnin pituiseksi – ministeri oli vaitonainen eduskunnassa

Haa­vis­ton tent­taa­mi­nen venyi yli kahden tunnin pi­tui­sek­si – mi­nis­te­ri oli vai­to­nai­nen edus­kun­nas­sa

14.01.2020 10:08 8
Perustuslakivaliokunta saattaa jo tiistaina päättää, joutuuko Haavisto poliisitutkintaan al Holin -leirin suomalaisten kotiutusjupakassa

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saattaa jo tiis­tai­na päät­tää, jou­tuu­ko Haa­vis­to po­lii­si­tut­kin­taan al Holin -leirin suo­ma­lais­ten ko­tiu­tus­ju­pa­kas­sa

13.01.2020 07:00 43
Oikeuskansleri ei ryhdy toimenpiteisiin Haavistosta tehdyissä al-Hol-kanteluissa – asia tutkittavana perustuslakivaliokunnassa

Oi­keus­kans­le­ri ei ryhdy toi­men­pi­tei­siin Haa­vis­tos­ta teh­dyis­sä al-Hol-kan­te­luis­sa – asia tut­kit­ta­va­na pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa

02.01.2020 15:16 71
Poliisi: Al-Holista Suomeen saapuneet lapset ovat sosiaali- ja terveysviranomaisten hallussa, operaatio ohi

Po­lii­si: Al-Ho­lis­ta Suomeen saa­pu­neet lapset ovat so­siaa­li- ja ter­veys­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa, ope­raa­tio ohi

22.12.2019 08:10 29
Al-Holin leiriltä pelastetut orpolapset saapuivat Suomeen – Muiden leirillä olevien lasten evakuointivalmistelut jatkuvat

Al-Ho­lin lei­ril­tä pe­las­te­tut or­po­lap­set saa­pui­vat Suomeen – Muiden lei­ril­lä olevien lasten eva­kuoin­ti­val­mis­te­lut jat­ku­vat

21.12.2019 20:23 67
Kaksi al-Holin leirin suomalaisorpoa on nyt Suomen viranomaisten hoivissa – viranomaiset kertovat lisää asiasta iltakahdeksan jälkeen

Kaksi al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­or­poa on nyt Suomen vi­ran­omais­ten hoi­vis­sa – vi­ran­omai­set ker­to­vat lisää asiasta il­ta­kah­dek­san jälkeen

21.12.2019 17:32 23
Perustuslakivaliokunta kuulee sekä ministeri Haavistoa että hänen osittain hyllyttämäänsä konsulipäällikköä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee sekä mi­nis­te­ri Haa­vis­toa että hänen osit­tain hyl­lyt­tä­mään­sä kon­su­li­pääl­lik­köä

20.12.2019 11:01 7
Tämä al-Holin leiriltä palaavia odottaa Suomessa – Asiantuntija: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erottamiseksi

Tämä al-Ho­lin lei­ril­tä pa­laa­via odottaa Suo­mes­sa – Asian­tun­ti­ja: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erot­ta­mi­sek­si

19.12.2019 18:45 23
Haavisto: Suomalaisilla orpolapsilla ei ole hätää, ovat vielä kurdiviranomaisten hallussa

Haa­vis­to: Suo­ma­lai­sil­la or­po­lap­sil­la ei ole hätää, ovat vielä kur­di­vi­ran­omais­ten hal­lus­sa

19.12.2019 18:26 5
Sisäministeriön kansliapäällikkö al-Holista palaavien sopeuttamisesta: "Toimenpiteet jatkuvat yksittäisten ihmisten osalta jopa useita vuosia"

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö al-Ho­lis­ta pa­laa­vien so­peut­ta­mi­ses­ta: "Toi­men­pi­teet jat­ku­vat yk­sit­täis­ten ih­mis­ten osalta jopa useita vuosia"

19.12.2019 17:57 8
Ulkoministeriö: Kahden al-Holin leirin suomalaisen lapsen kotiuttamista valmistellaan – yksityiskohtia palauttamisesta ei kerrota

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Kahden al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sen lapsen ko­tiut­ta­mis­ta val­mis­tel­laan – yk­si­tyis­koh­tia pa­laut­ta­mi­ses­ta ei kerrota

19.12.2019 16:19 9
Ulkoministeri Haaviston toiminnan lainmukaisuus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi – Valiokunta valmistautuu kokoontumaan perjantaina aamulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton toi­min­nan lain­mu­kai­suus pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tut­kit­ta­vak­si – Va­lio­kun­ta val­mis­tau­tuu ko­koon­tu­maan per­jan­tai­na aamulla

19.12.2019 13:37 31
Oululainen ex-uusnatsi Isis-äitien vieroittamisesta: Minimoitava riski väkivalta-ajatusten toteutumisesta  –  "ajatusten aivopesu on hankalaa"

Ou­lu­lai­nen ex-uus­nat­si Isis-äi­tien vie­roit­ta­mi­ses­ta: Mi­ni­moi­ta­va riski vä­ki­val­ta-aja­tus­ten to­teu­tu­mi­ses­ta – "a­ja­tus­ten ai­vo­pe­su on han­ka­laa"

19.12.2019 07:00 0
Tilaajille