Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Vanhat kuvat: Kesäkuu Oulussa 20 vuotta sitten – Au­to­to­rin py­sä­köin­ti­alueel­le suun­ni­tel­tiin elo­ku­va­kes­kus­ta, täl­lai­sia olivat te­ras­sit

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Fennovoima
Kuukausi ja vanhemmat
Ely-keskus selvittää Fennovoiman alasajon tukitoimien laajuutta – työryhmät etsivät keinoja pehmentää vaikutuksia  yrityksille ja työntekijöille

Ely-kes­kus sel­vit­tää Fen­no­voi­man alas­ajon tu­ki­toi­mien laa­juut­ta – työ­ryh­mät etsivät keinoja peh­men­tää vai­ku­tuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le

13.05.2022 12:17 5
Rosatom pitää Fennovoiman irtisanomista laittomana ja aikoo hakea korvauksia – yhtiön mukaan päätös hankkeen lopettamisesta "poliittisesti motivoitunut"

Rosatom pitää Fen­no­voi­man ir­ti­sa­no­mis­ta lait­to­ma­na ja aikoo hakea kor­vauk­sia – yhtiön mukaan päätös hank­keen lo­pet­ta­mi­ses­ta "po­liit­ti­ses­ti mo­ti­voi­tu­nut"

06.05.2022 23:41 65
Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kaatuminen ei vaaranna Marinin hallituksen ilmastotavoitetta

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­keen kaa­tu­mi­nen ei vaa­ran­na Marinin hal­li­tuk­sen il­mas­to­ta­voi­tet­ta

06.05.2022 11:13 2
Pohjoisen osakkaat eivät usko enää Fennovoimaan – osa yhtiöistä on jo alaskirjannut osakkeidensa arvoja tilinpäätöksissään

Poh­joi­sen osak­kaat eivät usko enää Fen­no­voi­maan – osa yh­tiöis­tä on jo alas­kir­jan­nut osak­kei­den­sa arvoja ti­lin­pää­tök­sis­sään

06.05.2022 09:06 15
Tilaajille
Kokoomus patisti hallitusta aktiivisuuteen uuden ydinvoimalahankkeen alullepanossa – Lintilä: Tämä on vaikeaa aikaa löytää sellaista investoijaa, joka on valmis laittamaan miljardeja kiinni

Ko­koo­mus patisti hal­li­tus­ta ak­tii­vi­suu­teen uuden ydin­voi­ma­la­hank­keen alul­le­pa­nos­sa – Lin­ti­lä: Tämä on vaikeaa aikaa löytää sel­lais­ta in­ves­toi­jaa, joka on valmis lait­ta­maan mil­jar­de­ja kiinni

05.05.2022 23:09 24
Työministeri Haatainen: Viranomaiset selvittävät tukitoimien tarvetta Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Vi­ran­omai­set sel­vit­tä­vät tu­ki­toi­mien tar­vet­ta Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­työ­maal­la

04.05.2022 14:34 11
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

04.05.2022 14:22
Tilaajille
Hanhikivestä Suomen Pripjat – Hylätyn ydinvoimala-alueen voisi rauhoittaa uudenlaiseksi luontokohteeksi
Kolumni

Han­hi­ki­ves­tä Suomen Pripjat – Hylätyn ydin­voi­ma­la-alueen voisi rau­hoit­taa uu­den­lai­sek­si luon­to­koh­teek­si

03.05.2022 18:00 21
Tilaajille
Fennovoima aloittaa yt-lain mukaiset muutosneuvottelut – Hallintorakennus rakennetaan kaikesta huolimatta loppuun

Fen­no­voi­ma aloit­taa yt-lain mu­kai­set muu­tos­neu­vot­te­lut – Hal­lin­to­ra­ken­nus ra­ken­ne­taan kai­kes­ta huo­li­mat­ta loppuun

04.05.2022 15:04 11
Tilaajille
Kauppakamariosaston Raimo Seikkala: "Ydinvoimalahanke on tuonut hyvinvointia tälle alueelle 15 kultakaivoksen verran"

Kaup­pa­ka­ma­ri­osas­ton Raimo Seik­ka­la: "Y­din­voi­ma­la­han­ke on tuonut hy­vin­voin­tia tälle alueel­le 15 kul­ta­kai­vok­sen verran"

03.05.2022 14:44 4
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

03.05.2022 14:41
Tilaajille
Raahelaiskansanedustajien mielipiteet Hanhikiven jatkosta eroavata: Hänninen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toimijaa

Raa­he­lais­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet Han­hi­ki­ven jat­kos­ta eroa­va­ta: Hän­ni­nen näkee yhä riskejä – Mattila toivoo uutta toi­mi­jaa

03.05.2022 14:39 8
Tilaajille
Fennovoiman ydinvoimalatyömaa jäihin Pyhäjoella – näin paikkakuntalaiset reagoivat

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­työ­maa jäihin Py­hä­joel­la – näin paik­ka­kun­ta­lai­set rea­goi­vat

02.05.2022 19:56 3
Fennovoiman päätös hylätä Rosatomin ydinvoimala vaikuttaa Pyhäjoen alueen rakentamiseen – oululaisyhtiöiden mukaan vaikutukset ovat niille pieniä

Fen­no­voi­man päätös hylätä Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la vai­kut­taa Py­hä­joen alueen ra­ken­ta­mi­seen – ou­lu­lais­yh­tiöi­den mukaan vai­ku­tuk­set ovat niille pieniä

02.05.2022 20:04 11
Tilaajille
Oululaisministeri Sarkkinen toivoo, että Hanhikivenniemelle tulisi jotain teollista toimintaa

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Sark­ki­nen toivoo, että Han­hi­ki­ven­nie­mel­le tulisi jotain teol­lis­ta toi­min­taa

02.05.2022 19:20 3
Tilaajille
Odotettavissa ollut Fennovoiman päätös harmittaa Pyhäjoella – Kunnanjohtaja: "Nyt on tärkeää lähteä painamaan kohti uutta"

Odo­tet­ta­vis­sa ollut Fen­no­voi­man päätös har­mit­taa Py­hä­joel­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Nyt on tärkeää lähteä pai­na­maan kohti uutta"

02.05.2022 18:22 2
Tilaajille

Fen­no­voi­man johto ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta: Sopimus Ro­sa­to­min kanssa pu­ret­tiin vii­väs­tys­ten vuoksi – "Tätä pää­tös­tä ei ole tehty sodan takia"

02.05.2022 18:17
Tilaajille
Professori ihmettelee Fennovoiman johdon kummallisia sanoja purkupäätöksessä: "Tietynlaista suomettuneisuuden perinnettä, mikä energiasektoria vaivannut"

Pro­fes­so­ri ih­met­te­lee Fen­no­voi­man johdon kum­mal­li­sia sanoja pur­ku­pää­tök­ses­sä: "Tie­tyn­lais­ta suo­met­tu­nei­suu­den pe­rin­net­tä, mikä ener­gia­sek­to­ria vai­van­nut"

02.05.2022 17:16 10
Tilaajille
Analyysi: Pohjoinen ydinvoima on toistaiseksi haudattu – Fennovoima irtautui vihdoinkin Rosatom-sopimuksesta, mutta venäläisomistus jää jäljelle

Ana­lyy­si: Poh­joi­nen ydin­voi­ma on tois­tai­sek­si hau­dat­tu – Fen­no­voi­ma ir­tau­tui vih­doin­kin Ro­sa­tom-so­pi­muk­ses­ta, mutta ve­nä­läis­omis­tus jää jäl­jel­le

02.05.2022 16:54 2
Tilaajille
Vasemmistoliiton Li Andersson Raahessa: "Fennovoima teki tervetulleen päätöksen"

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son Raa­hes­sa: "Fen­no­voi­ma teki ter­ve­tul­leen pää­tök­sen"

02.05.2022 15:42 8
Tilaajille