Pfizer
Saksassa alle 60-vuotiaat AstraZenecalla rokotetut saavat toisen annoksen eri yhtiön rokotteella

Sak­sas­sa alle 60-vuo­tiaat Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saavat toisen an­nok­sen eri yhtiön ro­kot­teel­la

14.04.2021 07:06 5
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4
Tästä EU:n ja lääkeyritysten kiristyvässä rokoteriidassa on kyse – eurooppaoikeuden professorin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vaikuttaa valmistajiin

Tästä EU:n ja lää­ke­yri­tys­ten ki­ris­ty­väs­sä ro­ko­te­rii­das­sa on kyse – eu­roop­pa­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan EU:lla on kaksi keinoa vai­kut­taa val­mis­ta­jiin

28.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Pfizerin koronarokotteen toimitusmäärät eivät palanneet vielä entiselleen yhtiön vakuutteluista huolimatta – Suomi saa tuhansia annoksia odotettua vähemmän

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen toi­mi­tus­mää­rät eivät pa­lan­neet vielä en­ti­sel­leen yhtiön va­kuut­te­luis­ta huo­li­mat­ta – Suomi saa tu­han­sia an­nok­sia odo­tet­tua vä­hem­män

27.01.2021 06:00 13
Näkökulma: Kansanrokotetta odotellessa – Pfizerin tuotantomäärä notkahtaa kysynnän ollessa kuumimmillaan

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­ro­ko­tet­ta odo­tel­les­sa – Pfi­ze­rin tuo­tan­to­mää­rä not­kah­taa ky­syn­nän ollessa kuu­mim­mil­laan

18.01.2021 22:12 6
Pfizer vakuuttaa: koronarokotteiden toimitusvaikeudet kestävät vain viikon – tämä hidastelusta ja sen vaikutuksista nyt tiedetään

Pfizer va­kuut­taa: ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­mi­tus­vai­keu­det kes­tä­vät vain viikon – tämä hi­das­te­lus­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta nyt tie­de­tään

16.01.2021 13:17
Tilaajille
EU tuplaa tilauksensa Biontechin ja Pfizerin koronarokotteesta – rokotteita ostetaan 300 miljoonaa kappaletta lisää

EU tuplaa ti­lauk­sen­sa Bion­tec­hin ja Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – ro­kot­tei­ta os­te­taan 300 mil­joo­naa kap­pa­let­ta lisää

08.01.2021 12:00 6
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Rokotukset alkavat joulun jälkeen – Pfizerin ja Biontechin yhteinen koronarokote sai käyttöluvan EU:ssa

Ro­ko­tuk­set alkavat joulun jälkeen – Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin yh­tei­nen ko­ro­na­ro­ko­te sai käyt­tö­lu­van EU:ssa

21.12.2020 20:46 2
Suomi on tilannut Pfizerilta noin 2,5 miljoonaa koronarokotetta – STM:n johtaja uskoo, että tammikuussa rokotetta saadaan yli 10 000 annosta

Suomi on ti­lan­nut Pfi­ze­ril­ta noin 2,5 mil­joo­naa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – STM:n johtaja uskoo, että tam­mi­kuus­sa ro­ko­tet­ta saadaan yli 10 000 annosta

19.12.2020 07:00 41
Yhdysvaltain terveysviranomaiset antoivat hätäkäyttöluvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle – rokotusten on määrä alkaa maanantaina

Yh­dys­val­tain ter­veys­vi­ran­omai­set an­toi­vat hä­tä­käyt­tö­lu­van Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­kot­teel­le – ro­ko­tus­ten on määrä alkaa maa­nan­tai­na

12.12.2020 16:13
Pfizer puolitti arviot koronarokoteannosten määrästä – asiantuntija Britannian varaslähdöstä: riskejä on, mutta ne ovat pieniä

Pfizer puo­lit­ti arviot ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ten mää­räs­tä – asian­tun­ti­ja Bri­tan­nian va­ras­läh­dös­tä: riskejä on, mutta ne ovat pieniä

04.12.2020 17:22
Britannia hyväksyi ensimmäisenä maana Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen käyttöönoton – Rokote saataville jo ensi viikolla

Bri­tan­nia hy­väk­syi en­sim­mäi­se­nä maana Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­kot­teen käyt­töön­oton – Rokote saa­ta­vil­le jo ensi vii­kol­la

02.12.2020 11:37 11
"En ole koskaan ollut näin ylpeä yrityksestämme" – Pfizerin tuore Suomen toimitusjohtaja Deb Mangone sanoo, että koronarokotteen antama suoja on parempi kuin odotettiin

"En ole koskaan ollut näin ylpeä yri­tyk­ses­täm­me" – Pfi­ze­rin tuore Suomen toi­mi­tus­joh­ta­ja Deb Mangone sanoo, että ko­ro­na­ro­kot­teen antama suoja on parempi kuin odo­tet­tiin

21.11.2020 08:00
Tilaajille
Pfizer kertoo koronarokotteensa tehoavan 95-prosenttisesti, eikä vakavia sivuvaikutuksia ole havaittu

Pfizer kertoo ko­ro­na­ro­kot­teen­sa te­hoa­van 95-pro­sent­ti­ses­ti, eikä vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ole ha­vait­tu

18.11.2020 15:11 5
Koronarokote antaa ensikädessä eniten toivoa riskiryhmille – tarkoituksena on kuitenkin hankkia sitä kaikkien halukkaiden suomalaisten saataville

Ko­ro­na­ro­ko­te antaa en­si­kä­des­sä eniten toivoa ris­ki­ryh­mil­le – tar­koi­tuk­se­na on kui­ten­kin hankkia sitä kaik­kien ha­luk­kai­den suo­ma­lais­ten saa­ta­vil­le

10.11.2020 18:53
Tilaajille