Fennovoima
Suomesta tulee ydinvoimajohtaja Joacim Spechtille elämän keskipiste – "Jos vaatimuksissa on sata, niin 99 ei riitä"

Suo­mes­ta tulee ydin­voi­ma­joh­ta­ja Joacim Spech­til­le elämän kes­ki­pis­te – "Jos vaa­ti­muk­sis­sa on sata, niin 99 ei riitä"

12.06.2020 19:17 3
Tilaajille
Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen alkaa Pyhäjoella – työn tarkoitus valmistua vuoden 2022 alussa

Fen­no­voi­man hal­lin­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa Py­hä­joel­la – työn tar­koi­tus val­mis­tua vuoden 2022 alussa

08.06.2020 10:37 1
Pyhäjoen ydinmyllyä ruoditaan nyt etänä – Koronakriisi ei ole hidastanut Säteilyturvakeskuksen työtä, projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo

Py­hä­joen ydin­myl­lyä ruo­di­taan nyt etänä – Ko­ro­na­krii­si ei ole hi­das­ta­nut Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen työtä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Janne Ne­va­lai­nen sanoo

29.05.2020 15:16 0
Tilaajille
Hanhikivellä edetään kohti ydinvoimalan pohjatöitä – koronakevät ei ole pysäyttänyt työmaata

Han­hi­ki­vel­lä edetään kohti ydin­voi­ma­lan poh­ja­töi­tä – ko­ro­na­ke­vät ei ole py­säyt­tä­nyt työ­maa­ta

22.05.2020 12:46 1
Tilaajille
Stuk: Käyvien ydinvoimaloiden valvonta menee OL3:n edelle – Koronakriisi voisi viivästyttää laitoksen käynnistämistä edelleen

Stuk: Käyvien ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta menee OL3:n edelle – Ko­ro­na­krii­si voisi vii­väs­tyt­tää lai­tok­sen käyn­nis­tä­mis­tä edel­leen

30.03.2020 06:00 2
Analyysi: Putinin uraanihauis pullistuu Pyhäjoella – Venäjä käyttää valtion ydinvoimayhtiötä ulkopolitiikan työkaluna

Ana­lyy­si: Putinin uraa­ni­hauis pul­lis­tuu Py­hä­joel­la – Venäjä käyttää valtion ydin­voi­ma­yh­tiö­tä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na

30.01.2020 06:00 71
Odottavan aika on pitkä ja kallis – Ruskon Betonin miljoonainvestointi yhä jäissä Pyhäjoella

Odot­ta­van aika on pitkä ja kallis – Ruskon Betonin mil­joo­nain­ves­toin­ti yhä jäissä Py­hä­joel­la

22.11.2019 19:00 12
Tilaajille
Fennovoima: Kaikki lupa-asiakirjat STUKille viimeistään keväällä 2021 – "Viime kesän jälkeenhän koko hankkeen aikataulu on muuttunut"

Fen­no­voi­ma: Kaikki lu­pa-asia­kir­jat STU­Kil­le vii­meis­tään ke­vääl­lä 2021 – "Viime kesän jäl­keen­hän koko hank­keen ai­ka­tau­lu on muut­tu­nut"

24.05.2019 16:45 55
Kaleva-gallup: Enemmistö pitää Fennovoiman venäläisomistusta turvallisuusuhkana – Tutkija: "Määrä on suuri, jopa huomattava"

Ka­le­va-gal­lup: Enem­mis­tö pitää Fen­no­voi­man ve­nä­läis­omis­tus­ta tur­val­li­suus­uh­ka­na – Tut­ki­ja: "Määrä on suuri, jopa huo­mat­ta­va"

06.05.2019 06:00 9
Tilaajille
Fennovoima ja hallitus sivuuttivat ydinjäteviestinnässä kuntien veto-oikeuden – Epäluulo on Eurajoella suurempaa kuin Pyhäjoella

Fen­no­voi­ma ja hal­li­tus si­vuut­ti­vat ydin­jä­te­vies­tin­näs­sä kuntien ve­to-oi­keu­den – Epä­luu­lo on Eu­ra­joel­la suu­rem­paa kuin Py­hä­joel­la

26.02.2019 14:12 13
Fennovoima ei ole saanut turvallisuuskulttuurissa aikaan juuri mitään – Stuk: merkittäviä puutteita on ruohonjuuritasolla asti

Fen­no­voi­ma ei ole saanut tur­val­li­suus­kult­tuu­ris­sa aikaan juuri mitään – Stuk: mer­kit­tä­viä puut­tei­ta on ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la asti

30.01.2019 07:00 1
Tilaajille
STUK:  Fennovoiman lupa-aineistosta puuttuu suurin osa, keskus saanut alle kymmenesosan dokumenteista

STUK: Fen­no­voi­man lu­pa-ai­neis­tos­ta puuttuu suurin osa, keskus saanut alle kym­me­nes­osan do­ku­men­teis­ta

30.11.2018 16:59 32
Stuk vaatii Fennovoimalta yhä tarkempia selvityksiä ydinvoimalahankkeesta – "Toiminnassa selvästi parannettavaa"

Stuk vaatii Fen­no­voi­mal­ta yhä tar­kem­pia sel­vi­tyk­siä ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – "Toi­min­nas­sa sel­väs­ti pa­ran­net­ta­vaa"

09.10.2018 19:46 32

Fen­no­voi­ma kertoo eden­neen­sä tur­val­li­suus­asiois­sa koh­tuul­li­sen hyvin

02.10.2018 12:47 7
Fennovoiman viestintäjohtaja Maira Kettunen jättää tehtävänsä

Fen­no­voi­man vies­tin­tä­joh­ta­ja Maira Ket­tu­nen jättää teh­tä­vän­sä

24.09.2018 12:34 7
Fennovoiman reaktoripainesäiliö tulee Itä-Ukrainasta läheltä sota-aluetta

Fen­no­voi­man reak­to­ri­pai­ne­säi­liö tulee Itä-Uk­rai­nas­ta läheltä so­ta-aluet­ta

29.07.2018 08:00 29
Fennovoima ei halua viivästystä ydinvoimalahankkeen rakentamislupaan

Fen­no­voi­ma ei halua vii­väs­tys­tä ydin­voi­ma­la­hank­keen ra­ken­ta­mis­lu­paan

13.06.2018 21:20 24

STUK: Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­pro­jek­tin suun­nit­te­lus­sa puut­tei­ta, tur­val­li­suus­kult­tuu­rin tilanne on ko­ko­nai­suu­te­na huo­les­tut­ta­va

18.05.2018 15:42 1
Fennovoima: Ydinreaktorin paineastialla alkaa pian olla kiire, osat on tarkoitus tehdä Ukrainassa

Fen­no­voi­ma: Ydin­reak­to­rin pai­ne­as­tial­la alkaa pian olla kiire, osat on tar­koi­tus tehdä Uk­rai­nas­sa

10.04.2018 06:00 120
Fennovoima: Ydinvoimala saadaan alulle keväällä 2020

Fen­no­voi­ma: Ydin­voi­ma­la saadaan alulle ke­vääl­lä 2020

05.04.2018 06:09 51